24. Изпълнение на мярката неотклонение задържане под стража. Правно положение.

Положението на лицата с мярка за неотклонение задържане под стража се урежда в гл. 12 на ЗИН. Лицата с такава мярка се настаняване в следствените арести в района на който се води разследването или се разглежда делото. Те се поставят в затворите или попра-вителните домове с писмено разпореждане на съответния прокурор след като е съставен заключителния акт от разследващия орган, или от съда след внасяне на обвинителния акт. Обвиняемите в момента, в който получат препис от обв.акт придобиват качеството подсъдим.
В следств.арести се настаняват и осъдени, приведени по разпореждане на прокурора или съда за явяване по дела или за участие в следствени действия; задържани от прокурора или от разследващия орган по реда на НПК; лица с мярка за неотклонение задържане под стража като обвиняеми или подсъдими по други,; задържани обявени за национално издирване.
Никой не може да постъпи в сл.арест, ако няма разпореждане за неговото задържане. Но-вопостъпилите се подлагат на обиск, мед.преглед и санитарна обработка. Изземват се документите им за самоличност, които при освобождаване им се връщат, а при пре-веждане в затвора или попр.дом се изпращат на съответния началник. За иззетите документи, пари и вещи се съставя протокол в 3 екз. – единия се прилага към делото, др. съпровожда вещите, а третия се връчва налицето.
Задържания има право да уведоми близките си за постъпването си в следствения арест. Ако не желае да стори това, той подписва писмена декларация и администрацията не може да ги уведомява по своя инициатива. Разясняват се правата на задържания за свиждания, колетни пратки, кореспонденция, на суми за лични нужди. Онези, които не са български граждани им се разяснява правото да се свържат с дипломатическите или консулски представител-ства на държавата им и се осигурява възможност за това.
При разпределението на обвиняемите и подсъдимите се поставят отделно мъжете от жените, пълнолетните от непълнолетните, обвиняемите и подсъдимите по едно и също дело се настаняват отделно по разпореждане на съответния прокурор или на съда. Настаняват се отделно лицата, които не са български граждани от българските граждани, тези които са изтърпявали наказание ЛС, които не са реабилитирани от останалите. Обвиняемите и подсъдимите се настаняват в затворите отделно от осъдените. Непълно-летните се изпращат в попр.домове. В затворите и попр.домове обвиняемите и подсъдимите се държат постоянно заключени. За разлика от осъдените, те се посещават от лекар един път седмично, а при спешни случаи незабавно. Ако е необходимо, настаняват се в специализирано лечебно заведение, за което се уведомява незабавно прокурора, разследващия орган или съда. Предписанията на лекаря са задължителни за охраната и администрация на затво-ра, поправителния дом или следствения арест.
Обвиняемите и подсъдимите имат право на свиждания, хран.пратки, вещи за лично ползване, кореспонденция, суми за лични нужди, право да получават вестници, списания, книги, да гледат телевизия, да слушат радио по ред, определен от главния директор на ГД ИН. Кореспонден-цията подлежи на проверка от администрацията. Свижданията и кореспо-нденицията с определени лица могат да бъдат забранени за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления. Тежко престъпление по смисъла на НК е това престъление, за което се предвижда наказание ЛС повече от 5 г. или др. по-тежко наказание.
Обвиняемите и подсъдимите имат право да се срещат със защитник веднага след задържа-нето им. По време на тези срещи те могат да предават и получават само писмени материали във връзка с делото, които не подлежат на проверка от администрацията. Разговорите със защитник не могат да бъдат записвани, подслушвани, могат да бъдат само наблюдавани. По отношение на обвиняеми и подсъдими, действа презумпцията за невиновност – а именно, че всеки се счита за невинен до доказване на противното с ВСП.
В затворите и попр. домове обв-те и под-те могат да работят по възможност и при изрично писмено указание. Насърчава се включването им в общообразовател-но и професионално-техн.обучение. Те могат да бъдат награждавани и наказвани, но не се прилага наградата домашен отпуск. Обвиняемите и подсъдимите се освобождават, ако мярката им бъде отменена или зазенена с друга след получаване на препис от определението на съда или постановлението от прокурора.