36. Процедура по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

І. Обща характеристика – освобождаването от нак. отговорност цели да осигури бързина на нак. процес. Това не е самостоятелно производство, а част от съд. фаза на нак. процес.
При действията на прокурора след приключване на разследването, той взема решение да изготви постановление, с което да направи предложение пред съответния съд за освобождаване на подсъдимия от нак. отговорност и налагане на адм. наказание.
В това производство не е допустимо да се предявява граждански иск.
Делото винаги се разглежда еднолично.
Явяването на страните никога не е задължително – това важи и за прокурора. Неявяването на страните, които са редовно призовани, не е пречка за разглеждане на делото
Делото се разглежда от съдията само в рамките на фактическите положения, посочени в постановлението на прокурора. Ако се установят нови фактически положения – делото се връща на прокурора.
Ползват се събраните в досъдебната фаза доказателства. Производството пред съда е от категорията на въззивните производство, защото могат да се преценяват събраните доказателства и да се събират нови.
Възобновяването на такова дело става по реда на ЗАНН, при това от апелативния съд.
ІІ. Подготовка и ред за разглеждане:
Когато прокурорът установи, че са налице основанията на чл. 78а от Наказателния кодекс, той внася делото в съответния първоинстанционен съд с мотивирано постановление, с което прави предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Когато намери, че са налице условията за разглеждане на делото, съдът го насрочва в едномесечен срок. Препис от постановлението се изпраща на обвиняемия, които може в седемдневен срок от връчването му да даде отговор, като изложи възраженията си и направи нови искания.
Когато не са налице основанията на чл. 78а от Наказателния кодекс, съдът прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора.

Съдът постановява решение, с което:
освобождава обвиняемия от наказателна отговорност и му налага административно наказание;
оправдава обвиняемия;
прекратява наказателното производство в предвидените от закона случаи.
(другите два варианта, както се посочи, са за прекратяване)
Решението на съда подлежи на обжалване и протест.
При решаване на делото се прилагат и разпоредбите Закона за административните нарушения и наказания. Относно тнемането на вещи.

ІІІ. Предпоставки по чл. 78а НК
Пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от хиляда до пет хиляди лева, когато са налице едновременно следните условия:
а) за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо;
б) деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел;
в) причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.
(4) Съдът, който налага глобата по ал. 1, може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление.
(5) Когато за извършеното престъпление е предвидено само глоба или глоба и друго по-леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба.
(6) Когато са налице основанията по ал. 1 и деянието е извършено от непълнолетно лице, съдът го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание обществено порицание или възпитателна мярка. Съдът може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление.
(7) Алинеи 1 - 5 не се прилагат, ако причиненото увреждане е тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления както и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му.

Адм. наказание може да се наложи и с присъдата в общото производство.