25. Доказателствени средства.

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА /чл.105 НПК/ са процесуално-техническите начини за приобщаване на доказателствата към процеса, те са техните източници. Установяват факти, които могат да бъдат доказателства, изготвят се по специален начин, предвиден в закона.
Ако той не се спази, доказателствените средства не следва да се полват, тъй като не са събрани или изготвени по реда, прогласен в НПК. Някои доказателствени средства могат да съдържат в себе си други доказателствени средства /например протоколите, в които се съдържат обяснения на обвиняем/.
За разлика от доказателствата, доказателствените средства са точно изброени в закона - чл.114 НПК. Те биват:
- гласни доказателствени средства - обяснения на обвиняем и свидетелски показания. Ако в обясненията си обвиняемият признае извършването на престъплението, това не освобождава съответните органи от задължението им да събират и други доказателства по делото - чл.116, ал.2 НПК. Той трябва да бъде разпитван лично, а не по делегация /т.е. да е наредил на друго лице/ или чрез видеоконференция, освен в случаите, когато се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина-чл.115,ал.2 НПК.
- писмени доказателствени средства - чл.127 и следващите.,чл.311 НПК. Това са документи, съставени по предвидения в НПК ред и удостоверяващи извършването на действие по разследване или на съдебно-следствено действие, на друго процесуално действие и събраните при тях доказателства, както и други документи /и такива на чужд език/. Типично такова доказателствено средство са протоколите - от досъдебното производство и от съдебното, включително и при изготвяне на веществени доказателствени средства; свидетелството за съдимост, справката за имотно състояние на обвиняемия, удостоверението за наследници и др., докладите на Европейската служба за борба с измамите. Задължително е компютърните данни да бъдат записвани и върху хартиен носител, който става писмено доказателствено средство и се приобщава към доказателствения материал - чл.135 НПК.
- веществени доказателствени средства - те са уредени в чл.125 НПК. Това са изготвените по съответния ред предмети, чрез които се възпроизвеждат следи, годни да изяснят факти от предмета на доказване. Казаното обикновено става, когато веществените доказателства не могат да се отделят от мястото, където са намерени и затова се изготвят фотоснимки, диапозитиви, видеозаписи, звукозаписи, записи върху носител на компютърни информационни данни и т.н. Типичен случай на веществени доказателствени средства са фотоалбумите при транспортни произшествия, убийства и разпознавания, както и такива, изготвени при използуване на специалните разузнавателни средства.