23. Изпълнение на наказанията глоба и обществено порицание.

Глобата е създаване на парично задължение на осъдения към д-вата .Тя се съобразява с имотното състояние, доходите и семейното положение . Глобата се събира от имуществото, останало от осъдения и след неговата смърт, ако присъдата е влязла в сила преди това.
Наказанието глоба се изпълнява от НАП по постоянен адрес на осъдения съобразно раз разпоредбите за събиране на държавни вземания, а сумите се внасят в приход на републиканския бюджет.

Наказанието обществено порицание се състои в публично порицание на виновния, което се обявява пред съответния колектив, чрез печата или по друг подходящ начин съобразно с указаното в присъдата.