4. Основни принципи на Наказателното изпълнително производство. Общи и отраслови принципи.

Основните принципи на НИП могат да се разделят на 2 групи. Първата група са принципите: ОБЩИ за цялата на правна с/ма, а към втората - СПЕЦИАЛНИТЕ принципи .

ОБЩИ принципи :
1. Принцип за законност - в основата на правото, негова същност и основно качество. Законността озн. точно и неотклонно спазване и изпълнение на законите от всички субекти – държ.органи, общ.организации, дл.лица и гражданите.
Законова регламентация на всички случай в които е допустимо засягане на правата и свободите на човека. Достъпност на закона и строго и точно спазване на законите и подзаконовите нормативни актове от всички.
2.Принцип на хуманизъм – заложен е в международно правните актове които провеждат по косвен път този принцип, като изискват осигуряването на подходящи материално – битови условия на МЛС.,поддържането на личната и общата хигиена, осигуряване на храна , облекло, мед. обслужване на осъдените включването им във възпитателни образователни и др. дейности. Принципа намира приложение чрез грижи за психическото и физическото здраве на осъдените.
3.Принцип за уважение на човешкото достойнство – представлява доразвитие на принципа на хуманност и има съществено значение за постигане целите на наказателното изпълнение.
4.Принцип за равенство пред закона - всички граждани са правни пред закона.
5.Принцип за демократизма – широко привличане на обществеността в работата по изпълнение на наказанията; колективен подход при решаване на някой въпроси от областта на наказателното изпълнение; участие на самите осъдени в работата по изпълнение на наказанието.
6.Принцип за справедливост – наказанието тр. да бъде съответно на извършеното престъпление, тежестта на наказанието , а оттам и съответствието му с извършеното престъпление, не зависи само от неговия вид и размер, а и от начина на изпълнението.
7.Принцип за международна обвързаност.
Принцип за участие на различни д-вни органи в дейността по изпълнение на наказанията –спорен. Тук не става дума за принцип , а за практически наложена необходимост. 1.Изпълнението на наказанието е дейност на органите със специална подготовка и компетентност. 2. Трудно е изпълнението на всички наказания да се възложи на един единствен органи. 3 Включването на различни д-вни органи да се даде възможност на повече органи не само да се запознаят , а и да въздействат пряко в/у ефективността на наказателното изпълнение.
8. принцип за съчетаване дейността по реализиране съдържанието на наказанието с прилагането на др. средства за поправяне и превъзпитание на осъдените – най последователно е разпит при изпълнение на наказанието лишаване от свобода.
9. Принцип за системен контрол в/у дейността по изп-е на наказанията има значение не само за гарантиране на законността , но и въобще за ефективността на тази дейност

СПЕЦИАЛНИ ПРИНЦИПИ:
1.Принцип за диференциран и индивидуализарн подход при изпълнение на наказанията.
-диференцираният подход става въпрос за въздействие по отношение на група осъдени които са обособени на базата на предварително определени критерии – относителна еднородност. С диференциран подход не се прави с цел да се разделя затворниците, а с цел създаване на групова терапия.
Индивидуализирания подход – отчитат се тези особености на отделни личности които се характеризират като му се намери работа и да му се въздейства положително.
2.Принцип на прогресивната с/ма – Възниква в Ирландия . За нея е предвидено че за осъдените с добро поведение и работещи могат да преминат в по-леко заведение и да бъдат предсрочно освободени. Съобразяване на ограниченията и лишенията на които осъденият се подлага, с постигнатите резултати от поправянето и превъзпитанието му. Поведението му се наблюдава и не остава ненаградено.
3. Принцип за подчиняване на всички средства за въздействие на целта за ресоциализация на осъдените пронизва всички институции и дейности, регламентирани от ПП.