16. Освобождаване от местата за лишаване от свобода: амнистия, помилване, предсрочно освобождаване, прекъсване изпълнението на наказанието.

Чл. 176. Лишените от свобода се освобождават от затворите и попр. домове:
1. при изтърпяване на наказанието;
2. при амнистия;
3. при помилване с остатъка от наложеното наказание;
4. при условно предсрочно и предсрочно освобождаване;
5. при прекъсване изпълнението на наказанието;
6. в други случаи, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.
Освобождаването от изтърпяване на наказанието се извършва в деня, в който изтича срокът на наложеното с присъдата или намаленото с помилване и зачитане на работните дни наказание. Ако срокът изтича в неработен ден, лишеният от свобода се освобождава предходния работен ден.
Сроковете, изчислени в години и месеци, изтичат на същото число на месеца, на което лишеният от свобода е задържан. Ако месецът няма такова число, срокът изтича в последния му ден.
При изчисляване срока на изтърпяното наказание 2 работни дни се смятат за 3 дни л. с., с изключение на работните дни, зачитането на които е отменено от съда.
Чл. 179. Когато осъденият има да изтърпява наказание л. с. по 2 или повече присъди и 1 от тях бъде отменена, изтърпяното по нея нак-е се зачита при изп-то на останалите присъди. Ако лишеният от свобода е изтърпял наказание над срока, определен от съда по 1 от присъдите, изтърпяното наказание в повече се зачита при изп-е на останалите присъди.
Чл. 180. Указите за помилване, определенията за условно предсрочно и предсрочно освобождаване, както и актовете за освобождаване от местата за л.с. по реда на Нак-проц. кодекс се изпълняват в деня на получаването им в затвора или в попр.дом.
Ако актовете са получени в извънработно време, освобождаването се извършва през първия работен ден.
На освободените, които нямат собствени средства, затворът или попр.дом заплаща пътните разноски до постоянния им адрес и им осигурява необходимата за времето на пътуването храна.
Чл. 182. Ако в деня на освобождаването лишеният от свобода се намира на лечение в лечебно заведение към местата за л.с. и здравословното му състояние налага да се продължи лечението, администрацията осигурява настаняването на лишения от свобода в друго лечебно заведение.
Когато здравословното състояние на болния не позволява да бъде преместен, той се оставя в лечебното заведение към местата за л.с., освен ако не е съгласен. За това се уведомяват незабавно ГД ИН, съответният прокурор и близките на болния.
Чл. 183. Един месец преди освобождаването на лишения от свобода администрацията уведомява общинския съвет, съответно кметството по постоянния му адрес и съответната наблюдателна комисия.
В уведомлението се посочват производствената специалност и квалификацията на подлежащия на освобождаване и необходимата помощ за трудовото и битовото му устройване.
Ако лишеният от свобода, на когото предстои освобождаване, страда от алкохолизъм или наркомания, от психическо разстройство на съзнанието или от хронично заболяване, в уведомителното писмо се отбелязват постигнатите резултати по време на изтърпяването на наказанието и препоръки за тяхното закрепване в периода след освобождаването.
Ако лишеният от свобода е помилван, амнистиран, условно предсрочно или предсрочно освободен, уведомлението се изпраща едновременно с освобождаването.
Чл. 184. Ако лишеният от свобода е освободен условно предсрочно и съдът е постановил изпълнение на пробационни мерки през изпитателния срок, началникът на затвора изпраща определението на съда за изп-е в съответната пробационна служба.
Освободеното лице е длъжно да се яви в пробационната служба в 3дневен срок след освобождаването му от затвора.
Пробационният служител уведомява незабавно съответния прокурор за полученото определение на съда и за началото на изпълнение на пробационните мерки.
Чл. 185. Общинските съвети и кметствата съдействат за настаняване на освободените на подходяща работа и за битовото им устройване. Те полагат за освободените непълнолетни особени грижи.
Амнистия – с нея се изключва или погасява нак.отг/ст за извършени до нейното приемане престъпни деяния. Чл.84, т.13 КРБ – НС. Дава се само със Закон
Освобождаване поради амнистия /чл.83 НК/. Амнистията бива 2 вида: която заличава престъпния характер на определен вид извършени деяния или която освобождава от нак. Отг/ст и от последиците от осъждането за определени престъпления. Амнистията се дава само със закон и във връзка с крупни обществено-политически промени.
Освобождаване поради помилване. Помилването е акт на президента, който може чрез помилване да оп-рости изцяло или отчас-ти наложеното наказа-ние. Помилването обх-ваща само наказанията които подлежат на реа-лно изпълнение /не мо-же да обхване напр. конфискацията/. Когато има условно предсрочно освобождаване не би трябвало да се помилва защото условното пред-срочно освобождаване не подлежи на реално изпълнение.
Условно предсрочно и предсрочно освобождаване. Предсрочното освобождаване се прилага само по отношение на непълнолетните. Формалните предпоставки - да е фактически изтърпяно не по-малко от половината от наложеното наказание /без значение е помилването, без значение са работните дни. Раб. дни имат значение за съдията, когато преценява с какъв остатък го освобождава/. Материална предпоставка е с примерното си поведение и честно отношение към труда да е дал доказателства за своето поправяне.
При условно предсрочно освобождаване съдът може да приложи пробация. Ако се нару-шат пробационните условия съдът може да за-ени наложената мярка с друга и чак тогава да отмени отложеното нак-ние. Изпитателният срок е равен на отложеното наказание. Търпи се отложеното наказание, а не остатъка от изпитателния срок. При непълнолетните съдът може да освободи предсрочно ако се е поправил и да е изтърпял фактичеки не по-малко от 1/3 от наложеното наказание. Предложение за услов-но предсрочно освобо-ждаване могат да правят: комисията по чл.17 ЗИН, окръжния прокурор по местоизпълнение на назанието. Комисията заседава на 2 м., предложенията се разглеждат на принципа на служебното начало – не се приемат молби от осъдени, а комисията трябва периодично да разглежда поведението на всички за които е налице формалната пре-дпоставка. Предложенията на комисията се разглеждат в присъствието на затворниците, а пре-дложението на окр. прокурор става в съдебната зала “тайно”, без гласност.
Прекратяване на изпълн-то на нак-то. Основанията са в НПК, чл.425:
При раждане – докато детето навърши 1 год.
При изключителни причини от семеен или обществен характер – не повече от 3м.
При тежко заболяване на осъдения – до оздравяването
При явяване на изпит – до 10 дни.
Изпълнението на наказанието се прекъсва от окръжния прокурор по местоизтърпяването му. Предложение може да прави и началника на затвора и попр. дом. Тези основания са възможност, не са императивно дадени, преценява се всеки конкретен случай. Има раз-лика между прекъсване на наказанието и домашен отпуск. Ако ЛС не се върне след дом от-пуск се съди по чл.297 НК /затворник който избяга се наказва с ЛС/. Когато не се върне след прекъсване се наказва дисциплинарно , защото по време на прекъсва-нето има статут на сво-боден гражданин. Зат-ворникът в дом отпуск продължава да е зат-ик.
6.Предложение на прокурора за възобновяване на наказателното дело. Основания за възобновяване на нак дело са в нпк. Предложението на прокурора не спира изпълнението на присъдата, освен ако прокурора или съда не постанови друго. Има случаи в ко-ито затворникът трябва да бъде освободен и не се чака преразглеждане на делото.