21. Принудително отчуждаване на недвижими имоти: а) отчуждаване за държавни нужди - Конст., ЗС, ЗДС, ЗУТ; б) основания и процедура; в) обезщетяване на правоимащите по ЗДС; г) отчуждаване за общински нужди - ЗС, ЗУТ, ЗОС; д) основания и процедура; е) обезщетяване на правоимащите

Отчуждаване на недвижими имоти за задоволяване на държавни нужди.Обезщетения. Правни последици на отчуждението и обезщетяването.
Имоти и части от имоти собственост на физически или юридичедки лица могат да се отчуждават принудително само при наличие на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) за задоволяване на държавни нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин след предварително и равностойно парично обезщетение.
Основание за принудително отчуждаване може да бъде само влязъл в сила устройствен план, по силата, на който имотът е предназначен за задоволяване на държавни нужди и става публична държавна собственост. Заинтересованото ведомство прави мотивирано искане за отчуждаване до министъра на финансите и министъра на РРБ. Към искането се прилагат: копие от устройствения план; данни за имота и данни за собствениците; оценка на имота и финансова обосновка на предложението за отчуждаване.
Собствениците и ползвателите на имотите са длъжни да предоставят документите и да осигурят свободен достъп до имота. При отказ се търси съдействие на полицията.
Министърът на финансите и Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобряват или отхвърлят предложението в 14-дневен срок. Министърът на финансите се произнася относно финансовата обезпеченост, а министърът ра на регионалното развитие и благоустройството относно основанието за отчуждаване. Отчуждаването на имоти предназначени за изграждане на национални обекти се извършва с решение на МС по предложение на двамата министри. Извън тези случаи отчуждаването се извършва от областния управител по предложение на двамата министри. В решението на МС се посочват държавната нужда, вида, местонахождението, размера, цената на обезщетението и собствениците на имотите. Решението за отчуждаване се обнародва в държавен вестник. В заповедта на областния управител се посочват вида, местонахождението, размера, цената, собствениците, търговската банка в която се внася обезщетението и датата, след която започва изплащането на правоимащите. Заповедта се връчва на собствениците на имотите по реда на ГПК.
Решението на МС се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок. Заповедта на Областния управител се обжалва пред Административен съд в 14-дневен срок. В 7-дневен срок от получаване на жалбата, МС (областния управител) я изпращат със становище до съда. Съдът се произнася по допускане на жалбата и насрочва делото. В 7-дневен срок след последното заседание съда се произнася по жалбата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Имотът се смята за отчужден от датата, когато се изплати определеното в заповедта (или в съдебното решение) обезщетение. Ако в 6-месечен срок собственикът не бъде обезщетен се отменя актът за отчуждаване. Обезщетението се внася от инвеститора на обекта в търговската банка по сметка на правоимащите. Инвеститорът побликува съобщение, с което уведомява собствениците на имотите в коя търговска банка е внесено обезщетението. Ако в 3-годишен срок от отчуждаването не са започнали мероприятия, бившият собственик може да иска отмяна на отчуждаването след възстановяване на полученото обезщетение. Държавата дължи на собственика обезщетение за нанесени вреди.

Отчуждаване на недвижими имоти за задоволяване на общински нужди. Условия и ред. Обезщетения.
Недвижими имоти или части от тях собственост на юридически и физически лица могат да се отчуждават принудително само за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, след предварително и равностойно парично обезщетение или друг равностоен имот. Така отчужденият имот се обявява за публична общинска собственост. Производството по отчуждаване се открива с решение на ОбС взето с мнозинство повече от ½ от общия брой на съветниците.
Основание за вземане на решение от ОбС за принудително отчуждаване е влязъл в сила подробен градоустройствен план, по силата, на който имотът е предназначен за задоволяване нуждите на общината. Общинкият съвет мотивира нуждата и невъзможността тя да бъде задоволена по друг начин и конкретизира имота, който следва да бъде унищожен. Кметът на общината уведомява собственикът по реда на ГПК за откриване на производство по отчуждаване и оценка на недвижимият му имот. Собствениците и обитателите на недвижимите имоти са длъжни да осигурят свободен достъп до тях. При отказ се иска съдействието на МВР. Кметът на общината провежда преговори със собственика за покупко-продажба на имота, а при отказ, за начина на обезщетяване. За резултата кметът уведомява Общинският съвет. При постигане на съгласие относно размера и начина на обезщетяване се сключва договор за покупко-продажба или замяна, като производството по отчуждаване се прекратява. При не постигане на съгласие кметът по решение на Общинския съвет отнася въпроса пред Административен съд. Съдът се произнася по наличието на общинска нужда; спазване на процедурата по отчуждаване; съобразяване на начина на обезщетение; оценка на обезщетявания и отстъпения имот. Решението на съда е окончателно, то замества договора между страните. При отказ да се удовлетвори искането на общината производството се прекратява. Ако в 6-месечен срок от влизане в сила на решенето или на съдебното решене, собственикът не бъде обезщетен по негово искане Административният съд отменя акта за отчуждаване. Имотът се счита за отчужден, когато се изплати определеното обезщетение или когато се издаде нотариален акт за собственост на отстъпения обезщетен имот. Ако в 3-годишен срок от отчуждаването на имота той не бъде използван по предназначение, собственикът има право да иска от Административният съд да отмени отчуждаването и да постанови възстановяване на даденото от двете страни. Общината дължи обезщетение за причинени вреди на собственика. По отчуждителните производства не се събират данъци и такси.