25. Обжалване на ревизионен акт по административен ред. Срокове. Съдържание и приложения към жалбата. Решаващ орган и правомощия.

Реда за обжалването на ревизионния акт по административен ред е уреден в ДОПК. Това са общи правила за обжалване, които са приложими при обжалването на всякакви актове, издавани по реда на ДОПК, с изключение на някои, за които е уреден специален ред. Общите разпоредби на ДОПК се прилагат и в производствата по обжалване на актове от другите дялове на данъчния процес - за събиране на публичните вземания; при производствата по прихващане и възстановяване на суми, за изменение на данъчни задължения, установени с влязъл в сила РА, ако не е предвидено друго.
В интерес на задължените лица, по повод на тези общи правила, ДОПК предвижда и специалната възможност за подаване на жалби за бавност – винаги, когато органът по приходите или публичния изпълнител не спазват установените в закона срокове. Компетентен да ги разгледа е горестоящият орган.
Ревизионният акт е вид административен акт. Той се връчва на ревизираното лице и установеното с него задължение подлежи на плащане в 14 дневен срок. Във същият този 14 дневен срок от връчването на акта, той може да бъде обжалван пред решаващият орган – директорът на съответната дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” при НАП. Към НАП има 5 такива дирекции, който са на териториален принцип с определена нормативно територия.
Жалбата срещу РА се подава до д-ра на Д-я ОУИ чрез съответната ТД от състава на която е органът по приходите, издал РА. В 7 дневен срок от подаването, жалбата се комплектова и изпраща на решаващия орган.
Жалбата е редовна, ако съдържа посочените в ДОПК реквизити. Такива са името или фирмата на жалбоподателя или неговия пълномощник, ако жалбата не се подава лично; посочване на оспорвания акт или действие; в какво се състои искането; какви доказателства жалбоподателят иска да бъдат събрани; подпис. Жалбата ще е редовна и когато е подадена от лице, което има право да обжалва съответния РА – ревизираното лице.
Към жалбата, ако е подадена от пълномощник, задължително се прилага и пълномощно. Не е необходимо то да е нотариално заверено. Прилагат се и писмени доказателства. Трябва да се спазват и установените срокове 14 дни за обжалване. Срокът е преклузивен и подадена жалба след срока е недопустима. Ако срокът е просрочен по основателни причини, решаващия орган може да се произнесе, че жалбата е допустима, въпреки неспазването на срока. Но за да може да бъде удължен срока, е необходимо да бъдат представени доказателства за тези обстоятелства.
Решаващият орган при обжалването по административен ред е директора на дирекция „ОУИ”. Той е длъжен да разгледа жалбата и да се произнесе по същество с мотивирано решение. Срокът за произнасяне по жалбата е 45 дни, броено от постъпването на жалбата в Д-я ОУИ. По взаимно споразумение м/ у решаващия орган и жалбоподателя, срокът може да бъде удължаван. Това може да стане чрез писмено предложение на решаващия орган, а удължаването не може да бъде за срок по-дълъг от 3 месеца.
Правомощието на решаващия орган е да се произнесе по същество с мотивирано решение, с което той може:
a. да отмени изцяло или частично РА в обжалваната част;
b. Да измени размера на обжалваното задължение, като това изменение във никакъв случай не може да е във вреда на жалбоподателя
Когато изцяло или частично отменя РА, решаващият орган може да върне преписката за нова ревизия със задължителни указания за издаване на РА. За ново производство се връща РА:
-когато са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при извършване на ревизия, които не могат да бъдат отстранени в производството по обжалване.
-когато има непълнота на доказателствата и решаващия орган не може да ги събере в хода на производството по обжалване;
Веднъж ако е върната преписката за ноео производство, тя не може да бъде връщана повторно за ревизия.
Ако в хода на извършване на данъчната ревизия е допусната очевидна фактическа грешка, то тази грешка може да бъде поправена като се издаде нов акт. Издава се нов РА, без да е необходима заповед за издаването му.
Същото е положението ако има допусната факт.грешка в решението на решаващия орган.