13. Самодейни органи на лишените от свобода

Чл. 168. Дейностите в местата за л.с. се провеждат при активното и организирано участие на лишените от свобода.

За дейностите лишените от свобода избират самодейни органи, могат да организират и провеждат събрания и други общи мероприятия с разрешение на съответния началник на затвор, затворническо общежитие или поправителен дом.

Самодейните органи на лишените от свобода развиват инициативността на осъдените и съдействат на администрацията при организирането и провеждането на различните дейности в местата за лишаване от свобода.

Членовете на самодейните органи са представители на лишените от свобода пред администрацията и се избират чрез тайно гласуване.
Броят на членовете и структурата на самодейните органи се утвърждават от началника на затвора, затворническото общежитие или поправителния дом.