7. Множество престъпления. Видове усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление, съставно престъпление и др. Съвкупност от престъпления. Рецидив. Опасен рецидив.

Най-прости са престъпленията, при които с едно деяние се достига до един резултат. Но и при тях са възможни фактически усложнения, когато се налага натрупване на фактори или на действия и бездействия. Освен това има поначало усложнени престъпления – съставът е юридически единен, макар че изисква повече прояви, които са свързани (съставни, двуактни, системни, продължени), или чиито последици са свързани (продължителни, със различна вина спрямо различните резултати). Накрая, общата част обединява повече еднородни прояви в продължавано престъпление, а също и предвижда съвкупностите от юридически отделни престъпления – идеална (едно деяние – няколко престъпления) и реална (последователни деяния).
1.При продъжаваното престъпление(чл.26НК)-когато две или повече деяния осъществяват поотделно един или различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, като се явяват от обективна и субективна страна продължение на предходните.
При това престъпление субектът се наказва съобразно вкючените в него деяния,взети в тяхната съвкупност, и с пречинения от тях общ съставомерен резултат. (При различни състави – по по-тежкия, освен акото квал. обстоятелства не се отразяват съществено. Ако преобладават опитите – наказание като за опит. Не се прилага за против личността на различни граждани, а слод 1995 г. - и за невключени в обв. акт (не противоречи на КРБ); 1997 – 1992 – отм.)
Разлики: Продълженото престъпление е това, чието изпълнение представлява трайно и непрекъснато осъществяване на състава на деянието.
Продължително престъпление има тогава, когато изпълнителното деяние е довършено, резултатът е налице, но същият продължава във времето.
2.При съставните (сложни) престъпления-когато има съвкупност от различни по своята същност престъпни деяния, които обаче съединени в едно създават ново по естеството си престъпление. (грабеж)
3.Двуактни престъпления-съвкупност от две деяния, които не са сами по себе си престъпления (или поне едно от тях не е), но когато се съединят се превръщат в деяние, което е обявено от закона за наказуемо. (изнасилване, използване на подправен частен документ)
Рецидив има, когато субектът, извършващ престъпление, е бил вече осъден с присъда, влязла в сила за друго престъпление, за разлика от множеството престъпления, където субектът ги е извършил, преди да бъде осъден за някое от тях. Различаваме следните видове рецидив:
криминологичен-когато субектът е извършил две или повече престъпления, независимо от предишни осъждания или от тяхната липса, но когато това се е првърнало вече в определен начин на живот;
легален-когато едно лице извърши престъпление,след като е осъдено с влязла в сила присъда за друго престъпление;
пенитенциарен-осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления и поне веднъж изтърпял това наказание.Рецидивистите биват еднократни и многократни според броя на предишните си осъждания.
Според НК рецидивът бива:общ,специален и опасен.
Общ е, когато едно лице, осъждано вече за извършено от него престъпление, извърши друго по вид престъпление.
Специален е, когато лице, осъждано за извършено престъпление, повторно извърши престъпление от същия вид. Повторността представлява квалифициращо обстоятелство и се наказва по-тежко.
Опасен е рецидивът, когато деецът:
а)извърши престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66; (т.е. условно)
б) извърши престъплението, след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, ако поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66.
Опасния рецидив е квалифициращо обстоятелство на някои състави от Особената част на НК и за него са предвидени още по-тежки наказания. Престъпления като непълнолетен не се включват при преценката.
Специален и опасен рецидив не се прилагат, ако са изминали 5 г. от изтърпяването по предишните. Общата реабилитация в този срок не ги изключва.
Съвкупности: Идеална – обидна клевета, склоняване към престъпление чрез престъпление (не се прилага, когато има квалифициран или привилегирован състав или поглъщане; а също и когато е налице сложно или двуактно престъпление). Реална – няколко отделни престъпления преди да има влязва в сила присъда за всяко от тях (може и впоследствие да се прави кумупация, ако делата са различни). Наказват се с най-тежкото наказание, към което се присъединяват обществено порицание и лишаване от свобода; по преценка на съдана-тежкото може да бъде увеличено с до ½, но не повече от сбора, и да присъедини изцяло глоба или конфискация.