9. Престъпления против живота. Убийство - видове, състави. Причиняване на смърт по непредпазливост.

Убийството според НК е умишлено лишаване от живот. Основния състав е даден в чл.115: "Който умишлено умъртви другиго, се наказва за убийство с лишаване от свобода от десет до двадесет години."
Обектът на това престъпление са ОО по неприкосновеността на човешкият живот. Изпълнителното деяние е причиняване на убийство на друго лице и тъй като законът не посочва определен начин за умъртвяване,употребените средства са без значение.Важен е крайния резултат.Деянието може да се осъществява както с пряк,така и с евентуален умисъл.Субектът е общ.
В чл.116 са посочени квалифицираните случаи на убийство.Те биват:
1.с оглед на субекта-от длъжностно лице, както и от представител на обществеността, от лице от състава на Полицията при или по повод изпълнение на службата или функцията му;от баща или майка; представляващо опасен рецидив или осъществено от лице, извършило друго умишлено убийство, за което не е постановена присъда;извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
2.с оглед на обекта-на длъжностно лице, на представител на обществеността, както и на военно лице, включително от съюзна или приятелска държава или войска, при или по повод изпълнение на службата или функцията му, или на лице, ползващо се с международна защита;на баща или на майка, както и на рожден син или на рождена дъщеря;на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице;на лице, което се намира в безпомощно състояние; ъдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, на служител от Изпълнителната агенция по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност при или по повод изпълнение на службата или функцията му;
3.с оглед на обективната страна-по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост;
4.с оглед на субективната страна-с користна цел; с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление; извършено предумишлено-решението за убийство е взето предварително при спокойно психическо състояние на субекта;извършено по хулигански подбуди;
Наказуемо е приготовлението за убийство,както и самото подбуждане другиго към убийство.
Привилегировани състави са:
1.убийство в състояние на афект-когато деянието е извършено в състояние на силно раздразнение, което е предизвикано от пострадалия с насилие, с тежка обида или клевета или с друго противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или негови ближни.
2.убийство,извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана;
3.убийство, извършено от майка върху рожба във време на раждане или веднага след него;
4.За убийство на току-що родена рожба с чудовищен вид виновният родител.
Лишаване от живот по непредпазливост
Основния състав се съдържа в чл.122: "Който причини другиму смърт по непредпазливост, се наказва с лишаване от свобода до три години."
Обект на това престъпление е човешкият живот. Всяко деяние, довело до причиняване на смърт и извършено по непредпазливост, е възможно да бъде обективната страна на престъплението. По-тежко наказуемо е престъплението, когато смъртта е причинена с огнестрелно оръжие или със силно действащо отровно вещество или ако е причинена смърт на две или повече лица. Субектът е общ.
Деянието трябва да е осъществено по непредпазливост,като са възможни и двете форми-самонадеяност и небрежност.
Ненаказуамо е убийство по непредпазливост по реме или непосредствено след раждането от майка.
В чл.123 НК непредпазливостта е професионална:"Който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва се....".В ал.2:"Който по непредпазливост причини другиму смърт чрез действия, които спадат към занятие или дейност по предходната алинея, които той няма право да упражнява, се наказва..." т.е. субектът по ал.1 е този,който има право да упражнява такава дейност или занаят,а по ал.2-когато я упражнява без право.Престъплението е по-тежко наказуемо,когато резултатът е причинен на повече от едно лице,или деецът е бил в пияно състояние, както и в особено тежък случай (чл. 93 т. 8). В ал.4 на чл.123 се съдържа стимулираща норма т.е. престъплението е по-леко наказуемо,ако след деянието субектът е направил всичко зависещо от него за спасяване на пострадалия.
Чл.124 НК е предвидена друга хипотеза -причиняване другиму смърт по непредпазливост,като смъртта е настъпила вследствие на умишлено нанесена телесна повреда. По-леко наказуеми са случаите, ако телесната повреда е нанесена с афектен умисъл, или при превишаване пределите на неизбежната отбрана.Квалифициран случай е когато телесната повреда, от която е последвала смъртта, е опасен рецидив.
Криминален аборт
Чл.126 "Който със съгласието на бременна жена умъртви плода й извън акредитирано лечебно заведение или в нарушение на утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика, се наказва...."
Престъплението е квалифицирано,когато: виновния няма висше медицинско образование; умъртвил е плода на две или повече жени; ако деянието е извършено повторно(специален рецидив); ако е без съгласието на бременната; ако е последвала смъртта на бременната и е липсвало съгласие (смърт при съгласие е съвкупност на 123 и 126; при евентуален умисъл към бременната е 116 ал. 1 т. 4).
В системата на престъпленията против живота се включват и участието в самоубийство на другиго и умишлено довеждане на другиго до самоубийство.