48. Защита срещу незаконно прекратяване на служебно правоотношение по Закона за държавния служител

Защитата се урежда от чл.8 от ЗДС.
Незаконно е онова прекратяване по съществуващо служебно правоотношение което:
-Е извършено на несъществуващо в закона основание.
-Извършено е на предвидено закона основание но при непълен липсващ фактически състав.
- Извършено е при нарушение на основни процедурни правила.
При оспорване на законосъобразността на акта за прекратяване на служебното правоотношение в качеството му на индивидуален адм. акт.
При всички тези а и при други нарушения е представена възможността на служителя да се защити по съдебен ред.
Защитата по съдебен ред се упражнява в защита и реализация на субективното публично право, което притежава съответното длъжностно лице.
Защитата по съдебен ред се осъществява посредством предвидените по чл.121 от ЗДС възможности. Тези възможности се изразяват в на 3 вида искове - ? дали не са жалби?. алтернативното подаване. Но: Във връзка по произнасянето си по тях съда ще трябва да се произнесе и по въпроса за законосъобразността на уволнението което се явява ПРЕЮДИЦИАЛЕН (предварителен) на поставените за решаване въпроси в съответния иск. Освен това:
Първото средство за защита е иск за отмяна на акта с които е прекратено служебното правоотношение. Този иск маже да се предяви КуМУЛАТИВНО (заедно) с някои от другите видове искове. Тежестта на доказване по този иск лежи върху органа по назначаването, тъй като той трябва да докаже законосъобразността на своите действия и по този начин да обори противните твърдения на служителя. Този иск е КОНСТИТУТИВЕН (този които поражда и права и задължения), а целта му е да се предизвика правна промяна, а именно признаване на уволнението за незаконно и отмяна на акта за прекратяване на служебното правоотношение. Правомощията на съда в този случай се ограничени само до възможността да отмени или да потвърди акта за прекратяване на служебното правоотношение. Съдът не може да заменя посоченото в акта основание за прекратяване с друго.
Бивш втори иск иска за възстановяване на предишната служба – такъв няма от 2003 г. Възстановяването става автоматично при явяване в 2-седм от ОТМЯНАТА.
Втори иск за обезщетение за времето през което служителя не е бил на служба поради прекратяване на неговото служебно правоотношение. Този иск е осъдителен по своя характер и чрез него ищецът цели осъждането на ответника да му заплати обезщетение за вредите и загубите, които незаконосъобразно уволнения служител е понесъл от оставането си без работа, но за не повече от 10 месеца (чл 104 – за уволнение на общи основания; 107 предвижда друг срок за други случаи). Вредите и загубите се изразяват в липсата на заплата и се измерват с времето през което служителя е останал без работа поради прекратяване на служебното правоотношение. При този иск тежестта на доказване пада върху ищеца като основна предпоставка за уважаването на този иск е уволнението да бъде признато за незаконно.
Искът за поправка на основанието за прекратяване на служебното правоотношение писано в служебната книжка или в други документи. Основанието за прекратяване на служебното правоотношение се посочва в акта и се вписва в служебната книжка на държавния служител, а също се отразява в служебното досие. Всички тези отбелязвания пораждат за служителя правния интерес да иска поправяна на посоченото основание. В случай, че той твърди че то е неправилно или неточно вписано. Ако е налице такава хипотеза съдът се разпорежда да бъде извършено вписване на правилното и точно основание за което е прекратено служебното правоотношение. В това се изразява и същността на този иск чрез които се упражнява едно субективно преобразуващо право на служителя за промяна на правоотношението чрез поправка на вписаното в служебната книжка основание или съответно в други документи. За разлика от останалите искове уважаването на този иск няма за предпоставка установяването на незаконност при прекратяване на служебното правоотношение.