18. Държавна и общинска собственост: а) същност и разграничение; б) видове - уредба в Конституцията, ЗС, ЗДС, ЗОС; в) придобиване по давност на държавни и общински имоти; г) актове и тяхната правна сила оспорване актуване

Държавна собственост
Чл. 17, ал. 1 от Конституцията на Република България определя, че собствеността у нас има две форми: частна и публична.
Когато държавата се проявява със своите властнически правомощия, тя трябва да притежава такива вещи, които да ай дават възможност да упражнява своята власт, да задоволява интересите на цялото общество, на своите граждани. Чрез тези вещи и функцията, която те обслужват, се изразява един стабилитет, суверенитет на държавата и нейното място в обществото. Поради това, тези вещи имат своя собствена характеристика.
Държавната собственост бива публична държавна собственост и частна държавна собственост.
Вещите, включени в държавната публична собственост са точно определени и изрично посочени в чл. 2 ал.2 и § 6 а ЗДС.
1.Вещите, определени като “изключителна държавна собственост”. Те са изброени в чл. 18, ал. 1 от Конституцията. Тук са включени такива богатства, които може да бъдат притежание само на българската държава, поради всеобщата им полза и важност. За да бъдат включени посочените вещи и ресурси в категорията на изключителната държавна собственост, конституционният законодател изисква два критерия: да са с национална публичноправна зависимост и да имат всеобща полезност.
В сила е вече и Законът за горите.Член 7 ал. 2ЗГ определя , че гори – изключителна държавна собственост са: горите в териториите от 200 метровата ивица покрай нашата граница, включително и островите по гранични реки; горите в защитените територии, полезащитните горски пояси.
Парковете с национално значение и природните резервати, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост са изключителна държавна собственост.
Подземните богатства по смисъла на чл.3 от Закона за подземните богатства са изключителна държавна собственост.
Вещите, върху които държавата осъществява суверенни права. Те с изчерпателно изброени в ал. 2 и 3 на чл. 18 КРБ.
Вещите, които са свързани с държавния монопол, установен със закон в посочените от ал.4 на чл.18 КРБ области и случаи.
А/държавен монопол може да се установи само със закон, но не и с под законов акт;
Б/държавен монопол може да се установява само в изчерпателно посочените от Конституцията области. С § 10 от закона за далекосъобщенията се установява държавен монопол върху предоставяне на:обикновена телефонна услуга между крайни точки на фиксираната телефонна мрежа, до 31 декември 2002 г, линии под наем при публично известни условия до 31 декември 2002 г.
Имотите, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им – чл. 2 ал1 т.2 ЗДС.
Съобразно иманентната същност на държавата, тя трябва да упражнява редица свои функции. Изпълнението на тези функции се извършва от конституционно установените органи в конкретни сгради. В тази категория влизат сградите, в които упражнява своите функции.
5 Други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално значение чрез общо ползване чл. 2 ал.2 т.4 ЗДС.
Има за цел да включи в обсега на разглеждания вид собственост всичко онова, което изрично не е обхванато от посочените дотук групи, но което по своето предназначение, изисква да бъде публична собственост.
Характеристика на вещите, включени в публичната държавна собственост не подлежащи на разпоредби и д-ия.
Включването на една вещ в категорията на публичната собственост е свързано с много сериозни и категорични правни последици. Включените тук вещи не може да се отчуждават. Върху тях не може да се учредяват ограничени вещни права. Те не може да бъдат обременявани с тежести. Те не може да бъдат придобити по давност от другите правни субекти. Имотите - публична държавна собственост не може да се отдават под наем, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват не по предназначение.
Тези вещи се ползват само съобразно предназначението им за нуждите на органите на държавната власт и за трайно задоволяване на обществени потребности от национално значение чрез общо ползване. Тези вещи се използват свободно, но само съобразно тяхното предназначение. Стопанското използване на някои от тези вещи се осъществява по реда, предвиден в Закона за концесиите и други закони.
Частна държавна собственост.
Съгласно чл.2, ал.3 ЗДС всички вещи извън посочените като публична собственост – “други държавни имоти и вещи” - са частна държавна собственост. Плодовете и приходите от имотите и вещите, публична държавна собственост, са също така частна собственост на държавата. Частната държавна собственост са и всички вещи, които нямат друг собственик, с изключение на недвижимите имоти, които са общинска собственост.
Характеристика на вещите, включени в честната държавна собственост.
С вещите, включени в частната държавна собственост държавата се явява с качеството на обикновен участник в гражданския оборот. По отношение на тези вещи, държавата има и си запазва трите правомощия, съдържащи се в абсолютното право на собственост. По отношение на тях се прилагат общите правила на правото на собственост и ограничените вещни права. Тези вещи могат да бъдат придобивани по давност от другите правни субекти.
Съгласно чл.14 ЗДС и чл. 15 ППЗДС предоставеното право на управление върху имоти и вещи – държавна собственост включва правото на държавното юридическо лице да упражнява върху тях право на управление и владение от свое име, за своя сметка и на своя отговорност, в пределите на закона.
Частната собственост се предоставя безвъзмездно за управление на юридически лица и организации на бюджетна издръжка от областния управител по местонахождението на вещта със съгласието на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Движимите вещи, включени в разглежданата категория се предоставят безвъзмездно на държавни юридически лица и други организации на бюджетна издръжка със заповед на областния управител, а когато тяхната стойност надхвърля определената от МС , е необходимо съгласието и на министъра на финансите.
Когато става дума за разпореждане с вещи, обект на държавна собственост, са изключени онези вещи, които са включени в публичната собственост. Съгласно съдържанието на правомощието на разпореждане , което е един от елементите на субективното право на собственост, то може да намери израз в няколко възможности, които ще бъдат разгледани последователно.
1.Основната правна сделка е покупко-продажбата на една вещ. Правната уредба намираме, както в закона, така и в правилника за неговото приложение.
А/Съгласно сегашната регламентация, продажбата на недвижимите имоти се извършва от съответния областен управител, въз основа на проведен търг. Провеждане на търг при условия и ред, определени от Министерския съвет, след което се издава заповед на областния управител, последвана от договор за покупко-продажба и се плаща дължимата сума. Когато предмет на сделката е недвижим имот, стопанисван от ведомство, е необходимо и съгласието на съответния ръководител. Имот, чиято балансова стойност надхвърля 70 млн.лв. В този случай е необходимо решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството , последване от заповед на министъра и договор, сключен с него.
Б/Специална уредба е предвидена за продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи.
В/ППЗД в чл. 136 и сл. Създава специален ред при разпореждането с конфискувани и отнети в полза на държавата недвижими и движими вещи. Недвижими имоти се извършва на търг чрез плащане изцяло в брой. Движимите вещи се продават по пазарни цени.
Г/Съгласно чл. 61 ЗДС разпореждането с движими вещи – машини, - предоставени на ведомства, се извършва възмездно от ръководителя на съответното ведомство.
2.Замяна. Съгласно ЗДС и правилника за прилагането му е допустимо да се извърши замяна на имот – частна държавна собственост, с недвижим имот – собственост на физически или юридически лица.
З.Безвъзмездно прехвърляне. Що се отнася до чл. 54 ЗДС се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Искане за такова прехвърляне се прави чрез областни я управител, който дава мотивирано становище. Договорът се сключва с областни я управител и се вписва при съдията по вписванията.
Движимите вещи чл. 28 съгласно него такива може да бъдат предоставени безвъзмездно на ведомства и други организации на бюджетна издръжка. Допустимо е прехвърлянето и на общини.
4 Съгласно чл. 43 ЗДС делбата на съсобствен недвижим имот се включва в правомощието на разпореждане на държавата.
Делбата се извършва , както по съдебен ред, така и доброволно. Когато държавата е съсобственик на една вещ, която е предмет на съдебна делба, намират приложение съответните правила на ГПК.
Доброволната делба на съсобствен недвижим имот може да бъде както договорна, така и в един висящ съдебен процес. Доброволната делба се извършва със съгласието на областни я управител или ръководител на ведомството. След уточняване на всички въпроси, областният управител издава заповед за доброволна делба, извършва се плащането и правната сделка се оформя в договор. Когато доброволната делба не е в интерес на държавата ,областният управител , респективно ръководителят на ведомството, не дават съгласие.
5. Ползване. По принцип върху обектите на публичната държавна собственост не може да се създава правото на ползване. Бихме могли да говорим главно за концесия. Възможно е учредяване право на ползване върху обектите на частната държавна собственост. Този вид вещи могат да бъдат обект на разпореждне, така и върху тях може да се учредява правото на ползване. Правото на ползване върху недвижим имот се учредява със заповед на областния управител, съгласно чл.56 ЗДС за срок не по-дълъг от 10 години и след провеждане на търг или конкурс. Когато областният управител издава съответната заповед, той определя не само лицето, но обекта и цената.
Когато се учредява правото на ползване върху един недвижим имот безвъзмездно е необходимо съгласието на Министерския съвет.
Член 73 ППЗДС съдържа една специфична разпоредба. Право на безвъзмездно ползване върху недвижим държавен имот се учредява на централните ръководства на синдикалните организации за изпълнение на техните функции с решение на Министерския съвет.

Общинска собственост
Както държавата, така и общините имат двояка функция и същност.В това си качество общината трябва да притежава такива вещи, които да ай дават възможност да упражнява своята власт и да задоволява трайно интересите на гражданите, които живеят, работят и пребивават в нейната територия. След като те са свързани с основните функции на общината с нейните властнически проявления, те трябва да бъдат точно посочени. Общината се явява и като правен субект на гражданското право и с оглед на тази нейна характеристика и функции тя трябва да притежава такива вещи, които съответстват и обслужват тази нейна характеристика. Това е втората група вещи, които се включват в имуществото на общината.
Законът за общинската собственост и ППЗОС от 1996 година отговориха на изискването на Конституцията да бъде уреден със закон общинската собственост. Същевременно този закон даде възможност да се разграничат двата вида общински вещи – публична и частна собственост.
Публична общинска собственост
Единственият нормативен акт, който определя тази собственост е ЗОС. Съгласно чл. 3 ал.2 в публичната общинска собственост са включени две групи вещи:
1.Вещите, предназначени за осъществяване функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация. Общината е местна власт. Поради това, сградите, в които се осъществяват функциите на органите на държавната власт, трябва да бъдат включени в публичната собственост.
2.Имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение. Това е всъщност и дефиницията на публичната общинска собственост. Тук може да се имат предвид само недвижимости.
Характеристика на вещите, включени в публичната общинска собственост
Тук говорим за право на собственост на общината, като абсолютно вещно право. Но всъщност правомощията на собственика в случая са силно ограничени. Това е базовата характеристика на вещното право върху тези обекти.
На първо място правомощието на разпореждане до голяма степен отсъства. Вещите, не може да бъдат отчуждавани, нито може да бъдат предмет на прехвърлителни сделки. Върху тях не може да бъдат учредявани ограничени вещни права на други правни субекти. Тези вещи се ползват само съобразно предназначението си за нуждите, посочени в двете точки на чл. 3 ал.2 ЗОС.
Върху вещите от категорията на публичната общинска собственост може да се учредява концесия по реда и при условията, предвидени в отделна глава на ЗОС. Обектите, включени в публичната общинска собственост не може да бъдат част от капитала на еднолични търговски дружества с общинско имущество.
Частна общинска собственост
Съгласно чл.3 ал.3 ЗОС частна общинска собственост са всички общински вещи – недвижими и движими, които не са включени в публичната общинска собственост. Плодовете и приходите от вещите, включени в публичната общинска собственост са частна общинска собственост.
По изричната разпоредба на ЗОС не са общинска собственост сградите и постройките на кооперативни организации и сдружения с идеална цел, включително и прилежащия терен.
Характеристика.
С частната общинска собственост общината се явява обикновен участник в гражданския оборот. Общината е правен субект. Поради това съдържанието на правото на собственост в този случай е в пълния обем на това право, обхванато в неговата триада.
Съгласно чл.7 ал.3 ЗОС включените в частната собственост обекти “могат да се отчуждават и да се обременяват с вещни права”.За тях се прилагат общите разпоредби на собствеността, доколкото в закона не се предвижда друго. Могат да бъдат предмет на правни сделки, на ипотекиране. Тези вещи може да бъдат придобити от други правни субекти по давност.Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината с грижата на добър стопанин, съгласно разпоредбите на ЗОС. Тази собственост се използва съобразно предназначението й и за нуждите, за които е предоставен а от кмета.
Договорите, с които се извършва разпореждане с недвижими вещи се сключват в писмена форма от кмета и се вписват от съдията по вписванията по местонахождението на общинския имот.
Продажбата на недвижим имот се извършва с решение на общинския съвет или със заповед на кмета, след проведен търг или конкурс.
Замяната на недвижим имот се извършва от кмета, след решение на общинския съвет.
Доброволна делба се извършва по инициатива на всеки от съсобствениците със съгласието на общинския съвет и приключва с писмен договор, сключен с кмета.
Право на собственост се прехвърля по решение на общинския съвет безвъзмездно на юридически лица на бюджетна издръжка.
Правото на строеж се учредява по решение на общинския съвет след проведен търг или конкурс.
Право на ползване се учредява след проведен търг или конкурс.

Актове за държавни и общински имоти
Собствеността върху недвижимите имоти у нас принадлежи на граждани, на юридически лица, на държавата и на общините.
За да се легитимира едно лице като собственик на недвижим имот, то трябва да представи съответен нотариален акт, съдебно решение или друг легитимен документ.
Актуване на държавни имоти
Въпросът се регламентира в ЗДС – глава пета,чл. 66-82. Целта на тези разпоредби е всички недвижими имоти, които влизат в патримониума на държавата да намерят необходимото записване и регистриране. Акт за държавна собственост. Съставянето му се нарича актувне. За недвижимите имоти - държавна собственост – съгласно чл. 68 ЗДС се съставят актове за държавна собственост по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Този акт е формален.Попълването на тези графи цели точното описание и конкретизация на имота по място, характеристика, вид, площ, означение по ЗРП и пр. Вписва се и основанието на което е придобит имота от държавата и датата на съставяне на акт.
Актовете за имотите - частна собственост, се съставят и съхраняват в служба “ Държавна собственост” при областния управител.За имотите, включени в публичната собственост актът се съставя от министъра на регионалното развитие и благоустройството с копие до областния управител; за имотите, свързани с държавната сигурност, държавната тайна и отбраната на страната.Министерството на финансите съставя актове за имотите извън страната с копие до министерството на външните работи.
Обекти на актуване
За всички държавни имоти в строителните граници на населеното място се съставят актове.
Извън строителните граници се актуват само сградите, които се намират както в земеделския, така и в горския фонд.
Подлежат на актуване и земята, върху която се намират обектите с национална значение.
Актуват се и имотите, които се намират извън страната.
Актуват се всички новопридобити имоти, както и тези , които са станали държавна собственост в резултат на принудително отчуждаване.
Актовете се номерират и подреждат в книги.
Деактуване на държавни имоти
Когато става дума за отписване на един имот от актовете за държавна собственост, говорим за деактуване. Но при държавната собственост има един основен принцип. След като бъде съставен акт за държавна собственост, този акт не може да бъде унищожен или премахнат. Съответните помени се в писват на гърба на съответния акт.
Съгласно чл.78 ЗДС се продължава една стара традиция за отписване от актовите книги.
Процедурата е съвсем улеснена. Когато е допусната грешка , тогава заинтересованият собственик подава молба за деактуване. Ако възникне спор, той се решава по съдебен ред и съдебното решение подлежи на изпълнение.
Деактуването се вписва на гърба на акта за държавна собственост с точните основания. Имотът вече не е държавна собственост, но актът остава да съществува, без да се унищожава.
Актувне на общински имоти
 Недвижимите имоти – държавна собственост, по принцип важи и за общинските имоти.
Всеки общински имот се съставя акт за общинска собственост по образец утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Актът се съставя от служба “Общинска собственост” по местонахождението на имота. Той се утвърждава от кмета на общината. Актът за общинска собственост съдържа основните данни за всеки имот, неговата характеристика, местонахождение и пр. Независимо от всякакви промени , тези актове се запазват, като всички промени се отразяват на гърба на акта.
Обекти на актуване
Всички общински имоти, които се намират в строителните граници на населените места подлежат на актуване.
Сградите, които се намират върху земеделски и горски земи се актуват.
Подлежат на актуване територията на водоемите и прилежащите към тях плажове, кариерите и парковете с общинско значение,              както и общинските сгради в тях.
Когато се образуват нови парцели, за тях се съставят актове.
Деактуване на общински имоти
Закона за общинската собственост в чл. 64 предвижда недвижими общински имоти, неправилно актувани като такива, както и тези основанието за актуването на които е отпаднало, да се отписват от актовите книги. Чл. 79 ЗДС. Когато незаконосъобразно е актувен държавен имот като общински, актът за общинска собственост се отменя със заповед на областния управител, която подлежи на обжалване по общия ред.