15. Зачитане на работни дни и отмяна на зачетени работни дни.

Чл. 77. По време на изтърпяване на наказанието лишените от свобода имат право на подходяща работа. По възможност предпочитанието на лишения от свобода към конкретен вид работа се удовлетворява. Участието в трудова дейност се стимулира и отчита при определяне степента на поправяне и превъзпитание.
Задачи за постигане на целта на наказанието след ангажиране на осъдените в трудавя д/ст:
а/ създаване на трайни трудови навици
б/ съхраняване и развитие на умствените и физически способности на осъдените
в/ създаване на увереност на осъдения в собствените възможности
г/ формиране на навици за съвместен живот, за мзаимодействие и взаимопомощ в трудовия процес
д/ изграждане на уважение към чуждия труд
е/ осигуряване на трудово възнаграждение
ж/ създаването и повишаването на проф.квалификация
з/ поддържането и укрепването на здравословното им състояние
За постигане на целите на тр.д/ст трябва да отговарят на опр.изисквания:
- трудът трябва да е общественополезен
- работата трябва да е подходяща
- всеки труд полаган от осъдените трябва да е съответно заплатен
За всяка работа извън доброволния неплатен труд и дежурствата по поддържане на реда и хигиената лишените от свобода получават определена част, но не по-малко от 30 на сто от възнаграждението за изработеното.Частта от възнаграждението се определя със заповед на министъра на правосъдието.
- всички трудоспособни лишени от свобода трябва да се трудят
- включването на затворниците в квалифициран труд се приема в пр.доктрина като една от най-важните предпоставки за издигане ролята на труда като възпитателно средство.
Права - На лишените от свобода могат да се правят удръжки съгласно действащите закони, но не повече от две трети от полагащото им се възнаграждение. Това ограничение не се отнася за удръжките по задължение за издръжка.
Продължителността на работния ден на лишените от свобода се определя съобразно разпоредбите на трудовото законодателство. Лишените от свобода се ползват от намален работен ден наравно със съответните категории работници и служители.
Полагането на извънреден труд се разрешава със заповед на главния директор на ГД ИН до размера, установен в трудовото законодателство.
Със съгласието на лишените от свобода гл. директор на ГД ИН може да разреши отделни групи лишени от свобода да работят на 6-дневна работна седмица. В тези случаи работата през 6-ия работен ден не се смята за извънреден труд.
Лишените от свобода имат право на непрекъсната междудневна почивка не по-малко от 12 часа и непрекъсната седмична почивка не по-малко от 38 часа, а при производства с непрекъсната работа и при промяна на смените - не по-малко от 24 часа.
Лишените от свобода не работят в празнични дни освен в случаите на бедствия и аварии, при които положеният труд се смята за извънреден.
С изрично писмено съгласие на лишените от свобода може да се възлага доброволен неплатен труд за:
1. хигиенизиране на помещенията и района на затворническото заведение извън дежурствата по поддържане на реда и хигиената;
2. благоустройство, поддържане и опазване на културни, исторически и архитектурни паметници в населеното място по местоизпълнение на наказанието;
3. възстановяване на щети, причинени от пожари и стихийни бедствия, или предотвратяване на аварии;
4. организиране и провеждане на курсове за ограмотяване, творчески, културни, спортни и други дейности от лишени от свобода, които притежават съответната квалификация или умения.
Времето, през което лишените от свобода са положили доброволен труд, се зачита за намаляване срока на наказанието.
През дните на занятията лишените от свобода ученици се освобождават от работа един час по-рано.
За подготовка и полагане на изпити и изготвяне на дипломни работи началникът на затвора или на попр.дом може да освобождава от работа учениците за срок до 30 дни.
През времето, когато лишените от свобода са освободени от работа, те се ползват от правата на работещи, но не получават възнаграждение.
Чл. 82.Лишените от свобода, които през последните 10 месеца са работили най-малко 8 месеца, имат право на годишна почивка в размер 14 работни дни. Заетите на работа в особено вредни и опасни производства имат право на допълнителна неплатена почивка в размер, установен за съответните категории работници и служители.
В срока, необходим за получаване на годишна почивка, се включва и времето, през което лишеният от свобода е прекъснал работа поради болест, бременност или раждане.
Времето на годишната почивка на лишените от свобода им се зачита за работни дни.
Чл. 83.Времето, когато лишените от свобода не работят поради трудова злополука или професионално заболяване, им се зачита за работни дни.
Разпоредбата не се прилага по отношение на лишените от свобода, които умишлено са причинили разстройство на здравето си.
Лишените от свобода жени имат право на почивка в случай на бременност и раждане в размерите, установени за платения отпуск на работничките и служителките. Времето на почивката им се зачита за работни дни.
По своята същност зачитането на работни дни е предсрочно освобождаване. То е изградено в/у презумпцията, че при системно и добросъвестно участие на осъдения в трудова д/ст възпитателният процес се ускорява и целите на наказанието, свързани с неговото поправяне и превъзпитание, се постигат за по-кратък срок от определения с присъдата.
Чл. 178. При изчисляване срока на изтърпяното наказание два работни дни се смятат за три дни лишаване от свобода, с изключение на работните дни, зачитането на които е отменено от съда.
Зачитат се дните, през които лишените от свобода са изпълнявали трудовите си норми. При изпълнение на трудовите норми под 100/100 се зачита съответна част от работния ден.
При липса на трудови норми работните дни се зачитат в съответствие с уплътняването на работното време.
На лишените от свобода, които не работят и са включени в общообразователно обучение, курсове за придобиване на специалност или за повишаване на квалификация, както и в специализирани програми за въздействие, се зачитат работни дни за времето на присъствието им на учебни занятия.
Намаляването на наказанието с 30 дни се смята за намаляване с един месец, а намаляването с 360 дни - за намаляване с една година.