26. Обжалване на ревизионен акт пред съд. Съдържание и приложения към жалбата. Особености при разглеждане на делата. Касационно обжалване.

Съдебното обжалване е уредено в чл.156-161 на ДОПК.В ДОПК се съдържат само специфичните норми при разглеждане на данъчни дела като общите въпроси са уредени в АПК и ГПК.Ревизионният акт в частта, която не е отменена с решение на директора на дирекция ОУИ, може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на дирекцията. Жалбата се подава чрез директора, постановил решението.Ревизионният акт не може да бъде обжалван по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред, а също и в частта, в която е изцяло уважен. Жалбата следва да има минималното съдържание, посочено в ДОПК:
- наименованието (фирма или име в зависимост дали е юл или фл) на жалбоподателя, респективно на пълномощника, ако се подава чрез такъв и адреса за кореспонденция на жалбоподателя;
- акта или действието срещу което е подадена жалбата;
- изброяване на доказателства, които жалбоподателят иска да бъдат събрани;
- в какво се състои искането;
- подпис на подателя на жалбата.
Към жалбата се прилага
- пълномощно, когато тя се подава от пълномощник
- прилагат се писмени доказателства,
- препис за органа по приходите,
- доказателство за платени държавни такси.
Жалбата се подава в 14-дневен срок от получаване на решението на директора на дирекция ОУИ. В случаите на мълчаиво утвърждаване на ревизионния акт в обжалваната част, срокът за подаване на жалбата е 30-дневен и тече от изтичане на срока за произнасяне на решаващия орган. Жалбата се подава чрез решаващия орган пред административния съд. В 7-дневен срок от получаване на жалбата органът, чрез който тя се подава, е длъжен да комплектова преписката и да я изпрати на компетентния съд. Директорът на дирекция ОУИ не може да се произнася по жалбата след източане на срока за изпращане на преписката в съда.
По повод на подадената жалба съдът извършва проверка относно допустимостта на жалбата. Актовете относно оставянето на жалбата без разглеждане или за прекратяване на производството могат да бъдат обжалвани пред ВАС, като той се произнася с определение.
Съществуват две особени правила относно доказателствата в съдебното производство:
1.съдът следи служебно за недопускането на нови доказателства само когато между страните е постигнато споразумение относно доказателствата;
2.допускат се свидетелски показания само за установяване на факти от значение за ревизията, които са били възприети от трети лица. Те пак са писмени.

Разглеждане на жалбата и решаване на делото от административния съд.
Делото обикновено се разглежда без участието на прокурор.Той може да встъпи в производството, когато намери за необходимо в защита на държавния и обществен интерес.Съдът може по своя инициатива или по искане на страната да обедини две или повече образувани пред него дела за общо разглеждане и решаване. Основание за това е, когато в същия съд са образувани дела за жалби срещу ревизионни актове за отговорност на други лица за задължения, които са установени с обжалвания ревизионен акт. Съдът решава делото по същество, като може да отмени изцяло или частично ревизионния акт, да го измени или да отхвърли жалбата.Основно задължение на съда е да прецени законосъобразността на ревизионния акт. Тази преценка включва преценка на акта по повод на компетентността на неговия автор, форма на акта, процесуална и материална законо-съобразност. Със съдебното решение не може да се изменя ревизионния акт неблагоприятно за жалбоподателя. В случай, че обжалваният акт не е ревизионен и естеството му е такова, че не позволява решаването му същество, то съдът го отменя и връща преписката на органа по приходите със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
Съдебното решение подлежи на касационно обжалване по АПК.Отмяна на влязло в сила решение може да се иска по реда на АПК.

Разноски по делото.
На жалбоподателя се присъждат разноските по делото и разноските за един адвокат за всяка инстанция съразмерно на уважената част от жалбата.Разноски се присъждат само ако са поискани.На ответника се присъждат разноски съобразно отхвърлената част от жалбата.На приходната администрация се присъжда юрис-консултско възнаграждение. В случаите, когато пред съда се представят доказателства, които е можело да бъдат представени пред директора на дирекция ОУИ, то представилата ги страна заплаща разноските по делото независимо от неговия изход.