23. Производство за изменение на данъчни задължения. Правомощия във връзка с изменението.

Изменението на данъчните задължения, установени с влязъл в сила РА, е регламентирано в няколко текста на ДОПК. Това специално производство представлява израз на изключението на принципа за стабилност на влязъл в сила РА.
Кога може да бъде поискано на задължения за данъци? Такова искане може да бъде подадено за влязъл в сила РА, който не е обжалван по съдебен ред. (издаване на РА –> обжалване по адм.ред –> обжалване по съд.ред) само такъв РА може да бъде изменян в отношение на размера на установеното с него задължение по инициатива или на органът по приходите, или по молба на задълженото лице. Това производство може да започне само при наличието на изрично и изчерпателно изброени основания за започването му (чл. 133, ал. 2).
Основанията за започване на такова производство:
1. При откриване на нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за установяването на задължения за данъци. Те трябва да не са могли да са известни на лицето, респ. на органа по приходите, издал РА два срока:
- до издаването на РА, когато той не е бил обжалван изобщо,
- до влизането в сила на РА, когато той е бил обжалван по административен ред.
Особеното тук е, че това основание за изменение на задължение за данъци не може да бъде приложено относно факти и обстоятелства, за които е налице споразумение м/ у ревизиращия орган и ревизираното лице относно доказателствата, които ще се смятат за безспорни.
2.когато има постановено и влязло в сила решение на съд, с което е установена невярност на:
- писмени обяснения на трети лица
- невярност на заключение на експерти
- невярност на писмени декларации
за да е основание за изменение на влязъл в сила РА е нужно за данъчното задължение да е установено именно въз основа на това доказателство, чиято невярност е установена с решение на съда.

2. Решение на съд, с което е установено извършено престъпно действие на ревизираното лице или на негов представител, или орган по приходите, участвал в установяването на данъци.

3. Когато установеният размер на данъци е въз основа на документ, който е признат за неистински, с невярно съдържание или е признат за подправен по надлежния съдебен ред.

4. когато установяването на данъчното задължение е основано с акт на съд или на друго държавно учреждение, който в последствие е бил отменен;

5. когато за същите задължения, за същия период и по отношение на същото лице е влязъл в сила др. РА, който му противоречи.
Ако е налично някое от изброените основания за иницииране на производство по изменение на влязъл в сила РА, следва да се има предвид преклузивния срок, посочен в чл. 109 ДОПК: заповедта за възлагане на новата ревизия или искането за изменение на влезлия в сила РА, следва да са подадени в 3 месечен срок от узнаване на основанието за изменение и до изтичане на 5 годишния срок по чл. 109 ДОПК.

Инициатива за изменението има както органът по приходите, когато установи наличието на основание за изменение, така и ревизираното лице. Органът по приходите е длъжен да мотивира наличието на такова основание, а лицето е длъжно да подаде писмено искане, към което да приложи необходимите доказателства. И двете предложения се подават до териториалния директор, който има две възможности:
- да възложи извършване на ревизия
- мотивирано да откаже възлагане на ревизия.
Тези действия (възлагане или отказ) трябва да бъдат направени в 30 дневен срок от постъпване на искането. В случай, че териториалния директор откаже възлагането на ревизия, в 7 дневен срок и не по-късно от 14 дни след изтичането на 30 дневния срок, органът постановява решение за отказ, който се изпраща на лицето подало искането за изменение на задължение за данъци.
Решението за отказ може да бъде обжалвано чрез директора, който се е произнесъл с решение пред административния съд, компетентен да разгледа жалбата срещу РА. Срокът за обжалване е 14 дни.
Ако в 30 дневен срок, териториалния д-р не се произнесе, лицето може да подаде жалба срещу мълчалив отказ. Тя се подава пред административния съд, пред който се обжалва и евентуален РА. Съдът се произнася с определени, което е окончателно и не подлежи на обжалване.
Когато в резултата от възложената ревизия по реда на чл. 133 и 134 ДОПК се установи, че задължението за данъци е било в по-висок или по-нисък размер от дължимото, то органът по приходите, извършващ ревизията, издава РА. Ако се установи надвнесена сума – същата се прихваща или възстановява с този РА (чл. 134, ал. 6 ДОПК).