17. Особености при изпълнението на наказанието лишаване от свобода по отношение на непълнолетните.

Чл. 186. Изпълнението на наказанието л.с. по отношение на непълнолетните има за цел преди всичко превъзпитанието и подготовката им за живот на свобода.
При постъпването им в попр. дом непълнолетните лишени от свобода се настаняват в приемно отделение, където престояват от 14 денонощия до 1 месец под наблюдение на възпитател, лекар и психолог.
Постъпващите за първи път в попр. дом се настаняват отделно от останалите.
В срок 3 дни след постъпването на непълнолетните администрацията на попр. дом уведомява родителите им или лицата, които упражняват родителските права, прокуратурата, военното окръжие, общинския съвет, наблюдателната комисия и детската педагогическа стая по местоживеенето им и съответната местна комисия за борба с/у противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Към попр.дом се създава педагогически съвет, съставът, задачите и д/стта на който се определят с наредба на мин-ра на правосъдието и мин-ра на образованието и науката.
Непълнолетните, които се обучават в училища и курсове през периода на учебните занятия, могат да бъдат включвани в работа до 3 часа дневно извън предвиденото по учебните планове. Обучението се извършва в дневни училища и курсове.
За времето на работа и присъствие на учебни занятия на лишените от свобода непълнолетни се зачитат работни дни за намаляване срока на наказанието.
Цялостната д/ст по ресоциализацията на лишените от свобода непълнолетни се провежда в условия на максимално разширяване на възможностите за контакт на осъдените с външната среда като цяло, с близки и лица, които им влияят положително, с доброволци и представители на неправителствени организации.
На лишените от свобода непълнолетни се осигурява най-малко 2 часа престой на открито.
Началникът на поправителния дом може да:
1. насочи непълнолетните към контакти с лица и представители на благотворителни организации, които могат да окажат съдействие за тяхната ресоциализация;
2. разреши свиждания с удължена продължителност с близки, които влияят положително, и с лицата по т. 1;
3. организира посещение на исторически и други забележителни места, съвместни мероприятия с граждани, връстници на осъдените лица, посещение на културни, спортни и други мероприятия извън поправителния дом.
В поправителния дом се прилагат лек, общ и строг режим.
На лишените от свобода непълнолетни първоначално се определя общ режим.
По изключение на лишените от свобода непълнолетни може да бъде определен строг режим, ако са изтърпявали преди наказание л.с., извършили са бягство или груби, или системни нарушения на реда и дисциплината в попр.дом или имат остатък от наказанието повече от 5 години.
Поставените на строг режим непълнолетни могат да бъдат настанявани в изолирани помещения, ако съзнателно оказват отрицателно влияние върху останалите.
Строгият режим може да бъде заменен с общ при добро поведение и положително отношение към труда и обучението не по-малко от два месеца, след като непълнолетният е бил поставен на строг режим.
Общият режим може да бъде заменен с лек при показано добро поведение и положително отношение към обучението след изтърпяването на 1/4 от наложеното наказание, но не по-малко от 3 месеца.
Поставените на лек режим могат да ползват свиждания или срещи с доброволци и представители на неправителствени организации извън попр.дом за срок до 6 часа дневно.
Отделни групи лишени от свобода на лек режим могат да се извеждат на работа без охрана извън поправителния дом.
По отн-е на лишените от св. непълнолетни се прилагат следните дисципл. наказания:
1. писмено предупреждение;
2. извънредно дежурство по поддържане на чистотата и хигиената за срок до три дни;
3. отмяна на награда, която не е ползвана;
4. забрана за участие в мероприятия във и извън попр. дом за срок до три месеца;
5. изолиране в наказателна килия със или без извеждане на работа или на училище за срок до 5 денонощия.
Дисциплинарните наказания се налагат от началника на поправителния дом.
Непълнолетният може да обжалва заповедта на началника на попр. дом, с която му е наложено дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия, пред районния съд по местоизпълнение на наказанието при условията и по реда на чл. 111.
Навършилите пълнолетие лишени от свобода се преместват в затвор по предложение на началника на попр.дом със заповед на главния директор на ГД ИН.
Поставените на лек и общ режим се изпращат за доизтърпяване на наложеното наказание в затворнически общежития от открит тип.
Поставените на строг режим или тези, които имат остатък от наказанието повече от 5 години, се настаняват в затворнически общежития от закрит тип.
Лишените от свобода ученици, които са навършили пълнолетие, могат да бъдат оставени в попр.дом до навършването на 20 год по предложение на педагогическия съвет.
По реда на ал. 1 с предложение на началника на попр. дом навършилите пълнолетие лишени от свобода могат да бъдат оставени в поправителния дом по тяхно желание.
Доколкото в тази глава не е предвидено друго, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода по отношение на непълнолетните се прилагат общите разпоредби.