28. Изпълнителен данъчен процес. Обща характеристика.

Изпълнението на данъчните задължения може да бъде доброволно или принудително. Винаги най-напред трябва да бъде дадена възможност на лицето да изпълни доброволно своите задължения. Това е нормалния закономерен начин за погасяване на данъчните задължения от лицата. Ако това не стане вземанията на държавата и общините се обезпечават чрез способите на държавната принуда и властническия метод на регулиране на отношенията. Този метод на принудата има за цел да бъде реализирано публичното субективно право на държавата да получи плащането на данъка. По този начин ще се удовлетвори държавата като кредитор на това вземане и ще се постигне същия резултат в полза на бюджета както и при доброволното изпълнение.
Системата на държавната принуда е така устроена, че под натиска на принудителното въздействие върху длъжниците, осъществявано от органите на приходната администрация, задълженото лице подчинява поведението си на изискванията на данъчната норма. Принудителното изпълнение на данъчни задължения е метод на въздействие от страна на държавата върху задължените лица, за да бъдат принудени да извършат сами плащането на своите задължения или да търпят въздействието на публичните изпълнители.
Основните принципи, които са заложени при реализирането на изпълнителния процес са най-вече законност и непосредственост и бързина на процеса.
Участващите в изпълнителния процес лица са задължени да упражняват предоствените им права и задължения така, както те са уредени в закона. Принципът на законността е свързан с принципа на служебното начало, който е от значение в изпълнителния процес.
Когато има влязъл в сила ревизионен акт, публичният изпълнител е длъжен да премине към принудително изпълнение. Обжалването на акта било то по административен или по съдебен ред не води до спиране на изпълнението и предприемане на изпълнителни действия от страна на публичния изпълнител..
Особено значение при принудителното изпълнение има писменото начало. Трябва да има издаден по надлежния ред акт, който е изпълнителен титул. В писмена форма трябва да са обективирани и всички предприети действия. Когато изпълнителния процес е реализиран на основата на тези принципи за бързината в изпълнителния процес, съчетано със служебното начало и ефективността на процеса адекватността и активизирането на административните органи да предприемат всички необходими действия с цел своевремнно събиране на данъчни задължения са най-ползотворни.
Събирането на данъчни задължения е от изключителната компетентност на НАП. (Събирането на задължения за данъци се извършва и от публичния изпълнител към АДВ.????) За да започне едно производство по принудително изпълнение, е необходимо в обективната действителност да се появят нови юридически факти, с които правната норма да свързва това изпълнение. Необходимо е да има установено по основание и размер задължение и данъчният длъжник да е изпаднал в забава. Това незаконосъобразно развитие на данъчното правоотношение – неизпълнението, е нов юридически факт, който дава основание на публичния изпълнител да започне принудително изпълнение. Към изпълнение се преминава, когато задължението за данъци да не е разсрочено или отсрочено, Друга много важна предпоставка е също и да е изпратена покана за доброволно изпълнение. С тази покана се прекъсва погасителната давност на публичното вземане. Публичният изпълнител е задължен да образува отделни принудителни производства срещу всеки длъжник, дори когато няколко длъжника отговарят за едно задължение. Обаче за един длъжник с различни данъчни задължения се образува едно производство. Изпълнителните основания са изброените в ДОПК:
- РА, независимо дали е обжалван,
- Декларация, подадена от задълженото лице с изчислени от него данъци,
- Постановление на митнически орган, независимо дали е обжалван
- И другите, посочени в закона.