41. Публична продажба чрез търг с явно или тайно наддаване.

Когато не е налице доброволно изпълнение, публичните вземания на държавата и общините са гарантирани чрез производството по принудително изпълнение. Право на публичния изпълнител е да осребри секвестируемите имущества и права и да погаси публичното задължение.
Способите за извършване на публичната продан са изрично регламентирани в ДОПК. В производството по принудително изпълнение те са два:
- търг
- публична продажба на постоянно определени места
Търгът се организира за продажба на следните вещи:
1) недвижими вещи, самостоятелно или включени в група вещи
2) вещни права върху недвижими вещи
3) продажба на движими вещи с начална цена над 500 лв.
Продажбата може да се извърши по два начина: чрез явно или тайно наддаване. Мястото и времето на търга се определят от публичния изпълнител. Търгът се организира, подготвя, ръководи и провежда него.
За провеждането на търга публичният изпълнител трябва да е направил съобщение за обявяването му, в което се включват задължително и условията на търга, дали ще се провежда явно или тайно, размера и крайния срок за депозита, който трябва да внесе всеки участник (обикновено 20 % от началната цена). ДОПК установява общото правило, че когато продажбата е чрез търг, тя се смята за действителна дори при участието само на един купувач. Условие за това е предложената от него цена да не е по-ниска от началната тръжна цена.
В търга могат да участват всички фл или юл, стига в закон или др. нормативен акт да не е ограничено правото им да придобиват такива вещи. Те могат да участват лично или чрез пълномощник. Участници в търга могат да бъдат също и държавата и общините. В търга обаче не може да участват длъжника или негов представител, публичния изпълнител, вещите лица, обвързани от публичната продажба. Ограничението е важно, защото, когато вещта е купена от лице, което не е имало право да наддава, възлагането е недействително.
За провеждането на търг с явно наддаване се извършват ред подготвителни действия, в това число даване на тръжен номер на всяка вещ и номер на всеки участник. С този номер евентуалните купувачи участват в наддаването чрез вдигането му и огласяване на предлаганата цена. На мястото, където се провежда търга, могат да присъстват само участниците, допуснати до търга, публичния изпълнител и подпомагащите го служебни лица. За цялостното провеждане на търга се води протокол. Отбелязват се в списък и всички направени предложения. за купувач се обявява този участник в наддаването, който е предложил най-висока цена. Тази цена трябва да бъде внесена от купувача в 7-дневен срок в приключването на търга. На базата на платената цена, публичният изпълнител издава постановление за възлагане на вещта на купувача. Ако цената не бъде внесена в срок, депозита отива за погасяване на разноските по търга, а за купувач се обявява участникът, предложил следващата по стойност цена. Така се постъпва, докато се изчерпят купувачите. В такъв случай се провежда нов търг.
За провеждането на търг с тайно наддаване отново е необходимо съобщаване. Него трябва да се съдържа мястото и срока за подаване на предложенията, размера на депозита и пр. Особеното и различно от търга с явно наддаване е, че предложенията се подават в запечатан плик. Както самия плик, така и съдържанието му трябва д аимат определените от закона реквизити. За постъпилите предложения се води списък, който се приключва от публичния изпълнител с изтичането на срока. Всяко от предложенията може да бъде оттеглено до изтичането на срока за подаване. Плика се връща запечатан, както е бил подаден. След изтичането на срока, идва ред на разглеждането на предложенията. В ДОПК е уредена процедурата в подробности. Ако сред предложенията има две или повече еднакви най-високи цени, търга се продължава само между тези участници, но вече в условията на явен търг. Ако в този случай не присъства някои от тези лица, публичния изпълнител определя победителя в търга с жребий. И при провеждането на търга с тайно наддаване са уредени хипотезите на последващ купувач, намаляването на цената и възможността за освобождаване на вещта.
Основното в резултатите от търга е, че се удовлетворяват претенциите на държавата за неплатените публични вземания. Прехвърля се собствеността на вещите предмет на продажбата – когато е недвижим имот в 7 дневен срок от издаването на постановлението п. и. въвежда купувача във владение.
Собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението. Нотариалната форма не е необходима. Това е оригинерен начин за придобиване на собственост. При движимите вещи съществува задължението за вдигане на вещта незабавно от купувача.
Извършената продажба чрез търг може да бъде обжалвана по реда, определен за това в ДОПК.