29. Обекти на интелектуалната собственост и защита на правата върху тях: а) в областта на авторското право; б) изобретения, марки, полезни модели, наименования за произход и др.

Обектите на интелектуална собственост са нематериални блага, с икономическа ценност, изразени са по начин и в обективна форма, посочени в правна норма и които преди всичко са резултат на творческа дейност. В разпоредби от национален, международен и наднационален характер се изброяват поначало неизчерпателно различни обекти. Общата класификация на обектите на интелектуална собственост може да се изрази както следва:
-обекти на авторското право и сродните му права;
-обекти на индустриална собственост като: обекти на патентното право, обекти на правото на означения, обекти на правото на промишлен дизайн;
-всички други обекти, отнасящи се до интелектуална дейност.
Изискванията за правна закрила на обектите на авторското право включват произведението да е резултат на творческа дейност и да отговаря на възможни изразни средства и форми на творческа дейност.
Обектите на индустриална собственост са също интелектуални резултати, които могат да бъдат изобретения и полезни модели (обекти на патентното право), марки и географски означения, а също и фирми (обекти на правото на означения), промишлен дизайн (обекти на правото на промишлен дизайн), както и права, произтичащи от нелоялна конкуренция.
Същност на нарушенията на правата върху обекти на интелектуална собственост
Противоправното използване от трети лица на правно закрилян обект на интелектуална собственост, т.е. без съгласието на и въпреки волята на притежателя на субективни права, съставлява нарушение на права върху обекти на интелектуална собственост. Многообразието и различията в правния режим на обектите на интелектуална собственост предопределят различия и в правната уредба във връзка с нарушенията на правата върху тях. Българското право не съдържа общо определение на понятието нарушение на права върху обекти на интелектуална собственост.
Извършването на маркетингова дейност е свързано с възможността да се допускат нарушения на права върху обекти на интелектуална собственост или с необходимостта да се извършват правни и фактически действия за защита срещу нарушения от трети лица.
Видове нарушения на правата върху обекти на интелектуалната собственост
Практическото осъществяване на маркетинговата дейност изисква да се обърне внимание на2q видовете нарушения според видовете обекти на интелектуална собственост, разграничавани в зависимост от техните признаци. Признаците на различните обекти се определят в национални и международноправни актове.
права върху обекти на авторското право и сродните му права;
права върху обекти на индустриална собственост;
всички други права, отнасящи се до интелектуална собственост.
1. Нарушения на права върху обекти на авторското право.
2. Нарушения на права върху обекти на индистриалната собственост.
3. Нарушения върху всички други права върху обекти във връзка с интелектуална дейност (върху ноу-хау и шоу-хау).
Нарушения на права върху обекти на авторското право и сродните му права.
Посочването на видовете обекти е неизчерпателно, но за улесняване прилагането на закона са изброени различни видове произведения на литературата, изкуството и науката, като: литературни произведения, включително произведения на публицистиката и компютърни програми; музикални произведения; сценични произведения; филми и други аудиовизуални произведения; произведения на изобразителното изкуство; произведения на архитектурата; фотографски произведения; проекти, карти, схеми, планове и др; графично оформление на печатно издание; преводи и преработки на съществуващи произведения; периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни; аранжименти на музикални произведения и фолклорни творби.
ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО
Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) (1) Който наруши авторско право, сродно на него право или друго право по този закон, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване.
(2) Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението.
(3) При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението.
(4) Съдът определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото.
Чл. 94а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) (1) Когато искът е установен по основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, ищецът може да иска като обезщетение:
1. от петстотин до сто хиляди лева, като конкретният размер се определя по преценка на съда при условията на чл. 94, ал. 3 и 4, или
2. равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на правомерно възпроизведени екземпляри.
(2) При определяне на обезщетението по ал. 1 се вземат предвид и приходите, получени вследствие на нарушението.
ПАТЕНТНО ПРАВО /ПРАВО НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ/
Патентното право има два самостоятелни обекта на закрила- изобретенията и полезните модели. ЗП не съдържа дефениция на понятието изобретение. Законът само посочва признаците, които трябва да притежава едно изобретение, за да бъде признато за патентоспособно. Като изобретение може да се квалифицира техническо решение на задача, което са отнася до която и да е област на стопанството, науката, културата, здравеопазването и отбраната. Не е достатъчно обаче да е налице изобретение, за да се получи за него патент. За да се получи патент са необходими 3 кумулативно поставени от закона условия.Те са визирани в чл.6 ЗП. Съгласно него :
(1) Патенти се издават за изобретения от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.
ПРАВА ВЪРХУ МАРКИ, ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН, ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ
Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.
Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка.
Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Правото на регистрация принадлежи на първия заявител. Правото върху марка включва правото на притежателя є да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който:
1. е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана;
2. поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;
3. е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато марката се ползва с известност на територията на Република България и използването на знака извлича без основание облаги от отличителния характер или известността на марката или ги уврежда.
Правото върху марката може да е притежание на две или повече лица.
Всеки съпритежател може да я използва без съгласието на останалите и без да се отчита за това, освен ако между тях е уговорено друго в писмена форма. При използването на марката притежателят може да посочва регистрацията й, като в близост до нея поставя латинската буква R, заградена в кръг.
Срокът на действие на регистрацията е десет години от датата на подаване на заявката.
Чл.51. (1) Под географско означение се разбира наименование за произход и географско указание.
(2) Наименование за произход е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и чието качество или свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, включваща природни и човешки фактори.
(3) Географско указание е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход.
Правната закрила на географското означение се предоставя чрез регистрацията му в Патентното ведомство. Правото на заявяване принадлежи на всяко лице, което извършва производствената си дейност в определеното географско място, и стоката, която произвежда, отговаря на установените качества или особености. Регистрирано географско означение може да се използва само от лице, което е вписано като негов ползвател.
Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях. Лицето, създало дизайн, има право на авторство по този закон. Това право е безсрочно и непрехвърляемо и се ползва от защита по този закон, независимо от защитата, която може да получи и по други закони.
Право върху дизайн се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство, считано от датата на подаване на заявка за регистрация.