44. Производство по установяване на нарушения на данъчните правни норми и налагане на административни наказания. Видове санкции.

По отношение на установяването на нарушенията и налагането на наказанията ДОПК е отделил няколко текста. Според тях актовете за установяване на административните нарушения се съставят от органите по приходите или публичните изпълнители, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от друго лице оправомощено от него, (??? съответно от изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания).
Когато обаче нарушенията са извършени от орган или служител на НАП (???? или АДВ), тези административни нарушения се установяват от длъжностни лица, определени от Министъра на финансите. Същите лица са компетентни и да издадат наказателните постановления в тези хипотези.
Самото производство по установяването на нарушенията, по издаването на наказателни постановления, тяхното обжалване, тяхното изпълнение, целият този процес се извършва по реда на ЗАНН - основният закон, по който се извършват всички тези действия.
Основният вид наказание за дан. нарушение е глобата. Тя е вид административна отговорност и е лична. Този вид отговорност се носи от ФЛ, което е вменяемо и може да ръководи и контролира постъпките си. Изключение от това правило на административната отговорност е уредената способност да я носи юл. За юл адм. санкция, определена в ЗАНН е имуществената санкция, а не глоба.
Освен тези два вида санкция, глобата и имуществената санкция, в данъчните закони е уредено и налагането на принудителни административни мерки за нарушаването им. Най-общо това са:
1. Запечатване на обект или обекти и забрана за достъп до тях.
2. Изземване и унищожаване на документи, които не отговарят на законоустановените изисквания – и други.
Според разпоредбите на ЗАНН, административно нарушение е това деяние, което е в противоречие с установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, което се налага по административен ред.
Това, което характеризира данъчното нарушение е, че то е насочено към нарушение против реда, установен в държавното управление и практически се изразява във виновно неизпълнение или лошо изпълнение на данъчно задължение. Това представлява данъчното нарушение. Виновно противоправно нарушение на данъчно правната норма. То е противоправно, защото се свързва с определена степен на обществена опасност и вредност за държавата и обществото.
Фактическия състав следователно на данъчното нарушение включва:
• Деяние;
• Противоправно поведение;
• Насоченост на административно нарушение;
• Ред, по който се реализират.
• Вина – умисъл или непредпазливост на дееца.
Нарушение на данъчно правна норма може да бъде и бездействието. Така например, когато лицето не изпълни задължението си за уведомяване на данъчните органи.
Самият ДОПК дава едно изброяване на възможни административни нарушения по отношение на данъчно правните норми. Като такива там са уредени незаконната ревизия, незаконен запор или възбрана, злоупотребата с данъчна и осигурителна информация, неприемането на данъчна декларация от служител на НАП, неиздаване на удостоверенията по ДОПК в законовия срок. Отношение на задължените лица е уреден съставът и на отговорността при неуказване на съдействие на органите по приходите или публичните изпълнители, наказанията за неподаване на декларации, непредоставянето на информация на публичния изпълнител, необходима за хода на производството и други. За всяко едно от тези нарушения е предвидена и съответната санкция – глоба или имуществена санкция.
Не се образува административнонаказателно производство в данъчната сфера, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на шест месеца от откриване на нарушителя или ако са изтекли повече от 5 г от извършване на нарушението. Образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.
Важен е и въпросът кое наказание ще се наложи, когато между извършването на данъчното нарушение и влизането в сила на наказателното постановление е влязъл в сила др. закон, с който е определен др. размер? Принципът е, че се прилага се по-благоприятният закон. Производството по установяване на нарушението или налагането на наказанието е в ЗАНН.
В обобщение, отново трябва да спомена, че данъчните закони препращат към ЗАНН по реда за това. Изискването към акт за установяване на дан. нарушение, реквизити, издаването на наказателно постановление, реквизити, обжалване на наказателно постановление. Отделно от това във всеки данъчен закон има административнонаказателни разпоредби. А още по отношение на принудителните административни мерки запечатване, изземване, лишаване от право има процесуални норми в отделните закони като ЗДДС, ЗКПО, ЗАДС и пр.