Наказателно правни науки

Лекции за държавен изпит по

Наказателноправни науки

Съдържание:

1. Наказателноотговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните.
2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние, престъпен резултат, причинна връзка. Обществена опасност и противоправност на престъплението.
3. Обстоятелства, изключващи обществената опасност и противоправност на деянието (неизбежна отбрана, крайна необходимост, оправдан стопански риск).
4. Вина - същност и определение. Форми на вината. Умисъл - същност, определение и видове. Непредпазливост - същност, определение и видове. Грешката и нейното значение.
5. Стадии на умишленото престъпление. Опит - определение и видове. Наказуемост на приготовлението и опита.
6. Съучастие в престъпление - основни форми и тяхното разграничаване. Наказуемост на съучастниците.
7. Множество престъпления. Видове усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление, съставно престъпление и др. Съвкупност от престъпления. Рецидив. Опасен рецидив.
8. Принципи за определяне на наказанието от съда. Индивидуализация. Алтернативни и кумулативни санкции. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание - обща характеристика и видове. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни.
9. Престъпления против живота. Убийство - видове, състави. Причиняване на смърт по непредпазливост.
10. Престъпления против здравето - видове телесни повреди.
11. Престъпления против честта - видове и отграничения.
12. Разврат - видове полови престъпления.
13. Престъпления против собствеността - видове и отграничения.
14. Длъжностно присвояване и обсебване - обща характеристика, състави.
15. Измама, документна измама - състави, отграничения. Вещно укривателство.
16. Общи престъпления по служба - нарушаване на служебните задължения, използуване на служебното положение, други състави.
17. Престъпления против правосъдието - набедяване, лъжесвидетелство, лично укривателство. Длъжностни престъпления против правосъдието.
18. Пасивен и активен подкуп. Други състави от този раздел.
19. Документни престъпления - обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо документиране. Други документни престъпления.
20. Престъпления против реда и общественото спокойствие - обща характеристика, система. Хулиганство и самоуправство.
21. Право на защита. Процесуални гаранции на правото на защита.
22. Мерки за неотклонение.
23. Други мерки за процесуална принуда.
24. Предмет на доказване. Доказателства.
25. Доказателствени средства.
26. Способи за събиране и проверка на доказателствения материал.
27. Граждански иск в наказателния процес.
28. Досъдебно производство.
29. Първоинстанционно производство.
30. Въззивно производство.
31. Касационно производство.
32. Възобновяаване на наказателни дела.
33. Бързо производство. Незабавно производство.
34. Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия.
35. Съкратено съдебно следствие.
36. Процедура по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
37. Решаване на наказателното производство със споразумение.
38. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни.