10. Правно положение на лишаването от свобода – общи въпроси.

Признаването на осъдения за пълноценен правен субект носител на права и задължения, означава че администрацията е длъжна да му осигури въможност да упражнява тези си права и може да иска от него само това което се включва в задълженията му, но в същото време трябва да изисква точно изпълнение на всичките му задължениея да не допуска ползването на права които не са му предоставени.
Правното положение на ЛС най общо представляват съвкупността от техните субективни права и задължения на които те са носители по време на изпълнение на наказанието.
чл. 75 ЗИН гласи че ЛС могат да се ползват от всички установени от законите права с изключение на :
- правата от които са лишени с присъда ;
- правата които са им отнети или ограничени изрично със закон или с др.нормативен акт и правата чието упражняване е несъвместимо с изпълнението на наказанието.
Подобна е разпоредбата на чл. 31 ал. 5 КРБ- на ЛС се създават условия за осъществяване на основните им права които не са ограничени от действието на присъдата.
Особености в правния статут на ЛС
а/ затворниците постъпват в местата за ЛС не само като носители на придобити вече субективни права и задължения, а като правоспособни правни субекти с възможности да придобиват нови права и да поемат нови задължения.
б/ Освен в/у правоспособността изпълнението на наказанието се отразява и в/у субектив. права на които осъдения е носител
– ЛС не могат да придобиват правата, елемент от съдържанието на онези ПОО, в които не могат да встъпват, поради това че правоспособността им е ограничена;
- ЛС не могат да упражняват правата които са им отнети с присъдата / тяхното отнемане не е резултат от ИН, а от осъждането /
-законът засяга пряко някои субект. права – избирателното право - не могат да упражняват нито едно право което изисква личното им присъствие и когато могат да се осъществяват само извън затвора / членство в полит.организации, семейно правни отношения/
в/ Специфични субект. права на ЛС –чл. 84 . Те не се придобиват от факта на извършеното престъпление, а от факта на настаняването им и задържането в места за ЛС. Органите на ИН поемат грижите за поддържане и запазване на здравното им състояние. Специфични права са им предоставени като стимул за участие във възпитателните мероприятия, право на безплатна храна, облекло ,обувки, спални принадлежности, лекарства, учебни пособия и помагала, два раб.дни им се зачитат за 3 дн. ЛС , право на свиждане, кореспонденция, колети, пари за лични нужди ,престой на открито, годишна почивка.
г/ Изпълнението на наказанието ЛС оказва голямо отражение в/у правните възможности на гражданина. Най съществените и многобройни ограничения на тези възможности са резултат от изолацията на осъдения от обществото. Др. част от правните възможности са ограничени изрично от закона да получават храна пратки и пари да харчат пари за лични нужди, да се срещат с когото и когато пожелаят, да престояват на открито.
д/ Забрани за лишението от свобода:
да внасят и държат при себе си забранени от администрацията предмети;
- да продават ,купуват, даряват и заменят помежду си вещи с които разполагат в затвора;
- да употребяват спиртни напитки , наркотични вещества , а на непълнолетните да пушат;
- да играят хазартни игри , да получават и притежават печатни и др. материали с порнографско съдържание;
- да провеждат митинги, групови протести, събрания които не са разрешение от администрацията.
Имат право да подават молби и жалби до органите / не подлежат на проверка /
е/ Задължения на ЛС – установено от закона – вид и мярка на дължимо поведение. Има 2 основни групи .
Общи за всички граждани – ограничената правоспособност на затворниците им пречи да встъпват в определени ПОО и водят до невъзможност да се придобиват и задълженията .
Изолацията води и до отпадане на някои от задълженията на свободните граждани – част от семейно правните задължения, задължението за отбиване на редовна военна служба.
Специфични задължения – да не се напуска мястото за изтърпяване на наказанието, да се участва в обществено полезен труд; да се участва във възпитателните мероприятия да се спазват установените правила – да се изпълняват точно разпорежданията на съответните длъжностни лица.
Заключение: Правното положение на ЛС се поставя като въпрос за различията м/у тях и свободните граждани по отношение на правоспособността, субективните права, правните възможности и задълженията им.
Права чл. 86 Престой на открито не по малко от 1 ч.; Кореспонденция, хранителни пратки – които подлежат на проверка от администрацията.; Парични суми за задоволявана на лични нужди; ползване на телефон ;
Задължения : чл. 96 – да изпълняват възложената от администрацията работа; да се грижат за опазване на имуществото ; да изпълняват точно разпорежданията и заповедите на съответните дл. лица .