7. Места и органи по изпълнение на наказанието лишаване от свобода.

Съгл. чл.8 ЗИН – наказанието ЛС се изпълнява чрез настаняване на осъдения в определени места за ЛС и подлагането им на поправително въздействие.
Според нашето законодателство-съществуват 2 вида места за ЛС това са затвори и поправителни домове.
Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит преходен и откри тип., а към поправителните домове – общежития от преходен тип. Те не са самостоятелни места за ЛС, а са поделения на съответния затвор или поправителен дом .
Общото ръководство в местата за ЛС и контролът в/у дейността им се осъществява от Министерство на правосъдието чрез Гл. дирекция “ Изпълнение на наказанието. “ Затворите, поправителните домове и общежитията към тях се създават със заповед на Мин. на правосъдието .
За началници на затворите и затворническите общежития се назначават лица с висше юридическо образовани, за началници на поправителни домове - лица с висше юридическо или педагогическо образование.
Местата за ЛС трябва да отговарят на охранителни и на здравни изисквания и да имат необходимите жилищни комунално – битови условия.
2. Създаването на различни видове места за ЛС е необходимост наложена от изискванията на принципа за диференциран подход при изпълнение на наказанието ЛС. Ролята на диференцираното настаняване се изразява в това: ЛС да бъдат отделени от др. затворници които поради своето криминално минало или личностни особености са склонни към доминиране или оказване на отрицателно влияние; да се съдейства за индивидуализация на подхода при третиране на затворниците с оглед на социалното им приспособяване след освобождаването.
Диференцираното настаняване е едно от основните предпоставки за провеждането на принципа за справедливост на наказанието.
Чрез диференцираното настаняване на осъдените се цели да се ограничат и отрицателните страни на наказанието ЛС . Има за цел да създаде оптимални условия за ефективността на прилаганите средства за поправяне и превъзпитание - режим , труд обучение.
3. Видове места за ЛС:
- затвори и затворнически общежития за рецидивисти ;
- затвори и поправителни домове за жени;
- затвори и затворнически общежития от закрит тип за не рецедивисти;
- предвидена е възможност да се обособят отделни затвори и затворнически общежития за млади пълнолетни затворници ;
- поправителни домове за непълнолетни.
По изключение в поправителните домове за непълнолетни могат да бъдат оставени и навършили 20 г. ,необходимо да завършат образованието си или професионалната си квалификация.
Затворническите общежития са от закрит и открит или преходен тип и разликата м/у отделните видове е в категориите осъдени , които се настаняват в тях и в степента на изолация , както и в др. ограничения на правния статус.
4. Органи по изпълнение на наказанието ЛС :
- Специализирани :
-М-во на правосъдието – общо ръководство и контрол в/у дейността на МЛС назначаване , уволнение, наказване, награждаване , откриване , закриване .
-Гл. дирекция “Изпълнение на наказанието “ адм. звено /затвор и поправителен дом / към М-вото на правосъдието” ДИректора на ТДНН изпълнява и преки функции определени със ЗНН и ППЗНН - преместване на затворниците, в др. затвор, в места за лечение, произнасяне по жалби на затворници с/у наложените им наказания.
-Администрация на МЛС в лицето на началниците и заместник началниците – организира ръководи и контролира цялата работа в съответното заведение .
-Отношение имат и МВР / конвой ,безопасност / М-вото на образованието / обучение / М-во на здравеопазването - /болници /; Соц. м-во / помощи ; М-мо на младежта и спорта.
Със ЗНН се създава научно методичен съвет – също е орган по изпълнение на наказанията. Издава “ затворническо дело “ не специализиран орган. Съд, прокуратура, общински съвет .
Комисията по чл. 17 ЗНН – създават се към затворите и поправителните домове в състав : председател - началник затвор или поправ.дом. и членове - съдия от ОС , зам. началници – представител на наблюдателната комисия, пробационен служител и психологът на затвора или поправителния дом.
В комисията се включват и инспекторите на соц.дейност и възпитателна работа, когато се разглежда положението на затворниците от тяхната група. В комисията към попр. домове се включва и представител на местната комисия за борба с/у противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. На заседанията на комисията присъства прокурор от ОП . Той не е член на комисията и няма право да гласува но упражнява надзор за законност.
КОмисията взема решения относно:
1. Изменянето на режима за изпълнение на наказанието в по лек или по тежък в границите на определения от съда първоначален режим.
2. Предложения до съда за промяна в по-тежък на първоначално определения режим за ИН .
3. Предложения до съда за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.
4 . Преместване на ЛС по реда на чл. 12 А ал. 3,6 и чл. 122 /ал. 1 ЗНН .
5. Настаняване на осъдените на доживотен затвор в общи помещения с останалите ЛС при условията и по реда на чл. 127 б ал. 4 .
Комисиите заседават най-малко 2 месеца. Заседанията са редовни , ако всички членове на комисията са уведомени писменно и присъстват 2/3 от тях. Решенията се вземат с обикновенно мнозинство. Съставят се протоколи, които се подписват от всички присъстващи.
Решенията на комисията по въпросите за условното предсрочно и предсрочно освобождаване и тези с които режима се изменя в по тежък или се отказва изменянето му в по лек се мотивира.
Към М-вото на правосъдието се създава – научно-методичен съвет; по затворно дело се състои от щатни служители и пленарен състав които се определя от м-ра на правосъдието. В пленарния състав се включва представител на М-во на правосъдието, МВР, М-во на образованието и науката, МЗ, ВКС, ВАС, прокуратура, следствие, както и на обществени организации които извършват дейност свързана с ЛС. Към научно – методическия съвет по затворно дело могат да се привличат и специалисти от различни научни области. Реда за привличане на специалисти и заплащането им се урежда с правилник за организацията и работата на Научно –методическия съвет по затворно дело.