12. Възпитателна и корекционна дейност на лишените от свобода.

Чл. 152. Социалната д/ст и възпитателната работа са основни средства за ресоциализация на лишените от свобода и са насочени към подпомагане на личностната промяна на осъдените и изграждане на умения и способности за законосъобразен начин на живот в обществото.
Соц. дейност и възпитателната работа в местата за лишаване от свобода включват:
1. диагностична и индивидуална корекционна дейност;
2. програми за въздействие, за намаляване на рецидива и риска от значителни вреди;
3. образование, обучение и квалификация на лишените от свобода;
4. творчески, културни и спортни дейности и религиозна подкрепа.
С лишените от свобода се осъществява групова и индивидуална социална дейност и възпитателна работа.
I - Програми за въздействие, за намаляване на рецидива и риска от значителни вреди. Лишените от свобода се включват в задължителна специализирана програма за адаптация към условията за изтърпяване на наложеното наказание непосредствено след постъпването им в местата за лишаване от свобода.
Програмата за адаптация е с продължителност до три месеца.
При реализирането на програмата за адаптация на лишените от свобода се предоставя информация на достъпен за тях език относно целите и формите на социалната дейност и възпитателната работа в местата за лишаване от свобода.
След приключване на програмата за адаптация за всеки осъден се изготвя първоначален доклад и индивидуален план за изпълнение на присъдата.
В първоначалния доклад се отразява оценка на осъдения, която включва:
1. оценка на риска от рецидив и риска от значителни вреди;
2. фактори, формиращи риска от рецидив;
3. предложения за запълване на личностни дефицити и ограничаване на факторите, формиращи риска от рецидив и риска от значителни вреди.
Правилата за оценка на осъдения се утвърждават от министъра на правосъдието.
Оценката на осъдения се променя в зависимост от поведението на лишения от свобода.
Въз основа на оценката на осъдения се правят предложения за:
1. промяна в режима на изтърпяване на наказанието;
2. преместване в затворническо заведение от по-лек или в съответно по-тежък тип;
3. условно предсрочно освобождаване.
Индивидуалният план за изпълнение на присъдата включва д/сти и програми за въздействие за ресоциализация на осъдения.
Инд. план за изпълнение на присъдата се изготвя въз основа на:
1. вида и характера на извършеното престъпление;
2. размера на наложеното наказание;
3. оценката на осъдения и факторите, които формират риска от рецидив;
4. определеното от съда първоначално място за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода.
Индивидуалният план за изпълнение на присъдата има за цел:
1. включване на осъдения в програми и дейности за личностна промяна и отстраняване на факторите, които формират риска от рецидив;
2. превеждане за изтърпяване на наложеното наказание в затворническо заведение от по-лек тип;
3. условно предсрочно освобождаване.
За всеки осъден се изготвя годишен доклад за резултатите от работата по индивидуалния план за изпълнение на присъдата.
Специализираните програми за индивидуална и групова работа се реализират от инспекторите по социална д/ст и възпитателна работа съвместно със служителите от останалите направления на д/ст, доброволци и външни експерти с подходяща подготовка.
Специализираните програми имат за цел:
1. мотивиране и насърчаване на законосъобразно поведение;
2. повишаване на социалната компетентност и изграждане на поведенчески умения;
3. преодоляване на зависимости;
4. подготовка за живот на свобода.
Участието на осъдените в специализирани програми е доброволно. Сътрудничеството им в процеса на ресоциализация се насърчава.
Специализираните програми за индивидуална и групова работа се утвърждават от главния директор на ГД ИН по предложение на Съвета по изпълнение на наказанията.
Индивидуалната работа с осъдените включва:
1. информиране относно правния и социалния статус и възможностите за облекчаване на условията за изтърпяване на наказанието;
2. подпомагане за решаване на проблемни ситуации и изграждане на умения за преодоляване на трудности;
3. насочване и посредничество към външни организации за решаване на конкретни проблеми;
4. мотивиране към активно участие и сътрудничество в подготовката за живот на свобода.
II - Образование, обучение и квалификация на лишените от свобода
В местата за лишаване от свобода се осъществяват образователни, обучителни и квалификационни дейности, в които всички лишени от свобода имат равен достъп.
Участието на лишените от свобода в образователни, обучителни и квалификационни дейности се отчита при определяне степента на поправяне и превъзпитание.
Училищата в местата за лишаване от свобода се откриват, преобразуват и закриват от министъра на образованието и науката по предложение на министъра на правосъдието. Те осъществяват своята дейност според държавните образователни изисквания.
Директорите и учителите в местата за л.с. се назначават по реда на Закона за народната просвета.
Учебните планове и учебните програми съответстват на държавните образователни изисквания за степен на образование.
Дейността на училищата в местата за лишаване от свобода се финансира от държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието.
Завършена степен на образование, придобита квалификация по професия или част от професия се удостоверяват с документ, утвърден от Министерството на образованието и науката.
Лишените от свобода до 16-годишна възраст подлежат на задължително обучение в училищата към местата за лишаване от свобода.
Лишените от свобода, които не подлежат на задължително обучение, могат да бъдат включени в общообразователно обучение.
Образователните, обучителните и квалификационните д/сти в местата за л. С. вкл:
1. общо и професионално образование;
2. професионално обучение;
3. ограмотителни и професионални курсове;
4. социално образование.
Формите, в които се осъществяват дейностите са:
1. дневна;
2. вечерна;
3. задочна;
4. индивидуална;
5. самостоятелна.