21. Данъчни проверки. Насрещни проверки и проверки по делегация. Съставяни актове и изисквания.

ДОПК урежда проверките като особени производства, които се извършват от органа по приходите при започнало производство по ДОПК. Правомощията на органа по приходите са уредени в чл.12, ал.1 т.1 от ДОПК. Проверки извършват и служители в НАП, които нямат качеството на орган по приходите съгласно чл.7, ал.1 т.4 от ДОПК.Проверки се извършват във всички производства по ДОПК и поради това са уредени в общата част на кодекса. Проверка се извършва, без да е необходимо изрично възлагане. За да има яснота в производството, резолюцията се прави в писмена форма. Правилата по чл.8 от ДОПК не се прилагат когато е налице възлагане от изпълнителния директор или упълномощено от него лице. Когато в закона не е предвиден актът, с който проверката трябва да завърши, се съставя протокол. С проверка не се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни внoски на проверяваното лице. Проверката е съвкупност от действия на органа по приходите относно спазването на данъчното законодателство. С проверка могат да се установят определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци.

Насрещна проверка.
При започнало производство по ДОПК органът по приходите може да извърши насрещна проверка за установяване на отделни факти и обстоятелства, свързани с лице, което не е страна в производството.При насрещната проверка не се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.При извършването на насрещна проверка се съставя протокол, екземпляр от който се връчва на ревизираното лице заедно с ревизионния доклад.Органът по приходите може да отправя писмено искане за извършване на насрещна проверка до съответната териториална дирекция. При извършване на насрещна проверка органът по приходите може да изисква писмени обяснения от проверяваните лица.

Проверка по делегация.
Органът по приходите може да отправи писмено искане до съответната териториална дирекция за извършване на проверка по делегация, когато е необходимо да се установят факти и обстоятелства, свързани с дейността на субекта, на негово поделение, обект, дейност или имущество на територията на друга териториална дирекция.Тя може да се извърши, без да е необходимо изрично писмено възлагане и с нея не се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.
За издаване на удостоверения на чуждестранни лица се извършва проверка за удържан еднократен данък при източника от платец на доход, платен от местно юридическо лице съгласно ЗКПО, както и проверка за платен данък от местно физическо лице, за който е подадена декларация по реда на ЗДДФЛ.
Проверка по ЗДДС
Проверка за установяване на административни нарушения.
Проверка за прихващане или установяване на суми.
Проверка, която се извършва от органа по приходите в търговски обекти – при нея не е необходимо писмено възлагане, резултатите се документират с протокол, освен ако не е предвидено друго. Когато се установят данни за извършено административно нарушение, органите по приходите преценяват необходимостта от извършване на ревизия.