Гражданскоправни и административноправни науки

Лекции за държавен изпит по

Гражданскоправни и административноправни науки
(актуализирани към 10.2012 г.)

Съдържание:

1. Недействителност на сделките: а) понятие и видове; б) нищожни сделки - понятие, основания и видове; в) унищожаеми сделки - понятие, основания, последици
2. Особени случаи на недействителност: а) относителна недействителност; б) висяща недействителност; в) пълна и частична недействителност; г) особености на недействителността при търговските сделки
3. Представителство: а) понятие и видове; б) възникване и прекратяване; в) упълномощаване; г) процесуално представителство; д) косвено представителство; е) представителство в търговското право - понятие и видове; ж) действия от чуждо име без представителна власт
4. Сроковете в гражданското право: а) видове срокове, последици; б) начало и край на сроковете; в) спиране и прекъсване на давностните срокове; г) действие на изтекла давност; д) преклузивни срокове
5. Неизпълнение: а) същност и форми; б) невиновна невъзможност за изпълнение и последици; в) причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря; г) виновна невъзможност за изпълнение; д) забава на кредитора
6. Отговорност за вреди:а) определение и видове вреди; б) граници на отговорността; в) причинна връзка; г) поправяне на вредите
7. Договор: а) понятие и видове; б) разграничение между договора в облигационното, търговското и трудовото право; в) сключване на договора, форми; г) предварителен договор и договор в полза на трето лице
8. Разваляне на договор: а) предпоставки и основания; б) чрез едностранно волеизявление; в) разваляне по съдебен път; г) последици, риск, обезщетение
9. Непозволено увреждане: а) обща характеристика и ограничения; б) фактически състав на деликта; в) отговорност за вреди, причинени от другиго; г) отговорност за вреди, причинени от вещи
10. Неоснователно обогатяване: а) понятие и видове фактически състави; б) понятието "основание" при неоснователното обогатяване; в) връщане на даденото без основание, при отпаднало и при несъществуващо основание; г) общ състав на неоснователното обогатяване (чл. 59 ЗЗД)
11. Множество кредитори и длъжници: а) разделност на дълговете; б) солидарност - същност и видове; в) неделимост на задълженията
12. Привилегии: а) същност и видове ; б) залог; в) ипотека - същност, видове и учредяване; г) обезпечение пред съд; д) защита
13. Продажба по Закона за задълженията и договорите: ; а) обща характеристика; б) задължения на страните; в) отговорност на продавача при недостатъци и евикция; г) различия от търговската продажба
14. Право на собственост: а) съдържание; б) способи за придобиване на собствеността; в) пространствени измерения (хоризонтално, нагоре и надолу)
15. Съсобственост: а) понятие и видове; б) възникване и прекратяване; в) отношения между съсобствениците; г) етажна собственост
16. Вещни права върху чужда вещ - суперфиция: а) същност, видове и трансформация; б) уредба в ЗС, ЗУТ, ЗДС, ЗОС; в) различията в четирите видове суперфиция; г) погасяване
17. Вещни права върху чужда вещ - сервитути: а) същност и видове; б) правна уредба в ЗС, ЗВод., ЗЕнерг. и др.; в) право на ползване; г) договор за аренда според Закона за арендата в земеделието
18. Държавна и общинска собственост: а) същност и разграничение; б) видове - уредба в Конституцията, ЗС, ЗДС, ЗОС; в) придобиване по давност на държавни и общински имоти; г) актове и тяхната правна сила оспорване актуване
19. Гражданскоправна защита на правото на собственост: а) видове защита по българското право; б) разграничение между петиторна и посесорна защита; в) видове искове; г) грешка и непълнота в кадастъра
20. Владение и държане: а) разграничение и същност; б) защита на владението и на държането; в) права на подобрителя върху чужд имот
21. Принудително отчуждаване на недвижими имоти: а) отчуждаване за държавни нужди - Конст., ЗС, ЗДС, ЗУТ; б) основания и процедура; в) обезщетяване на правоимащите по ЗДС; г) отчуждаване за общински нужди - ЗС, ЗУТ, ЗОС; д) основания и процедура; е) обезщетяване на правоимащите
22. Вписване в имотния регистър: а) подлежащи на вписване актове (ЗС, ЗКИР, ПрВп., Нар. № 2 ); б) действие на вписването; в) партиди на имотния регистър и части на партидата (ЗКИР, Нар. № 2); г) процедура при вписвания и заличавания в имотния регистър
23. Търговци по Търговския закон: а) едноличен търговец; б) търговски дружества - видове, учредяване, управление; в) кооперации
24. Търговски сделки: а) общи положения; б) отделни видове по Търговския закон
25. Отношения между съпрузите: а) имуществени отношения съгласно Семейния кодекс б) прекратяване на съпружеската имуществена общност и последици
26. Прекратяване на брака: а) основания; б) развод по взаимно съгласие; в) развод по исков ред
27. Придобиване на наследство: а) наследяване по закон – наследници; б) наследяване по завещание – форма; в) приемане и отказ от наследство; г) отговорност на наследниците; д) отношения между наследниците; е) чл. 76 от Закона за наследството
28. Делба на недвижимости: а) същност, предпоставки и видове; б) доброволна делба - процедура (ЗС, ЗДС, ЗОС, ЗКИР, ЗУТ) ; в) съдебна делба - процедура и фази (уредба в ГПК, ЗС, ЗДС, ЗОС, ЗКИР, ЗУТ); г) промяна в подробния план и в кадастъра; д) делба, извършена приживе; е) промяна на идентификатори вписване
29. Обекти на интелектуалната собственост и защита на правата върху тях: а) в областта на авторското право; б) изобретения, марки, полезни модели, наименования за произход и др.
30. Исков процес по Гражданския процесуален кодекс: а) видове искове; б) подведомственост, подсъдност, срокове; в) призовки и съобщения; г) процесуално представителство; д ) съдебен състав и отводи
31. Производство пред първата инстанция: а) иск - съдържание, предявяване; б) отговор на ответника - съдържание, срок; в) задължения на съдията; г) първо заседание; д) правна помощ; е) съдебно производство, права на страните, задължения на съда
32. Другарство в исковия процес: а) понятие и видове б) значение на отделните видове другарство в) особеностите на съдебното решение при наличието на другарство и последици при обжалването му
33. Защита срещу незаконно уволнение по Кодекса на труда.
34. Обективно съединяване на искове:; а) понятие и видове; б) насрещен иск и възражение за прихващане; в) обратен иск
35. Доказателствени средства: а) понятие; б) обяснения на страните, признаване на иска; в) свидетелски показания и ограниченията им; г) вещи лица; д) писмени доказателства - видове, оспорване; е) оглед и освидетелстване
36. Процесуални действия на разпореждане с иска: а) оттегляне и отказ от иск; б) изменение на иска; в) съдебна спогодба - основания и правна характеристика; г) възможности за атакуване на съдебната спогодба.
37. Особени искови производства: а) бързо производство; б) производство по брачни дела; в) съдебна делба; г) производство по сключване на окончателен договор; д) производство по търговски дела.
38. Постановяване на съдебно решение: а) решаване на делото; б) съдържание на решението; в) неприсъствено решение - основания атакуване.; г) обявяване на решението в регистъра и връчването му
39. Поправка, тълкуване, допълване на съдебно решение: а) поправка на очевидна грешка; б) тълкуване на съдебно решение; в) допълване на съдебно решение; г) основания, срокове, процедура
40. Обжалване на съдебното решение:а) нищожни, недопустими и неправилни решения; б) въззивно обжалване, насрещна въззивна жалба; в) касационно обжалване, насрещна жалба
41. Изпълнително производство: а) изпълнителни основания; б) производства по издаване на изпълнителен лист; в) образуване на изпълнително дело; г) видове съдебни изпълнители; д) задължения на съдебния изпълнител ; е) обжалване на действията на съдебния изпълнител ; ж) изпълнителни действия
42. Заповедно производство: а) обща характеристика; б) издаване на заповед за изпълнение; в) съдържание на заповедта; г) съдебно производство
43. Охранителни производства: а) характеристика; б) видове; в) нотариални производства.
44. Производства пред административни органи: а) индивидуални административни актове съгласно АПК и ЗУТ б) видове пороци на административните актове нищожност, незаконосъобразност в) оспорване на административни актове по административен ред основания
45. Обжалване на административни актове пред съда: а) административни съдилища характеристика; б) обжалване на административни актове пред административния съд; в) основания за обжалване; г) оспорване на подзаконови нормативни актове; д) допустими доказателства; е) процедура
46. Административно касационно обжалване: а) касационна жалба - срок и съдържание; б) компетентен съд; в) касационно производство; г) допустими доказателства; д) отмяна на влезли в сила съдебни актове; е) компетентност на тричленен и петчленен състав на Върховния административен съд
47. Структура и функции на съдебната власт.
48. Защита срещу незаконно прекратяване на служебно правоотношение по Закона за държавния служител