28. Делба на недвижимости: а) същност, предпоставки и видове; б) доброволна делба - процедура (ЗС, ЗДС, ЗОС, ЗКИР, ЗУТ) ; в) съдебна делба - процедура и фази (уредба в ГПК, ЗС, ЗДС, ЗОС, ЗКИР, ЗУТ); г) промяна в подробния план и в кадастъра; д) делба, извършена приживе; е) промяна на идентификатори вписване

І. Делба на наследство - обща х-ка. 1/прекратява имуществената общност и създава на нейно място отделни имущ права на сънаследниците върху реално определени обекти; 2/може да се иска от всеки сънаследник (от заветник - не); 3/няма давност; 4/трябва да участват всички наследници.
Видове делба: доброволна и съдебна; пълна и частична;
II. Доброволна делба -Това е договор. Може и чрез съдебна спогодба.
Форма - за валидност - писмена с нотариална заверка на подписите (освен за дв. вещи до 50лв). Делбата се счита извършена в момента, в който подписите бъдат нотариално удостоверени.
III. Делба, извършена от наследодателя приживе - може с дарение или със завещание.
1. Делба-дарение: д-р м/у наследодателя и неговите наследници, с който той приживе и безвъзмездно прехвърля имуществото си, като го разпределя между наслед-те. Уредба-ЗЗД (за дарението).
Форма: за недв.имоти - нотариален акт; за движими - писмена форма с нотариално заверени подписи или с предаване.
Дарението става задължително приживе на наследодателя - от деня на изричното му приемане от всички наследници без изкл. Те ста¬ват собственици и не могат да искат нова делба след смъртта му.
За бъдещо имущество - не може (нищожност).
С изрична уговорка може да се запази ползването.
2.Делба-завещание: едностр.акт, по правилата на завещанието-произвежда д-е след смъртта му.
IV. Съдебна делба –ГПК.
1. Общах-ка: а) СД е особено исково конститутивно производство, по реда на което се установява и принудително осъществява потестативното право на делба(ПД).
б)Особеностите на СД произтичат от особения и предмет.
Предмет на СД е правото на делба (ПД) - то е потестативно право, елемент на всяка съсобственост, независимо от произхода й. То принадлежи на всеки съсобственик, независимо от дела му. Не се погасява по давност.
ПД е право, по силата на което носителят му с едностранно волеизявление по реда на това производство, независимо от волята на останалите съсобственици, може да предизвика прекратяване на съсобствеността спрямо всички.
в)Производството с конститутивно, защото правото е потестативно.
г) Производството е двуфазово: в първата фаза се установява ПД(фазапо допускане на СД), а във втората фаза съдебно признатото ПД се осъществява.
д) Страни в СД трябва да бъдат всички настоящи участници в имуществената общност, предмет на СД. Другарството е задължително и ако някои от съсобствениците не участва. СД е недействителна Съдът следи служебно.
е)Всеки от съсобствениците има двойно правно качество по делото, независимо от формалната роля, която заема; т.е. всеки за своята част е ищец, а за частите на другите - ответник. Това се отразява върху отговорността за разноските - съответно на дела..
ж)Производството може да има и други усложнения: 1/съделителите могат с осъдителни искове да предявят взаимни притезания, произтичащи от съсобствеността (напр. за добиви, подобрения и др.) 2/възлагане на неподеляем жилищен имот.е) Подсъдност - районния съд, независимо от цената.
2. Първа фаза -фаза по допускане на СД.
а)Започва с писмена молба (по общите изисквания), към която се прилагат различни документи в зависимост от характера на съсобствеността, (напр. за наследство - удостоверение за смъртта на наследодателя и за това кои са неговите наследници).
б) В първото заседание всеки от съд може да оспори правото на някой от тях да участва в делбата, размера па неговия дял или принадлежността на някой от имотите към имущ. общност. Това са трите въпроса, по които във втората фаза не може да се спори, защото се решават със СПН с Р за допускане на делбата.Няма ограничения за доказателствата.
в)първата фаза завършва с Р, което се ползва със СПН по 3 въпроса: 1/между кои лица. 2/относно кои имоти и 3/при какви дялове трябва да се извърши СД. Тези 3 въпроса не се пререшават.
Когато съдът е решил подсъдни нему преюдициални спорове, предявени с искове, по тях също има СПН.
3. Втора фаза - фаза по извършване на СД
а)Това е своеобразно изпълнение на Р от първата фаза.б) Освен това втората фаза на СД може да бъде използвана и за да се разрешат споровете между съделителите по т.нар. „сметки помежду им". Чрез предявяване на тия спорове се идва до обективно съединяване с иска за СД на осъдителни искове между съделителите, отнасящи се до облигационни притезания, възникнали по повод на имущ. общност,
в)Едновременно във втората фаза съдът започва процесуални действия, целящи да се осъществи ПД. Това може да стане: чрез образуване на дялове и разпределянето им като обекти на изключителна собственост на съотв.съделител – разделителен протокол.
След тегленето на жребия или от деня, когато е влязъл в сила раздел, протокол (когато той определя носителите на дяловете) настъпват вещноправните последици на СД. В полза на отделните съделители възниква изключително право на собственост върху имотите, включени в техните дялове. В това се състои конститутивният ефект на СД, който се прибавя към СПН, с която е установено ПД.
Промяна на ПУП
Подробният устройствен план (ПУП) се създава като приложение на общия градоустройствен план. В случай, че за населеното място няма общ устройствен план, се създава направо ПУП. Подробните устройствени планове могат да бъдат застроителни и регулационни, по вертикалното планиране, кварталнозастроителни и силуетни, за архитектурно-художествено оформяване на населеното място или части от него, комуникационни, за благоустрояването и други необходими планове.
Планът се придружава от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация и при нужда – за зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, газоснабдяване, за далекосъобщения и други, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.
Подробните планове определят в окончателна форма предвижданията и установяват необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане, преустройство и развитие на населеното място и свързаната с него зона на влияние.
Кога се налага изработване или изменение на ПУП? Ето някой от най-често срещаните случай:
- при урегулиране на поземлен имот с цел строителство;
- при промяна предназначение на земеделски земи;
- при изменение на съществуващ кадастрален план с цел корекция на непълноти (пример: липса на достъп до даден имот);
- при съдебна делба на урегулирани имоти.
Искане за изработване или промяна на действащ подробен устройтсвен план се подава до кмета на общината от собственика на имота или упълномощено лице.
Изменение на идентификатора
Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Измененията в кадастралната карта по чл. 53 се одобряват със заповед от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от овластен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър. Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър незабавно предава на службата по вписванията скица - копие и извлечение от одобрения кадастрален регистър на недвижимите имоти за всеки отделен имот при:
1. разделяне или съединяване на недвижими имоти по искане на собственика;
2. разделяне на недвижими имоти в резултат от промяна на граници на административно-териториални единици, землищни граници, граници на територии с еднакво трайно предназначение;
3. разделяне на недвижими имоти при промяна на трайното предназначение на част от имот;
4. отстраняване на непълноти и грешки.
(4) При съдебна делба съдът възлага обособените дялове, след като са получили идентификатори в кадастъра по реда на този закон.
(5) При доброволна делба се прилага редът по ал. 4. Недействителна е доброволна делба, ако дяловете на съделителите не са получили идентификатори в кадастъра.