Нормативни актове за адвокатурата

Лекции по Нормативни актове за адвокатурата
Съдържание:

1. Придобиване права на адвокат: а) положителни предпоставки б) ограничения в) обжалване на решението на адвокатския съвет
2. Упражняване на адвокатската професия: а) понятие и ограничения б) адвокатско пълномощно
3. Права на адвоката.
4. Задължения на адвоката.
5. Статут на чуждестранния адвокат.
6. Съвместно упражняване на адвокатската професия: а) адвокатско съдружие.; б) адвокатско дружество; в) договори между адвокати и адвокатски дружества
7. Адвокатска колегия: а) понятие и органи; б) Общо събрание на адвокатската колегия
8. Адвокатски съвет: а) състав и избор б) правомощия
9. Контролен съвет и дисциплинарен съд на адвокатската колегия.
10. Обжалване актовете на органите на адвокатската колегия.
11. Висши органи на адвокатурата.
12. Дисциплинарни нарушения и наказания. Дисциплинарно производство.
13. Етичен кодекс на адвоката.
14. Принципи за упражняване на адвокатската професия, уредени в Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.
15. Приложно поле на Закона за правната помощ.