21. Изпълнение на наказанието конфискация на имущество.

Конфискацията е принудително и безвъзмездно отчуждаване в полза на д-вата на принадлежащото на виновния имущество или на част от него.
Конфискацията не се постановява , ако виновния не притежава налично имущество. Конфискацията се постановява само по отношение на налично имущество , което може да бъде предмет на това наказание. При конфискация д-вата отговаря до размера на стойността на конфискуваното имущество за възстановяване на вредите , причинени с престъплението и след това и за задълженията на осъдения , възникнали до възбуждането на наказателното преследване, когато останалото негово налично имущество не е достатъчно за възстановяване на вредите и за изплащане на задълженията.
Наказанието конфискация се изпълнява от Националната агенция за приходите по:
1. местонахождението на конфискуваните движими и недвижими вещи;
2. постоянния адрес на осъдения, когато са конфискувани парични суми съобразно разпоредбите за събиране на държавни вземания.
Иззетите при изпълнение на конфискацията недвижими и движими вещи се предоставят на Националната агенция за приходите, а паричните суми се внасят в приход на републиканския бюджет.
Ако след изпълнението й конфискацията бъде отменена, иззетите имущества се връщат на осъдения или на неговите наследници. Когато връщането е невъзможно, заплаща се тяхната равностойност по съответните държавни цени на дребно, а когато няма такива - по пазарните цени, като се взема предвид съответното овехтяване.
Наказанието глоба се изпълнява от Националната агенция за приходите по постоянния адрес на осъдения съобразно разпоредбите за събиране на държавни вземания.