24. Установяване на данъчни задължения при преобразуване на дружества. Ревизия при несъстоятелност и при правоприемство.

Преобразуването на търговски дружества (ТД) е уредено в ТЗ. Всяко ТД може да се преобразува чрез следните форми: вливане, сливане, отделяне или разделяне, както и чрез промяна на правно организационната форма. А прехвърлянето на предприятие е уредено в чл. 15 ТЗ.
Когато задълженията на преобразуващото се дружество за установени въз основа на някое от изпълнителните основания по ДОПК, тези задължения се отразяват в данъчно осигурителната сметка на правоприемниците. Поради това за събирането на задълженията може да се насочи принудително изпълнение спрямо тях. Когато преобразуването бъде извършено след начало на производството по принудително събиране, всички обезпечителни мерки, наложени в/ у имуществото на преобразуващото се дружество и предприетите действия по принудително изпълнение, запазват своята правна сила и за правоприемниците.
При вливането цялото имущество на едно или повече ТД преминава към едно ТД , което става техен правоприемник. дружеството ще бъде ревизирано в качеството си на правоприемник. Без значение ще е дали спрямо него като отделно дружество не е протекло ревизионно производство, приключило с РА за същия период. Новият РА се издава при по-специфични условия, които изключват общите правила за провеждане на административно производство.
При сливане цялото имущество на 2 или повече ТД преминава към едно новоучредено, което е техен правоприемник. Казаното за сливането, ще важи и за ревизията при сливане.
При отделяне част от имуществото на едно ТД преминава към едно или няколко дружества, които могат да бъдат съществуващи или новоучредени. При тази форма на преобразуване всички задължения на преобразуващото се дружество, които да били установени до момента на преобразуването, само ще трябва да се отразяват в данъчно осигурителната сметка на приемащото дружество.
При преобразуване на ТД в друг вид – едно дружество променя своя правно организационна форма от една в друга. Налице са новоучреденото ТД и старото, което се прекратява без ликвидация.
Ревизия при прехвърляне на търговско предприятие. предприятието като съвкупност от П, З и фактически отношения може да бъде предмет на сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Т.е. тук не се появява нов субект на правото. Преобретателят ще носи отговорност за задълженията по реда, уреден в ТЗ.
При извършване то на ревизия при правоприемството, органът по приходите може да покани правоприемниците, ако са повече на брой, да определят свой представител за в производството. Ако те не посочат представител, органът по приходите е длъжен да извършва действия с/ у всеки един от тях по отделно по общия ред, което може да доведе до повече затруднения и забавяне. Такава ревизия се извършва при смърт на фл или прекратяване на юл, когато задълженията са възникнали преди датата на смъртта или прекратяването на юл и така са преминали в имуществото на наследниците или правоприемниците
Ревизия при несъстоятелност като процедура също е уредена в ДОПК.
Това производство се инициира чрез подадено уведомление за откриване на производство по несъстоятелност от задълженото лице или по инициатива на органите на НАП. Винаги, когато има искане за откриване на производство по несъстоятелност, трябва да бъде уведомена НАП, А копие от това уведомление се предава на съда по несъстоятелност, за да може той да го образува делото и да започне производството. Действията на съда по несъстоятелност винаги трябва да бъдат предхождани от уведомяването на приходната администрация. В същия ден, когато е получено уведомлението от органите по приходите, в него ден се възлага и извършването на проверката по несъстоятелност. И проверките и ревизиите при несъстоятелност преминават по един по –особен ред.

При подаването на тези документи, органа по приходите прави преценка за необходимостта от извършване на проверка. Вземат се предвид обстоятелства като лоялност на лицето, обявено в несъстоятелност; наличието на ликвидни активи продължителността на предходен неревизиран период; наличието на допълнително начислени задължения и др. Предмет на ревизията могат да бъдат всички задължения за периода, в който не е извършваната ревизия. Могат да бъдат ревизирани всички задължения за един период. Могат да бъдат ревизирани отделни видове данъчни задължения за отделни периоди и пр. Органите по приходите нямат някакви по-специфични правомощия, отколкото при обикновена ревизия.
Ако поставим откриването на производството по несъстоятелност като една бариера във времето, могат да бъдат отграничени два вида вземания:
- вземания, възникнали до момента на откриване на производството по несъстоятелност
- вземания след откриването на производството по несъстоятелност
като последица от влизането в сила на акта, с който вземането е установено могат да се посочат следните:
1. когато вземането е установено с влязъл в сила акт, синдикът незабавно го вписва в списъка с вземанията, така, както е предявено вземането;
2. когато вземането е установено, но актът не е влязъл в сила, то се включва под условие в списъка на приетите от синдика вземания.за тях има специален ред по ТЗ
Екземпляр от РА за установяване на вземания, да бъдат предоставяне и на Агенцията за държавните вземания. Това има за цел АДВ да предяви тези вземания пред съда по несъстоятелността, защото тя е по закон органът, който представлява държавата, когато тя е кредитор с публични вземания в производствата по несъстоятелност.