36. Предмет на принудително изпълнение. Способи на принудително изпълнение. Недействителност на действия и сделки. Разрешения за неотложни плащания.

Предмет на правото е имуществото на данъчния длъжник. Това е принцип, който следа цялото ни законодателство – имуществото на длъжника служи за общо обезпечение на неговите задължения. От гледна точка на данъчно изпълнителния процес – имуществото е съвкупност от оценими в пари права на длъжника. За данъчните си задължения длъжникът отговаря с цялото си имущество, освен ако закона е предвидил ограничена имуществена отговорност.
Данъчното задължение може да се удовлетвори чрез насочване на принудително изпълнение върху което и да е имуществено право на длъжника, освен имуществените права, които са несеквестируеми. Несеквестируеми са тези имущества, за които закона е постановил забрана за принудително изпълнение. Несеквестируемостта може да бъде абсолютна и относителна. Насочването на изпълнителния процес върху несеквестируемо имущество е недопустим. Всички действия, нарушаващи несеквестируемостта са унищожаеми.
Кое имущество може да бъде предмет на принудително изпълнение се посочва в ДОПК. Това са вещи за всекидневна употреба на длъжника и неговото семейство, единственото жилище на длъжника, като има поставени граници за размерите му, за да се приеме за несеквестируемо имущество; трудовото възнаграждение, пенсия, стипендии, издръжка и др. подобни вземания; социални помощи и т.н. Уредена е в ДОПК и оборимата презумпция, че всички движими вещи и парични средства намерени у длъжника или други негови помещения, се смятат за негови.
Право на публичния изпълнител е да осребри секвестируемите права и да погаси публичното задължение. Кое точно имущество (движимо, недвижимо) ще използва за това публичния изпълнител е въпрос на негова преценка. На длъжника е дадена процесуалната възможност да посочи движимите или недвижимите вещи, върху които да бъде насочено принудителното изпълнение. Но избора на лицето не е обвързващ и ако компетентният орган прецени, че по посочения от длъжника начин няма да може да се удовлетвори вземането, той може да откаже да приеме предложението. Публичният изпълнител се произнася по предложението с постановление в 7 дневен срок, а отказът може да се обжалва по надлежния ред.
По повод на това кои сделки са недействителни по отношение на държавата и общините ДОПК отделя специално място в един от своите текстове. Това са все разпоредителни сделки с имуществото на длъжника, с които всъщност целенасочено се намалява имуществото и съответно платежоспособността на длъжника. Ако такива действия бъдат извършени от длъжника след установяването на публичното задължение или след връчването на заповедта за възлагане на ревизия, при която се установят публичния задължения, санкцията на закона е недействителност. Недействителността се обявява по реда на ГПК с иск.
Способите за принудително изпълнение са няколко. Публичните изпълнители могат по своя преценка и при необходимост да налагат всеки един от тях, било то самостоятелно или заедно. Както вече посочих по-горе длъжникът също може да предложи да се приложи по-конкретно някой от тях. Но предложението му е факултативно. Процедурата е същата като по-горе. Способите за принудително изпълнение на вземанията на държавата и общините по ДОПК са:
- изпълнение в/ у вземания и парични средства в банки;
- изпълнение в/ у движими и недвижими вещи и ценни книжа;
- изпълнение в/ у парични средства и вземания на длъжника.
Длъжникът може да подаде писмена молба до публичния изпълнител с искане да му бъде разрешено да извърши текущи действия по разпореждане суми, в банка, на които е наложен запор. Това е допустимо, ако има неотложни плащания във връзка с дейността си. Това са плащания, които длъжникът дълни като задължение по договор, свързан с дейността му, или такива плащания, неизвършването на които може да доведе до неблагоприятни последици за имуществото на длъжника. Ако прецени, че са налице необходимите предпоставки, публичният изпълнител изпраща до банката, където са тези суми съобщение, с което посочва плащането и срок, в който може да се извърши. Банката е длъжна да извърши плащането по начина, указан от публичния изпълнител. Ако извърши плащане, което не съответства на него, банката отговаря солидарно заедно с длъжника за несъответстващата сума. Разрешението за неотложни плащания може да се изменя и отменя само от компетентния да го издаде орган.