31. Касационно производство.

Има нужда от актуализация

1.Кас. производство е редовен способ за проверка на присъдите и решенията на въз. съд – предмет на проверка са невлезли в сила присъди и решения на въз. съд. Производството започва по жалба на страните и по протест на прокурора.
Характеристики:
а/ изключителни са основанията за касация – само нарушения на закона;
б/ единственият съд, пред който може да се развие и осъществи това производство е ВКС, независимо кой е бил въззивния съд;
в/ предмет на проверка от ВКС са само присъди и решения, постановени от въз. съд /не и от първоинстанционния/;
г/ приетите фактически констатации в решението или присъдата на въз. съд не могат да бъдат пререшавани от ВКС.
ВКС проверява само нарушението на закона – както на материалния, така и на процесуалния закон. Затова ВКС може да решава грешката в правната квалификация и допуснатите процесуални нарушения, както и справедливостта на присъдата. Установените факти имат силата на присъдено нещо и ВКС не може да ги проверява.
Касац. жалба и протест се разглеждат в съд. заседание, но не се провежда съд. следствие

За ВКС съществува забрана да увеличава наложеното наказание – когато ВКС намери, че наложеното наказание трябва да бъде увеличено.
Забраната да се влошава положението на подсъдимия, макар и индиректно намира приложение в дейността на ВКС.
ВКС не може да установява нови фактически положения, но има неограниченото право да прецени по друг начин от правна гледна точка установените факт. констатации. ВКС може да приеме нова правна квалификация:
а/ ако това е закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо престъпление – ще измени присъдата, т.е. ще реши делото по същество;
б/ ако е закон за по-тежко наказуемо престъпление – ако е имало обвинение на първата инстанция – ще реши делото по същество, защото ще измени присъдата;

ВКС може да приеме като отегчаващи обстоятелства, такива, които въз. съд е приел за смекчаващи и обратно и т.н.
Нови факти и доказателства – в кас. жалба и протест трябва да се посочат данните, които го подкрепят. “Данни” тук означава възможност за страните да представят писмени и веществени материали, като тези материали бъдат проверени в хода на съд. заседание и те могат да послужат като доказателства, но единствено за да се докаже налице ли е съответното основание за отмяна на присъдата, за изменяването и, но те не могат да бъдат доказателства за вината, за установените фактически положения и т.н.
Когато указанията на ВКС са изпълнени, новата присъда не подлежи на касация на същите основания, освен ако не са допуснати нови нарушения.
Когато ВКС отмени за втори път присъдата, той връща делото за ново разглеждане, но само на въз. съд.

Предмет на кас. обжалване – кои актове подлежат на кас. обжалване Чл. 346. По касационен ред могат да бъдат обжалвани:
1. решенията и новите присъди на апелативния съд, освен тези, с които деецът е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от Наказателния кодекс, и тези по чл. 334, т. 1;
2. новите присъди, постановени от окръжния съд като въззивна инстанция, освен тези, с които деецът е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от Наказателния кодекс;
3. определенията на окръжния и на апелативния съд по чл. 306, ал. 1, постановени в случаите на нова присъда;
4. решенията и определенията на окръжния или апелативния съд, постановени за първи път във въззивното производство, с които се прекратява, спира или прегражда пътят на наказателното производство.Предели на кас. проверка:
а/ ревизионно начало – намира приложение в 3 насоки:
по отношение на частите на присъдата – ВКС може да отмени присъдата само в обжалвана и част, за разлика от въз. инстанция;
по отношение на лицата, подали жалба – кас. инстанция отменя присъдата само по отношение на обжалвалите я лица. Изключение – присъдата може да се отмени и по отношение на лице, неподало жалба, ако основанията за това са в негова полза;
по отношенията на основанията за обжалване:
когато е нарушен законът;
когато е допуснато съществено процесуално нарушение;
когато наложеното наказание е явно несправедливо.
При проверката на основанията за касация ВКС не е ограничен – може да измени или да отмени присъдата и на непосочени в жалбата /протеста/ основания, но практиката на ВКС е коренно противоположна – не отменя и не изменя присъди на основания, които не са посочени в жалбата /протеста/.
Право на кас. жалба и протест – чл. 351: Производството пред касационната инстанция се образува по протест на прокурора или по жалба на другите страни. Прокурорът може да подава касационен протест както в интерес на обвинението, така и в интерес на подсъдимия. Останалите страни могат да подават касационна жалба, когато са нарушени техните права и законни интереси.