9. Контролен съвет и дисциплинарен съд на адвокатската колегия.

Контролен съвет
Чл. 94. (1) Контролният съвет се състои от:
1. при колегия до 100 адвокати - не по-малко от трима членове;
2. при колегия над 100 адвокати - не по-малко от петима членове.
(2) За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани адвокати, които имат най-малко 10 години юридически стаж, а за председател - най-малко 15 години юридически стаж.
(3) При невъзможност да се изберат членове, отговарящи на изискването на ал. 2, е допустимо избирането на членове на контролния съвет с най-малко 5 години юридически стаж и за председател на съвета - с 10 години юридически стаж.
(4) Контролният съвет избира председател от своя състав.

Чл. 95. (1) Контролният съвет следи за правилното упражняване на бюджета и стопанисването на имуществото на адвокатската колегия, за което изготвя и изнася доклад пред общото събрание.
(2) Контролният съвет има право да упражнява и текущ контрол, като при констатирани нарушения изготвя доклад до Висшия адвокатски съвет.
(3) Членовете на контролния съвет могат да участват в заседанията на адвокатския съвет със съвещателен глас.

Дисциплинарен съд
Чл. 96. (1) Дисциплинарният съд се състои от:
1. при колегия до 100 адвокати - не по-малко от петима членове;
2. при колегия над 100 адвокати - не по-малко от седем членове, а за София - не по-малко от девет членове.
(2) За членове на дисциплинарния съд могат да бъдат избирани адвокати, които имат най-малко 5 години адвокатски стаж, а за председател - най-малко 10 години адвокатски стаж.

Чл. 97. На дисциплинарния съд като първа инстанция са подсъдни дисциплинарните дела, образувани срещу членовете на адвокатската колегия.

Чл. 98. (1) Дисциплинарният съд заседава в състав: председател и двама членове. Старшинството им се определя от продължителността на адвокатския им стаж.
(2) Съставите са постоянни и се определят с решение на всички членове на дисциплинарния съд.