20. Изпълнение на наказанието пробация.

Пробацията е съвкупност от мерки за контрол и въздействие без л.с., които се налагат заедно или поотделно.
Проб.мерки са:
задължителна регистрация по настоящ адрес
задължителни периодични срещи с проб.служител
ограничения на свободното придвижване
включване в курсове за проф. квалификация и/или програми за общ. Въздействие
поправителен труд
безвъзмезден труд в полза на обществото
Сроковете са различни от 3 мес до 2 год., от 6мес до 3 тод.....
Чл. 200. Наказанието пробация се изпълнява от пробационните служби.
Те се създават и закриват със заповед на министъра на правосъдието, който осъществява общото ръководство и контрола в/у тяхната д/ст. Прякото ръководство и контрол в/у д/стта на проб. служби се осъществяват от гл. Д-р на ГД ИН.
Пробационите служби:
1. подпомагат съда при избора на подходящо наказание и съответен вид проб. мерки;
2. организират и осъществяват пробационните мерки и ограничения за осъдените;
3. осигуряват необходимото нак-изпълнително въздействие за поправяне и превъзпитание на осъдените лица и постигане целите на наказанието;
4. работят във взаимодействие с държ.органи, правителствени и неправителствени организации за ресоциализацията на осъдените.
Областните пробационни служби организират и ръководят работата на пробационните служители в съдебния район на съответния окръжен съд.
По искане на съда за избор на подходящо наказание или проб. мерки областните проб. служби изготвят предсъдебни доклади.
В района на действие на всеки районен съд се създават пробац.съвети в състав:
1. председател - пробационен служител;
2. членове - представители на общините, районните управления на МВР, тер. структури на здравеопазването, образованието, социалните грижи и службите по заетостта.
В заседанието на проб. съвет участва прокурор от съответната районна прокуратура.
За участие в заседанията на проб.съвет може да се привличат представители на неправителствени орг-и.
Поименният състав на проб.съвети се определя от гл. директор на ГД ИН по предложение на началниците на пробационните служби.
Пробационният съвет заседава най-малко веднъж месечно. Заседанията се провеждат, ако присъстват две трети от членовете на пробационния съвет.
Пробационният съвет взема решения относно:
1. обектите, в които се изпълнява безвъзмезден труд в полза на обществото;
2. подбора на доброволците и неправителствените организации, които се привличат за подпомагане на проб. д/ст;
3. изготвяне на предложения до съответния съд по чл. 43а от Наказателния кодекс;
4. изготвяне на становище до съответния прокурор за прилагане на принудителни медицински мерки по реда на чл. 89 - 92 от Наказателния кодекс.
Решенията се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на членовете.
Окръжният прокурор упражнява надзор за законност в/у дейността на пробационните служби и пробационните съвети по реда на Закона за съдебната власт.
Пробационните мерки се изпълняват по настоящия адрес на осъдения.
Местоизпълнението на проб. мерки може да бъде променено със заповед на гл. директор на ГД ИН по молба на осъдения, придружена със становище на съответния пробационен служител.
Местоизпълнението на проб.мерки в района на една и съща проб.служба може да бъде променено със заповед на началника й по молба на осъдения, придружена със становище от проб.служител. При промяна задължително се уведомява съответната прокуратура.
Съдебните актове, с които е наложено наказанието пробация, се изпращат от прокурора за изпълнение в съответната пробационна служба.
За получения съдебен акт проб. служител уведомява незабавно кмета на населеното място по местоизпълнение на наказанието и съответния началник на районното управление на МВР. В уведомителното писмо се отбелязват данни за осъденото лице, характерът на извършеното престъпление, размерът и видът на постановените от съда пробационни мерки.
В 3дневен срок от получаването на съд. акт проб.служител призовава по реда на НПК осъдения да се яви за изпълнение на наказанието.
Когато осъденият не се яви без уважителни причини 3 дни след изтичането на указания срок, се уведомява съответният прокурор, който разпорежда принудителното му довеждане.
За начало на изпълнение на наказанието се смята денят на явяването на осъдения пред пробационния служител, за което се уведомява съответният прокурор.
За всеки осъден се съставя досие и отчетна карта.
При явяването проб. служител съставя протокол, с който осъденият се уведомява за правата и задълженията му по време на изпълнение на наложените проб.мерки. Протоколът се подписва от осъдения и се прилага към досието.
В 14-дневен срок от началото на изпълнение на наказанието се изготвят:
1. оценка на осъдения, която определя степента на риска от рецидив и причиняването на значителни вреди и съдържа анализ на причините и условията, които ги пораждат;
2. индивидуален план за изпълнение на проб. мерки и мероприятия за въздействие в/у причините и условията, които пораждат риска от рецидив и причиняване на значителни вреди.
Програмата за оценка на осъдения се изготвя от Съвета по изпълнение на наказанията и се утвърждава от министъра на правосъдието.
Индив.план за изп-е на проб.мерки се изготвя от проб.служител с участието на осъдения.
Проб. мярка задължителна регистрация по настоящ адрес се извършва чрез подписване на осъдения пред проб.служител или пред определено от него дл. лице.
Когато на осъдения е постановена и проб. мярка поправителен труд, задължителната регистрация може да се извършва по месторабота.
Времето за стационарно или домашно лечение, удостоверено с подпис от личния лекар на осъденото лице, се зачита за изтърпяно наказание задължителна регистрация.
Проб. мярка задължителна регистрация по настоящ адрес се изпълнява по план.
Проб.служител може да освободи осъдения от полагането на подпис за срок до 10 дни:1. по причини от личен или служебен характер;
2. за настаняване на лечение;
3. за явяване на изпит в училища или във връзка със съдебни производства.
Когато се налага отсъствието да продължи повече от 10 денонощия, проб. служител съгласува разрешението със съответния районен прокурор.
Срещите на осъдения с проб.служител се провеждат по график и са планирани, извънредни или по искане на осъдения.
Извънредните срещи се провеждат по ред, определен от проб.служител, за осъществяване на контрол по спазване изпълнението на проб. мерки. Когато се налага провеждането им след 22,00 ч. до 06,00 ч. сутринта, се уведомява районният прокурор.
Когато срещата е поискана от осъд. лице, тя се провежда до 7 дни от поискването й.
Изпълнението на проб. мярка ограничения на свободното придвижване се контролира чрез проверки от проб. служител или от определено от него длъжностно лице.
Забраната за посещаване на посочените в присъдата места, райони и заведения се изпълнява по план, изготвен от проб. служител и съгласуван със съответния началник на районното управление на МВР.
Забраната се обявява и на собствениците или дл. лица, отговорни за достъпа до определените от съда места, райони и заведения.
Разрешение за напускане на населеното място се дава на осъдения от пр. служител:
1. по причини от личен или обществен характер - за не повече от 7 денонощия;
2. за настаняване на лечение;
3. за явяване на изпит в училища или във връзка със съдебни производства.
Когато се налага ползването на спешна медицинска помощ в болнично заведение и извън настоящия адрес на осъдения, проб. служител разрешава отсъствието въз основа на лекарското направление и сл. бележка за времето на лечението. Осъденият или неговите близки са длъжни да уведомят незабавно проб. служител за изпращането на лечение.
Когато се налага отсъствието да продължи повече от 7 денонощия, проб.служител съгласува разрешението за напускане с районния прокурор.
Задължителната регистрация по настоящ адрес и ограниченията на свободното придвижване могат да се изпълняват чрез система за електронно наблюдение върху поведението на осъдения.
При изпълнение на проб. мярка включване в курсове за професионална квалификация и/или програми за обществено въздействие проб.служител взема предвид оценката на осъдения, регистрираните зони на нужда, необходимостта от снижаване на риска от повторно извършване на престъпление, квалификацията, степента на образование и желанието на осъденото лице.
При организиране на обучение за придобиване на професионална квалификация се отчитат нуждите на пазара на труда и интересите на осъдените.
Курсовете се организират и заплащат от проб.служба съвместно с териториалните органи на Мин-вото на труда и соц. политика и Мин-вото на образованието и науката.
Програмите за общ.въздействие се организират и заплащат от областната проб. служба и могат да бъдат развиващи и корекционни.
Развиващите програми вкл курсове за ограмотяване, придобиване на умения за намиране на работа, консултативни срещи и беседи с представителите на социалните служби и полицията.
Корекционните програми са насочени към промяна на нагласите, ценностите, поведението на осъдените и за преодоляване на зависимости.
За организирането на курсове за проф. квалификация или програми за обществено въздействие могат да се привличат неправителствени организации и доброволци.
Проб.служби могат да ползват специализирани услуги от ФЛ и ЮЛ за работа с осъдени.
Изпълнението на проб.мярка поправителен труд се организира по местоработата на осъдения от проб.служител.
Удръжките от възнаграждението се изчисляват от брутното месечно възнаграждение на осъдения, получено от служебни и трудови правоотношения или хонорари.
Когато осъденият бъде уволнен или премине на друга работа, той уведомява незабавно проб.служител. При преминаване на друга работа изпълнението на поправителния труд продължава по новата месторабота.
Когато осъденият не може да изпълнява поправителния труд по уважителни причини - продължително заболяване, настъпила трайна или временна нетрудоспособност, проб. служител внася пред проб.съвет предложение за замяна на поправ. труд с друга мярка.
Изпълнението на проб. мярка безвъзмезден труд в полза на обществото се организира от проб.служител.
Безвъзмездният труд се изпълнява на обекти на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" и обекти, утвърдени от съответния пробационен съвет.
Не може да се полага безвъзмезден труд в полза на ФЛ, ЕТ или търговски дружества, в които няма държавно или общинско участие.
Безвъзмездният труд може да бъде положен в полза на граждани, пострадали от престъпления, с изрично съгласие от тяхна страна и от страна на осъдения.
При определянето на обектите, в които се изпълнява безвъзмезден труд, се отчитат трудовите умения, квалификацията и работоспособността на осъдения.
На осъдения се възлага работа до три часа дневно в извънработно време или за пълен работен ден в един от празничните или почивните дни.
По време на годишен отпуск или ако осъденият е безработен, може да му бъде възложена работа за не повече от 7 работни дни месечно.
Надзорът в/у осъдените по време на работа се осъществява от проб. служител, определено от него дл.лице или от представител на лицето, в полза на което се полага безвъзмездният труд.
Ако след изтичането на календарния срок за полагане на безвъзмезден труд определен брой часове не са отработени, задължението на осъдения за отработването им се погасява.
Проб.служители носят дисциплинарна отговорност за неизпълнение на задълженията си относно определянето на обектите и контрола по полагане на безвъзмездния труд.
Когато осъденият не изпълни задължението си за полагане на безвъзмезден труд въпреки създадените за това условия, проб.служител внася предложение пред проб. съвет за:
1. замяна на безвъзмездния труд с друга проб. мярка, ако безвъзмездният труд не може да бъде положен по уважителни причини - продължително заболяване на осъдения, настъпила трайна или временна неработоспособност и други;
2. замяна изцяло или отчасти на пробацията с лишаване от свобода при условията на чл. 43а, т. 2 от Наказателния кодекс.
Началникът на пробационната служба организира взаимодействието с началника на затвора или на попр. дом по местоизпълнение на наказанието и осигурява участието на пробационен служител при заседание на комисията по изпълнение на наказанията за:
1. замяна на режима на лишените от свобода;
2. преместване в други затворнически заведения;
3. условно предсрочно освобождаване.
Проб.служител внася за обсъждане в съответния проб. съвет оценка за поведението на всеки осъден. Оценката се прави най-малко веднъж на 6 месеца по време на изтърпяване на наказанието.
Когато осъденият е изтърпял най-малко 1/4 от определения р-р на наложената проб. мярка и е показал примерно поведение, проб.съвет по предложение на проб. служител съобразно оценката на осъдения може да:
1. промени задължението на осъдения за регистрация по настоящ адрес в задължение за регистриране веднъж месечно или да смекчи интензивността на електронното наблюдение;
2. отмени забраната за напускане на жилището след 22,00 ч. през почивните и празничните дни;
3. отмени забраната за напускане без разрешение на населеното място по местоживеене през почивните и празничните дни.
За допуснати от осъдения нарушения проб.съвет може да възстанови първоначалното съдържание на пробационните мерки.
За допуснати нарушения на постановените проб.мерки осъдените могат да бъдат наказвани със:
1. бележка с устно предупреждение;
2. писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание лишаване от свобода.
При внасяне на предложение за замяна на пробацията с л. с. при условията на чл. 43а от Нак. кодекс изпълнението на пробационните мерки се спира.
Изпълнението на пробацията по отн-е на непълнолетни осъдени лица се осъществява от специализиран проб.служител на проб.служба съвместно с инспектор от детската педагогическа стая.
Специализираният проб. служител, социален работник от отдела за закрила на детето, инспектор от детската педагогическа стая и педагогически съветник изготвят съвместно:
1. индив. програма за изп-е на наложените проб. мерки по отн-е на непълнолетното осъдено лице;
2. програми за обществено въздействие по отношение на непълнолетни осъдени лица;
3. предложения до проб. съвет за вземане на решения от пробационния съвет;
4. становища до съда в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.
Изпълнението на наказанието пробация приключва след изтичането на срока на проб. мярка с най-дълъг срок.
На освободения от изтърпяване на наказанието пробация се издава удостоверение, а по негова молба - и характеристика.