46. Административно касационно обжалване: а) касационна жалба - срок и съдържание; б) компетентен съд; в) касационно производство; г) допустими доказателства; д) отмяна на влезли в сила съдебни актове; е) компетентност на тричленен и петчленен състав на Върховния административен съд

Касационно производство
Касационното производство в административния процес е второинстанционно производство. Това е редовен способ за контрол върху съдебните актове на първоинстанционния съд. Касационното производство е редовно съдебно производство, което е елемент от дейността на съдилищата по надзора върху административните актове. Касация означава анулиране. Това е последното редовно произнасяне в административния процес.

Субектите на касационното производство са в чл. 210 на АПК. Те са групирани в 3 групи:
1) страните по делото, когато решението е неблагоприятно за тях
2) лица, спрямо които решението има сила, не са участвали в делото, но решението е неблагоприятно за тях
3) главният прокурор и заместника му при ВАП.
Те могат да подават касационен протест. Основното в чл. 210, ал. 1, 2 е, че ако решението е неблагоприятно за съответната страна, това означава, че то води до ограничения, стеснения, лишения, които накърняват правната сфера на лицето, до което се отнася съдебното решение. Неблагоприятността е фактор, който обуславя възникването на правото на касационно оспорване. Тя обосновава възможността на страни или лица да възразят включително и чрез касационна жалба срещу неблагоприятно съдебно решение. Законодателят не разделя в случая лицата на участвали и неучаствали в производството. Той им дава възможности за касационна жалба така или иначе. Законът определя в чл. 211 и 217 подсъдността (ВАС действа в 3 или 5-членен състав в зависимост от това какво решение се оспорва пред него).

Касационните основания са уредени в чл. 209 на АПК. Те са 3:
>> когато решението е нищожно
>> когато е недопустимо
>> когато е неправилно поради нарушение на материален закон или съществено нарушаване на процесуалните правила или необоснованост.
Нищожно е решението, при което не са спазени основни изисквания (по отношение на съдебния състав).
Недопустимо е това решение, което е излязло извън пределите на сезирането или е поставено при отказ от оспорване или при нередовност на жалбата. Недопустимо е и това съдебно решение, при което правото на оспорване не е упражнено по надлежния ред.
Законът определя формата и съдържанието на жалбите и протестите. При неспазване те се оставят без разглеждане. Делото се разглежда в открито съдебно заседание с участието на прокурор. Предмет на касационна проверка (чл. 218) са само посочените в жалбата пороци на решението.
ВАС се произнася в 1-месечен срок от заседанието. Той може да остави в сила решението или да го отмени в оспорената му част, ако е неправилно. Ако решението е недопустимо, ВАС прекратява делото и го връща за ново разглеждане. Ако е нищожно, ВАС обявява нищожността и ако не подлежи на прекратяване, го изпраща на първоинстанционният съд за ново решение.
С АПК се въвежда и споразумението. Споразумението може да се сключи между администрацията и заинтересованото лице. Също така споразумение може да има и пред съд. Сключеното пред съд споразумение може да бъде потвърдено с определение (чл. 221).
Касационното решение е окончателно. Указанията на ВАС по тълкуването/ прилагането на закона, ако делото продължи, са задължителни. Ако делото се върне в първоинстанционния съд, производството започва от първото незаконосъобразно процесуално действие, което е послужило като основание за отмяна за съдебното решение.
Доказателства
Чл. 219. (1) За установяване на касационните основания се допускат писмени доказателства.
(2) Не се допускат доказателства за установяване на обстоятелства, несвързани с касационните основания.

Отмяна на влезли в сила съдебни актове
Отмяната е особен способ за контрол върху постановените съдебни актове. Това е извън съдебното производство. То се развива и извън предвидените 2 инстанции за контрол на административните актове и съдебните решения.
С касационното решение съдебният спор се счита за решен и за окончателен по отношение на съдебната власт. Решението на съда има особена юридическа характеристика – сила на присъдено нещо. Елемент от нея е и задължителността. Законът допуска отмяната на влезли в сила съдебни актове като извънреден способ за контрол върху влезли в сила съдебни актове с цел да се гарантира, че в правния мир ще се ограничи съществуването на дефектни/ порочни съдебни актове. Предмет на отмяна са влезли в сила съдебни решения и влезли в сила определения и разпореждания, с които се прегражда развитието на делото.
Лицата, които могат да искат отмяна, са тези, за които съдебният акт е неблагоприятен; както и главният прокурор и заместника му при ВАП (чл. 238, ал. 1; чл. 210, ал. 2).
Съществува специална възможност, обособена в самостоятелен раздел. Чл. 245 – когато отмяна може да иска и трето лице. Тази възможност за задвижване нa производството по отмяна е предвидена, когато третото лице е било лишено от правото да участва в съдебното производство и решението е неблагоприятно. В този случай съдът отменя решението и го връща на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав. Основанията за отмяна се съдържат в чл. 239 на АПК и са подобни на предвидените в чл. 231 в ГПК. Делото се разглежда в открито заседание от 3, 5 или 7-членен състав на ВАС в зависимост от това кой е съдът, чието решение се разглежда в производството по отмяната. В чл. 240 са установени сроковете, в които може да се иска отмяна. Те текат от възникване на основанието (влизане в сила на решението, подлежащо на отмяна). Искането се подава в писмена форма и трябва да отговаря на определени реквизити. Възприето е правилото: искането за отмяна се подава чрез първоинстанционния съд.

Компетентност на съставите
Чл. 217. (1) Делото се разглежда от тричленен състав на Върховния административен съд, когато решението е постановено от административен съд, и от петчленен състав, когато решението е постановено от тричленен състав на Върховния административен съд.
(2) Делото се разглежда в открито заседание с участието на прокурор.