18. Особености при изпълнението на наказанието лишаване от свобода в затворническите общежития от открит и преходен тип.

Чл. 59. В затворнически общежития от открит тип се настаняват осъдените за първи път на л. с. до 5 години за умишлени престъпления и осъдените за престъпления, извършени по непредпазливост.
Съдът може да постанови осъденият да не изтърпява наказанието л.с. в затворническо общежитие от открит тип, когато:
1. се е укривал от органите на нак.пр-во и е обявяван за национално издирване;
2. страда от алкохолизъм или наркомания;
3. страда от психическо заболяване, к. му пречи да се ориентира правилно в обстановката.
В откритите и преходни заведения се настаняват само поставените на лек или общ режим.
В най-обобщен вид предимствата на откритите и преходните затв.заведения за постигане целите на наказанието е ресоциализацията на осъдените се изразяват в следното.
- ограничаване до минимум на отр.влияние на затв.среда
- съхраняване на генерално превантивната роля на нак.л.с. предвид угрозата при ново осъждане да търпи наказанието си в затвор
- осигуряване на работа предимно в колектив от свободни работници
- специализиране на корекционно-възп.работа с по-ниската степен на криминализация
- съхраняване на връзките със семейството и социално полезните контакти
- облекчение в правното положение и условия за личностно развитие, които да съдействат за успешна ресоциализация
Чл. 64. Лишените от свобода с добро поведение, които са изтърпели най-малко 6 месеца от наложеното наказание в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип и имат остатък от наказанието не по-голям от 5 години, могат да бъдат премествани за доизтърпяване на наказанието в затворнически общежития от открит тип.
Лишените от свобода, които изтърпяват наказание в затворническо общежитие от открит тип, могат да бъдат премествани в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип, когато грубо или системно нарушават установения ред, системно се отклоняват от работа или влияят отрицателно върху останалите. Преместването се мотивира с резултатите от оценката на осъдения.
Отказът за преместване може да се обжалва пред окръжния съд по местоизпълнение на наказанието.
Преместването се извършва по предложение на началника на затвора с акт на окръжния съд по местоизпълнение на наказанието.
Чл. 72. Лишените от свобода, които изтърпяват наказание в затворнически общежития от открит тип, се поставят при смекчен надзор и могат да работят извън района на общежитието без охрана.
Със заповед на главния директор на ГД ИН на отделни лишени от свобода може да бъде разрешавано да нощуват на работните обекти извън общежитието. Контролът и проверката в тези случаи се възлагат на началника на съответното общежитие.
Лишените от свобода, които изтърпяват наказанието в затворнически общежития от открит тип, могат да:
1. ползват медицинска помощ в лечебните заведения извън местата за л. с., вкл стационарно лечение без охрана;
2. присъстват на културни, спортни, религиозни и други мероприятия, провеждани в населеното място по местонахождение на общежитието, по ред, определен от началника на общежитието;
3. се обучават в училища по местонахождението на общежитието, вкл да бъдат включвани в курсове за придобиване на специалност или за повишаване на квалификацията заедно със свободните граждани.
С месечен домашен отпуск до 2 денонощия могат да бъдат наградени лишените от свобода на общ режим, които изтърпяват наказание в затв.общежития от открит тип. Лишените от свобода на лек режим ползват месечния домашен отпуск до 2 денонощия по право.
С ползването на годишната почивка извън затворническото общежитие от открит тип могат да бъдат наградени лишените от свобода на лек режим. Наградата включва ползването на целия размер на годишната почивка или част от нея, определена от началника на съответния затвор.