29. Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения. Условия и издаване на разрешение. Компетентни органи. Правни последици.

- Данъчното задължение, както всяко едно задължение, следва да бъде изпълнено точно – дължимият резултат трябва да бъде престиран изцяло и своевременно. Данъчното законодателство установява едни много кратки срокове за събирането на различните данъци. Последните стават изискуеми с възникването на задължението. Ако задължението възниква по силата на закона, то трябва да бъде изпълнено в посочения в него срок. Определеното в ревизионния акт данъчно задължение трябва да бъде доброволно платено в 14 дневен срок от връчването на акта. При данъчните задължения сроковете не се договарят – те не могат да бъдат своеволно скъсявани или удължавани. Възможно е обаче данъчните задължения да не бъдат изпълнени след изтичането на определен срок. В тази връзка отсрочването и разсрочването са посветени на сроковете при изпълнението на данъчните задължения.
- Отсрочването и разсрочването на данъчните задължения е средство за предотвратяване на принудителното изпълнение. Задължението, за което е поискано отсрочване или разсрочване (р/о) не подлежи на принудително изпълнение от подаването на искането за р/о до момента на влизане в сила на решението, с което е постановен отказ или да се допуска. По този начин се цели да се запази платежоспособността на длъжника и да му се даде възможност да изпълни цялото си задължение. По искане на длъжника може да се разреши плащането до определен срок след първоначално определения (отсрочване), или плащането да стане на части (разсрочване). О. или Р. се допускат след като се установи, че длъжника е във временно затруднение и при о/ р ще успее да се издължи.
- Предпоставки за разрешаването на отсрочване или разсрочване (о/р):
- 1.задължението не може да се погаси изцяло с наличните парични средства на длъжника към датата на подаване на искането и данъчното задължение да не може да се погаси за период от 3 месеца от тази дата;
- 2.коефициентите за ефикасност, рентабилност и финансова автономност за предходните 2 години да бъдат в стойностни, определени от МС;
- 3.длъжника да не е формирал отрицателен счетоводен финансов резултат през предходните 2 години;
- 4.задълженото лице да предостави обезпечения, които да покриват главницата и лихвите на задължението за този период на разрешението
- Р. и О. не се разрешава в следните случаи:
- - по отношение на ЮЛ и ЕТ, за които е взето решение за прекратяване с ликвидация, открито е производство по несъстоятелност или по оздравяване
- - по отношение на лицата, които са солидарно отговорни за задължения по материални данъчни закони.
- - след като бъде определен начинът за публична продажба по ДОПК;
- - при задължения за ДДС и за акцизи, но когато тези задължения са установени с влязъл в сила рев. акт
- Правото на о/р се реализира чрез подаване на искане до съответния компетентен орган. А когато компетентен да се произнесе е министърът на финансите или изп. д-р на НАП, молбата за о/р заедно с доказателствата към нея се подават чрез териториалния директор на НАП.
- Към молбата следва да бъдат приложени доказателства. Те са изброени в ДОПК. Най-бщо за тях е, че те отразяват финансовото и имущественото състояние на длъжника, неговата платежоспособност.
- За периода на о/р длъжникът дължи лихва в размер на основния лихвен процент, ако изпълнява задълженията си съобразно погасителния план. Лихва не се дължи при: стихийни бедствия; крупни производствени аварии и пр. В тези случаи се подава искане за о/р, към който се прилагат доказателствата за тези обстоятелства.
- При условие, че не постъпват плащания на падежа, дължимите суми стават незабавно изискуеми заедно със законната лихва от датата на разрешението. Достатъчно е невнасянето на две вноски.
- Компетентни органи за о/ р са териториалните д-ри, изпълнителния директор на НАП и министърът на финансите. Когато дават разрешение за о/р те действат в условията на оперативна самостоятелност. Техните правомощия са ограничени от размера на задължението:
- -Терит. д-р разрешава р/о на задължения за данъци, с изключение на акциз при условие, че те са в размер до 100 000 лв. и р/о се иска за срок до 1 година.
- - Изпълнителният директор разрешава р/о на задължения за данъци с изключение на акциз в размер от 100 001 - 300 000 лв. или се иска р/о до 2 години.
- - Министърът на финансите е компетентен да дава разрешение за р/о на данъци в размер над 300 000 лв. или когато р/о се иска за период над 2 години.
- За издаване на разрешение за р/о задълженото лице подава искане, по което се произнася съответния компетентен орган. Разрешението не се издава, когато представените доказателства не отразяват действителните факти и обстоятелства. В тези случаи можа да се издаде разрешение само за тази част от данъчното задължение, която не може да бъде погасена с наличните парични средства. Разрешението за р/о е индивидуален административен акт. орган, издава се в срок до 3 месеца след получаване на искането. След издаването му се съобщава в 7 дневен срок на длъжника, подал искането.
- За спирането на принудителното изпълнение от подаването на искането до произнасянето на комп. орган е необходимо данъчно задълженото лице да предостави обезпечение за размера на главницата и лихвите.
- Компетентният орган може да откаже р/о. Това се прави с мотивирано решение, което е индивидуален административен акт и подлежи на съобщаване в 7 дневен срок на лицето. Непроизнасянето в 3 месечен срок от постъпването на искането е мълчалив отказ.
- Изричният отказ се обжалва в 14 дневен срок от връчването му, като жалбата се подава чрез органът, който го е издал пред Административния съд. Отказите за р/о на Мин. на финансите се обжалват ВАС. Мълчаливият отказ се обжалва в 14 дневен срок от изтичане на срока за произнасяне. Решението на съда подлежи на касационно обжалване пред ВАС.
- Органът постановил отказа за р/ о може в 7 дневен срок от подаването на жалбат да упражни своето право на отзив, като сам преразгледа решението си.