22. Изпълнение на наказанието лишаване от права.

Според чл. 37 НК наказанието ЛС от права бива :
-лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност – изпълнява се от органите които избират или назначават съответната длъжност . ал. 2 Ако осъденият заема длъжност , от правото за заемане на която е лишен , органът го освобождава незабавно .
-лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност - изпълнява се от органите които признават това право и контролират упражняването му и от ръководителите на учрежденията ,предприятията, организациите, където осъдените работят.
чл. 154 ал. 2 Ако осъденият упражнява професия или дейност от правото за упражняване на която е лишен, ръководителя на учреждението ,предприятието, организацията е длъжен да го освободи незабавно.-
Когато тези наказания се налагат самостоятелно или с друго наказание , несвързано с ЛС , те се постановяват за определен срок до 3 год. в пределите , установени в общата част на НК; Когато лишаването от такова право се налага заедно с ЛС ,неговия срок може да надминава срока на последното най много с 3 год. , освен ако в общата част на НК не е предвидено друго. Срокът започва да тече от влиза на присъдата в сила , но осъдения не може да се ползва от правата от които е лишен педи да е изтърпял наказанието ЛС. Срокът на лишаването от права се намалява с толкова време с колкото е намален срокът на ЛС поради помилване, работа или приспадане на предварително задържане . Осъдения на доживотен затвор без замяна се лишава от указаните в присъдата права завинаги.
-лишаване от право на получени ордени, почетни звания и отличия и лишаване от военно звание - Те могат да бъда наложени само при осъждане на тежки престъпления и докато след изтичане на срока на наказанието осъденият може отново да упражнява правото да се заема определена д-вна или обществена длъжност или право да се упражнява определена професия или дейност ,то получените ордени, почетни звания и отличия и военни звания могат да бъдат придобити отново само по установения за това ред.