34. Принудително изпълнение на данъчни задължения. Страни в изпълнителния процес. Публични изпълнители – правомощия.

Изпълнението на данъчните задължения може да бъде доброволно или принудително. Винаги най-напред трябва да бъде дадена възможност на лицето да изпълни доброволно своите задължения. Това е нормалния закономерен начин за погасяване на данъчните задължения от лицата. Ако това не стане вземанията на държавата и общините се гарантират чрез способите на държавната принуда и властническия метод на регулиране на отношенията. Този метод на принудата има за цел да бъде реализирано публичното субективно право на държавата да получи плащането на данъка. По този начин ще се удовлетвори държавата като кредитор на това вземане и ще се постигне същия резултат в полза на бюджета както и при доброволното изпълнение.
В случая се касае за изпълнение на държавно вземане със специфична правна характеристика. Това е едно специалното производство с участие на държавни органи със съответните правомощия – публични изпълнители на НАП (и на АДВ)????
Страните в изпълнителния процес са – публичен взискател, който е носител на правото на вземане; длъжниците, наследниците и трети лица, отговорни за задължението; трети лица със самостоятелни права.
Органите от съответната приходна администрация, комп. да установят вида на дан. задължение са:
- публ. изпълнител на НАП: за да дан. задължения от компетенцията на НАП
- (публ. изпълнител на АДВ: за публични вземания, които се събират от служители на АДВ) ??????
- митнически органи, когато събират принудителни задължения за акциз
- общинска приходна администрация: общински публичен изпълнител за вземания за местни данъци.
Принудително изпълнение на данъчни задължения се осъществява в хода на данъчния изпълнителен процес. Той е съвкупност от правно регламентирани процесуални действия на данъчните органи по принудително събиране. Принудителното изпълнение е способ за събиране на данъчните задължения, който се проявява под формата на мерки и действия, които се развиват от Органите на публичната администрация. Публ. изпълнител използва средства, изрично предвидени в нормативен акт – ДОПК и др.  принудителното изпълнение на данъчното задължение е метод на въздействие от страна на държавата върху данъчно задължените лица, за да бъдат принудени те сами да осъществят посочените в данъчно правната норма действия и да търпят въздействието, упражнено от публичния изпълнител.
Основните принципи, заложени в изпълнителния данъчен процес са:
- Принципът на законността законността: означава, че участващите в изпълнителния процес лица са задължителни да упражнят правата и задълженията си така, както са предвидени в ДОПК и др. данъчни закони. Особено важи за публичните изпълнители, когато извършват действия, с които навлизат в правната сфера на лицата.
- служебно начало: изразява се в това, че при наличие на рев. акт и изтекъл срок за доброволно изпълнение компетентният орган е длъжен служебно да пристъпи към принудително изпълнение. Не е необходимо предварително или последващо разпореждане от горестоящ административен орган или съдебен орган. Обжалването също не е пречка и не спира започването му.
-бързина в процеса: тя се съчетава със служебното начало и е отражение на това, че публ. изпълнители трябва да предприемат незабавно всички необходими действия с цел своевременното събиране на данъчните задължения
-принципът за писмено начало: то трябва да е във всички действия на публ. изпълнител. Данъчното задължение трябва да е установено в издаден по съответния надлежен ред рев. акт, който представлява изпълнителен титул за започване на производството. В писмените доказателства се посочват всички изпълнителни действия от публичните изпълнители. Писмената форма има значение при отсрочване, компенсация и др.
За да започне принудителното изпълнение е необходимо в обективната действителност да се появят нови юридически факти, с които правната норма да свърже това изпълнение. Също основна предпоставка е и да е налице задължение, което да е определено по основание и размер, да не е погасен, да е налице забава. Освен това се изисква вземането да не е разсрочено или отсрочено и също така покана за доброволно изпълнение. Неизпълнението на данъчното задължение изцяло или частично е този неправомерен юридически факт, който дава основание на публичните изпълнители да започнат принудителното изпълнение.
Публичните изпълнители образуват отделните принудителни производства за всеки длъжник, дори когато няколко длъжници отговарят за едно и също данъчно задължение. Изпълнителният процес може да е само един, когато длъжника има няколко задължения за различни видове данъци. В случая е налице обективно съединяване на искове.