27. Спиране на изпълнението на ревизионен акт. Компетентни органи. Процедура и актове. Правни последици.

Спирането на изпълнението е уредено в ДОПК. Това е един институт на данъчния процес, уреден в защита на интересите на участниците в него.
Изпълнението на ревизионния акт не е в зависимост от обжалването му. Обжалването на акта по административен ред или по съдебен не спира неговото изпълнение.
В административната фаза на обжалването на акта жалбоподателят по ревизионен акт може да направи искане за спиране на изпълнението на обжалваната част едновременно с подаване на жалбата или след нейното подаване. Искането за спиране се подава до органа, компетентен да разгледа жалбата. Решаващият орган се произнася по искането в 7-дневен срок. Без значение е обстоятелството дали решаващият орган се е произнесъл по същество относно законосъобразността на самия ревизионен акт.
За да се допусне искането, към искането трябва да бъдат приложени доказателства, че е направено обезпечение в размер на главницата и лихвите към датата на подаване на искането. А ако такова обезпечение не е наложено - да се направи предложение за внасяне на обезпечение пак в такъв размер. За обезпечение може да се предостави и имущество. Публичният изпълнител налага обезпечителните мерки и от този момент започва действието на спирането на принудителното изпълнение. Лицето може да предложи обезпечение в пари, в банкова гаранция или държавни ценни книжа. В последния случай решаващият орган е длъжен да спре принудителното изпълнение.Парите / банковата гаранция / държавните ценни книжа трябва да са в размер на главницата и лихвите към датата на подаване на искането.
Отказът да се уважи искането за спиране на изпълнението може да се обжалва пред административния съд, който е компетентен да разгледа жалбата по същество. Съдът се произнася с определение.
Искането от лицето за спиране на изпълнителното производство може да се направи и във фазата на съдебното обжалване. Към искането и тук е необходимо да се прилагат доказателства за направено обепечение в рамер на главницата и лихвите, а когато такова обезпечение не е наложено - предложение за даване на обезпечение или предоставяне на имущество за обезпечение. В тази фаза на съдебното обжалване искането за спиране на изпълнителното производство може да е само за обжалваната по съдебен ред част на ревизионния акт. Срокът за произнасяне на административния съд е 14 дена от подаване на искането.Административният съд се произнася с определение, което подлежи на обжалване пред ВАС.
И както вече посочих, правната последица от тези искания е спирането на производството по принудителното изпълнение, което иначе не е овързано от факта, че актът е обжалван по административен или по съдебен ред. Така ДОПК гарантира защита на правата на участниците в процеса, и най-вече на длъжника.