32. Възобновяаване на наказателни дела.

Да се актуализира – не е по новия НПК

1. На проверка по този ред подлежат влезлите в сила присъди и решения, влезлите в сила определения за прекратяване на нак. производство.
2. Предложение за възобновяване на наказателно дело, завършило с оправдателна присъда или с определение за прекратяване, както и предложение, с което се иска да се увеличи наказанието или да се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, може да се направи не по-късно от една година от влизането в сила на присъдата или от разкриването на новите обстоятелства.
а/ Наказателното дело може да бъде възобновено и след смъртта на осъдения.
б/ Предложение за възобновяване на наказателното дело може да направи окръжния, а в определени случаи и главният прокурор.
в/ Предложението за възобновяване не спира изпълнението на присъдата, освен ако прокурорът постанови друго.
2. Наказателното дело се възобновява, когато – чл. 352, ал. 1:
някои от доказателствата, върху които се основава присъдата, решението или определението, се окажат неистински - от окр. прокурор;
съдия, съдебен заседател, прокурор, следовател е извършил престъпление във връзка с участието си в наказателното производство - от окр. прокурор;
чрез разследване се разкрият обстоятелства или доказателства, които не са били известни на съда, постановил присъдата, решението или определението, и имат съществено значение за делото - от окр. прокурор;
с решение на Европейския съд за защита на правата на човека е установено нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, което има съществено значение за делото – от гл. прокурор, спира се изпълнението на присъдата;
по присъди, решения и определения, непроверени по касационен ред са допуснати съществени нарушения по чл. 352, ал. 1, т. 1-3 – от гл. прокурор.
Обстоятелствата по точки 1 и 2 се установяват с влязла в сила присъда, а когато не може да се постанови присъда - чрез разследване.
3. В едногодишен срок от узнаване на влязлата в сила присъда задочно осъденият може да направи искане за възобновяване на наказателното дело, ако не е знаел за наказателното преследване срещу него. Искането не спира изпълнението на присъдата, освен ако съдът постанови друго. Производството за възобновяване на наказателното дело се прекратява, ако задочно осъденият не се яви в съдебно заседание без уважителни причини. Когато задочно осъденият е задържан в изпълнение на влязлата в сила присъда и съдът възобнови наказателното производство, с решението си той може да наложи мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест, ако прокурорът е направил такова искане в съдебно заседание.
4. Предложението или искането за възобновяване се разглежда от Върховния касационен съд.
5. Правомощия на съда. Когато намери предложението или искането за възобновяване за основателно, съдът може:
да отмени присъдата, решението или определението и да върне делото за ново разглеждане, като посочи стадия, от който трябва да започне новото разглеждане на делото;
да отмени присъдата, решението или определението и да прекрати или да спре наказателното производство.