39. Принудително изпълнение върху вземания на длъжника от банки и от трети лица, които не са банки. Изпълнение върху дялове. Изпълнение върху ценни книжа, вземания по изпълнителни листове и парични средства.

Както всяко задължение, така и данъчното следва да бъде изпълнено точно – пълно, навременно. Основния способ за погасяването на данъчните задължения е доброволното изпълнение. Това е правомерния, желан начин за погасяване на вземанията на общините и държавата. Принудителното изпълнение се явява сурогат на доброволното. Към него се преминава само, когато преди това са изчерпани всички способи за реализиране на доброволното изпълнение.
Изпълнението върху вземанията на длъжника от банки, и от трети лица, които не са банки, както и другите, посочени в заглавието на изложението, са най-често използваните способи за принудително изпълнение. Към тях, както посочих се преминава, когато са изчерпани възможностите за доброволно изпълнение.
Принудителното производство върху вземания на длъжника от банки започва с налагането на чрез запор на същите. Това е едно обезпечително средство, което се налага с постановление на публ. изпълнител. За да се извърши прехвърлянето на сумата, която длъжникът дължи по сметката на публичния изпълнител, който е наложил запора, е необходимо последният да е издал разпореждане за прехвърлянето. Получавайки разпореждането, банката е длъжна незабавно да извърши прехвърлянето. Ако има някакви причини, поради които прехвърлянето незабавно е невъзможно, банката е длъжна в 7 дневен срок от получаването на разпореждането да уведоми неговия автор за причините и обстоятелствата за това. Ако банковата сметка, в която се намират сумите, подлежащи на принудително изпълнение, е не в лева, а във валута, банката към която е сметката изкупува валутата по курса за деня, в който е получила разпореждането и прехвърля левовата равностойност по сметката на публичния изпълнител.
Особеност при запорирането и насочването на принудително изпълнение в/ у вземания на длъжника от банки е предвидената специална възможност длъжника да поиска да извърши неотложни свои плащания с тези суми. Това е само временно текущо разпореждане, което става с разрешение на публичния изпълнител, който е наложил запора. За да се издаде такова разрешение, настоящите плащания на длъжника трябва да са „неотложни”. Това са плащания във връзка с договорни задължения на длъжника по изпълнение на дейността му, или такива плащания, които, ако не бъдат извършени, това ще се отрази неблагоприятно в/ у имуществената сфера и стопанската дейност на длъжника. Разпореждането на публичния изпълнител е адресирано до банката, която е длъжна да извърши разпоредените плащания по указания от публичния изпълнител начин и срок. Ако банката изпълни плащане, което не съответства на указаното, тя отговаря солидарно с длъжника до размера на несъответствието.
Когато изпълнението е насочено срещу вземания на длъжника от трети лица, които не са банки, ДОПК поставя също някои по-специфични изисквания. Налице трябва да е отношение между длъжника и третото лице, в което отношение длъжника се явява кредитор на едно ликвидно и изискуемо вземане. Според ДОПК ликвидно и изискуемо е вземането, което е признато пред публичния изпълнител с влязло в сила съдебно решение, с ценна книга, издадена от третото лице или с нотариално заверен документ. Това е следователно едно безспорно вземане с настъпил падеж. Ликвидно и изискуемо ще е и вземането, което бъде изпълнено от трето лице, независимо от липсата на предходните условия. Когато обаче третото лице изпълни не на публичния изпълнител, а на длъжника, възниква солидарна отговорност между тях. Третото лице се задължава до размера на вземането.
Третото задължено лице трябва да внесе дължимата сума от вземането по сметката на публичния изпълнител в срок от 3 дни. Когато вземането не е с паричен характер, тй требва в същия срок да предаде вещите на длъжника.
Принудителното изпълнение върху ценни книжа се извършва като публичния изпълнител суброгира и встъпва в правата на длъжника спрямо лицата, които са задължени по ценните книжа или чрез продажбата им. Наличните ценни книжа се продават от изпълнителя съобразно правилата за публичната продан на недвижим имот по ДОПК, в пакети или по отделно.

Безналичните ценни книжа се продават чрез банката по установения за тях ред като в тези случаи публичния изпълнител действа от свое име, но за сметка на длъжника.
Вземания по изпълнителни листове: изпълняват се като се суброгира в правата на длъжника с постановление.
Принудителното изпълнение върху налична национална и чужда валута се извършва чрез разпореждане на публичния изпълнител за изземването им в полза на вземането си.
Изпълнението върху дялове се различава в зависимост от качеството на длъжника в дружеството. Принудителното изпълнение се изпълнява и при двете хипотези:
- дял на неограничено отговорен съдружник
- дял на ограничено отговорен съдружник
Когато длъжникът е неограничено отговорен съдружник, публичният изпълнител връчва на останалите неогр. отговорни съдружници изявление за прекратяване на дружеството. Изпълнителя предявява и иск пред съда по седалище на дружеството за прекратяването му след като изтекат 6 месеца от връчването на изявлението. Съдът отхвърля иска, ако констатира, че вземането е удовлетворено. В противен случай съдът прекратява дружеството, като се вписва служебно в търговския регистър. Следва ликвидация от назначен от съда ликвидатор.
При ограничено отговорен съдружник – п. и. връчва на дружеството изявление за прекратяване на участието на длъжника в дружеството. Това ще има действие на изявление за напускане на съдружник. Ако в 3 месечен срок вземането не е удовлетворено, публичният изпълнител предявява същия иск – за прекратяване на дружеството.