40. Публична продажба на постоянно определени места. Особени случаи на продажба.

Когато не е налице доброволно изпълнение, публичните вземания на държавата и общините са гарантирани чрез производството по принудително изпълнение. Право на публичния изпълнител е да осребри секвестируемите имущества и права и да погаси публичното задължение.
Способите за извършване на публичната продан са изрично регламентирани в ДОПК. В производството по принудително изпълнение те са два:
- търг
- публична продажба на постоянно определени места
Публичната продажба на постоянно определени места се извършва за вещи, за които трябва да са налице комулативно следните условия:
- движими вещи;
- първоначалната им продажна цена не надвишава 500 лв.;
- вещите се намират на мястото на продажбата.
Постоянно определените места, за които говори закона са всъщност борси, тържища и магазини, на които по силата на договор е възложено изпълнението на тази дейност. Особеност на продажбата е, че вещта се предава на купувача след заплащане на цената.
Купувачите могат да са всички ФЛ и ЮЛ, за които не съществуват ограничения по закон за закупуването на съответните вещи. Не могат да участват длъжника, негов представител, вещите лица, оценили вещта, органите, провеждащи търга и и пазачът на вещта. По какъв начин ще се проведе продажбата е въпрос на преценка на публичния изпълнител. Той може да определи продажбата да се извърши по отделно за всяка вещ или на групи, когато това е обичайно за този вид вещи. ДОПК дава процесуалната възможност на длъжника да предложи подходящ начин за продажба. Но решението си остава на публичния изпълнител, и ако той прецени, че по предложения начин няма да може да се удовлетвори интереса на държавата, може да откаже. Начинът, по който се определя как ще протече продажбата, трябва да се съобщи на длъжника, заедно със съобщаването на факта за самата продажба. Ако преди излагането на вещите на определените места, т.е. преди започването на публичната продан, длъжникът погаси задължението си заедно с всички съпровождащи го разноски по принудителното изпълнение, то тогава публичната продажба изобщо не започва.
Основните принципи при публичната продан са:
1) вещта се продава такава, каквато е в момента на продажбата
2) купувачите не могат да претендират за недостатъци
3) първоначалната цена не може да е по-малка от оценката, дадена на вещта при нейния опис или от последващата контролна оценка

вещите, върху, които се налага принудителното изпълнение, е излагат в тези постоянни обекти и чакат своите купувачи. Ако в едномесечен срок вещта не бъде продадена, нейната цена се намалява с 10 %. Т.е. последващата цена е 90 % от първоначалната цена. На следващия месец цената се намалява до 80 % от първоначалната. На шестия месец цената вече намалена на половина – 50 %.
Ако на деветия месец вещта все още не е продадена, длъжника има право в рамките на 1 месец да си вземе вещта обратно. Това се удостоверява с постановление на публичния изпълнител. В постановлението той посочва други способи за погасяване на публичното вземане.
Особени случаи на продажба:
1. продажба на съсобствени вещи. В тази хипотеза трябва да сме изправени пред принудително изпълнение в/ у вещи в режим на съсобственост. Право на съсобственика недлъжник е да бъде предложено първо на него да купи веща. Това свое право той може да упражни в 30 дневен срок. Веща следва да бъде продадена на цена, определена от оценител по реда на ДОПК. Ако не е съгласен с определената цена, може да иска да се извърши нова оценка. Ако съсобствениците недлъжници не купят вещта или не платят частта на длъжника, тя се обявява на търг. Мже да бъде обявена за продан само идеалната част, припадаща се на длъжника, когато става въпрос за недвижими имоти. При движимите вещи е допустимо и да се продаде цялата вещ, като частта от цената, отговаряща на дела на съсобствениците им се изплаща.
вещи от СИО
2. изпълнение в/ у влогове и вещи в режим на СИО
Подобно на режима на съсобственост е уреден и този на имуществото в режим на СИО. Особеността, която го отличава, е свързана с неговата правна природа – това е една бездялова съсобственост, за разлика от обикновената, дялова.
- Принудителното изпълнение в/ у движимите и недвижими вещи СИО за погасяване на задълженията на един от съпрузите, се прилага само по изключение. Необходима предпоставка е личното имущество на съпруга длъжник да не е достатъчно за удовлетворяване на публичното вземане. ДОПК урежда многословно правото на съпрузите на избор на вещ, в/у която да се упражни принудителното изпълнение, правото на съпруга – недлъжник да изкупи вещта преди другите купувачи и т.н.
3. други особени случаи на продажба, уредени в ДОПК са изпълнение върху ценности, вложени в трезори, и в/у парични средства и ценности в наличност на длъжника, продажба на специализирани вещи.