5. Изпълнение на наказанията като държавна дейност. Органи и институции.

- привеждане в изпълнение на присъдите и наказанията – това е последният стадий на нак.процес.
Основни субекти в решаването на възникнали въпроси във връзка с изпълнението на присъдите са съдът, постановил влязлата в сила присъда, и окръжният или районният прокурор по местоизпълнението на наказанията Съдът се произнася в + случая:
- във връзка с тълкуването на влязлата в сила присъда или определение
- по замяната на пробацията с лишаване от свобода и отмяна на прилагането на чл.66 НК
- за освобождаване от изтърпяване на наказание, наложено за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, когато преди започване на неговото изпълнение частният тъжител е поискал това.
Действие на прокурора – отлагане на изпълнението при опр.условия
За пробацията - Чл. 206. (1) Съдебните актове, с които е наложено наказанието пробация, се изпращат от прокурора за изпълнение в съответната пробационна служба.
Чл. 208. (1) За начало на изпълнение на наказанието се смята денят на явяването на осъдения пред пробационния служител, за което се уведомява съответният прокурор.
Органи и институции, свързани с изпълнението на наказанията.
Откроени са правомощията на Министерството на правосъдието / МП/ и на Главна дирекция Изпълнение на наказанията / ГД ИН/. Те са съобразени с установената структура на закона и са отнесени към съответните части: за изпълнение на нак. л.с., на пробацията и на мярката за неотклонение задържане под стража.
Органите и институциите, на които е възложено със закон да осъществуват опр.ф-и, като субекти на нак-изп. правоотн-я, в 3 групи:
1 – с ръководни и надзорни ф-и
2 – на които е възложено непосредственото изп-е на наказанията
3 – на които е възложено изпълнението на конкретни нак-изп. ф-и и задачи, свързани с подпомагане д/стта по изп-е на наказанията
1. МП, прокуратурата и съдилищата са законово установени като органи, които осъществяват ръководство и контрол в нак-изп.д/ст
а/ МП осъществява общото ръководство и контрол на местата за л.с.
Прякото ръководство е възложено на ГД ИН, която е адм.звено в МП. Влизат и следств.арести, които заедно със затворите и поправителните домове се вкл. в пон. „места за л.с.”., а така също и пробационните служби.
б/ Прокуратурата има конституционно задължение да следи за спазването на законността във всички области на общ.живот, вкл. и като „упражнява надзор при изп-е на наказателните и др.принуд.мерки” Това е специализиран надзор за законност, уреден в ЗИН и и ЗСВ.
Обект на прок.надзор е спазването на норм.актове, които регулират нак-изп.д/ст.
За ефективното осъществяване на надзора за законност са дадени широки правомощия по разкриване и отстраняване на закононарушенията:
- да посещава без предв.разрешение на администрацията и по всяко време на денонощието местата за задържане и за л.с., както и изп-е на др.принуд.мерки
- да проверява документите въз основа на които се задържат лицата и всякакви материали, свързани с изп-е на наказанията
- да разговаря насаме със задържаните лица
- да разглежда предложения, сигнали, жалби и молби
- да упражнява надзор за законност в/у д/стта на пробац.служби и проб.съвети
При установяване на нарушения прокурора дава задължителни писмени разпореждания за отстраняването им и спира изп-то на незаконосъобр. писм. заповеди и разпореждания на дл.лица.
Окр прокурор по местоизпълнение на наказанието може да прави предложения до съда за прилагане на сл.институти:
- отмяна на зачитането на работни дни при л.с.;
- замяна на режима за изтърпяване на нак. л.с. с по-тежък
- замяна на нак.доживотен затвор с нак. л.с.
- замяна на нак.пробация с нак.л.с.
в/ определянето на наказанието от съда е най-сложната и отговорна д/ст в нак.правосъдие.
Чл. 6. (1) Съдиите могат да се запознават с работата по изпълнение на наказанията и с мярката за неотклонение задържане под стража.
(2) Органите по изпълнение на наказанията са длъжни да оказват на съдиите пълно съдействие при осъществяване на дейността по ал. 1, да осигуряват достъп в местата за лишаване от свобода и пробационните служби и възможност да разговарят с осъдените.
2. Органите, на които е възложено непосредствено изп-то на нак. са законово определени съобразно вида на наказанието.
Нак. л.с. се изтърпява в затвори и поправителни домове. Администрацията е прекият изпълнител на това наказание. На началника на затвора и попр.дом са предоставени множество правомощия по ръководството на зотворната адм-я, цялата дисциплинарна власт по отн-е на лишените от свобода и правомощията на единоначалник на тер.звено на ГД ИН по отн-е на служителите – държ.слежители или работници и служители нпо трудово правоотн-е.
Затворн. общежития от открит и преходен тип не са самостоятелни звена, а подразделения на затворите и попр.домове.
Следств.арести са също тер.звена – те са места за л.с. в които се настаняват лица задържани по реда на НПК.
Наказанието пробация се осъществява от проб.служби.
Наказанието конфискация на имущество и глоба се изпълняват от Агенцията за държ.вземания по местонахождението на конфискуваните движими и недвижими вещи или по пост.адрес на осъдения.
Нак. лишаване от права и общ.порицание – от широк кръг държ.органи, учреждения, фирми
3. Изп-е на нак. е многостранна и комплексна д/ст - широк кръг държ.органи, учреждения, фирми
Мин-во на здравеопазването – важна роля за физ. и псих. здраве на л.с.
Мин-во на образованието и науката – осъществяване на общообразователно и проф.техн. обучение
Мин-во на труда и соц.политика – подпомагане на проф.подготовка, вкл. в курсове.