18. Пасивен и активен подкуп. Други състави от този раздел.

Системата предполага обособяване на два вида подкуп – пасивен по чл. 301 – 303, и активен по чл. 304 и 304а, както и някои други видове – посредничество по чл. 305а, както и провокацията по чл. 307.

Пасивен подкуп
Чл. 301
Ал. 1 – основен състав - Длъжностно лице, което поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва за подкуп с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.
От обективна страна изпълнителното деяние се изразява в три варианта:
Приемане на дар или облага;
Поискване на дар или облага;
Приемане на предложение или обещание за дар или облага.
Тези облаги не се следват на дееца. Облагата се обвързва или с определено вече извършено действие по служба или за в бъдеще да се извършат или не такива действия по служба. Действието или бездействието трябва да са в компетентността на дееца и в кръга на служебните му задължения. Действието или бездействието трябва да е конкретно. Иначе ще се приложи чл. 283. Самото действие или бездействие трябва да е правомерно, което се извежда чрез аргумент от противното от ал. 2 и 3.
Субект на пасивния подкуп е длъжностно лице. Наред с това, на основание чл. 305, субект на пасивен подкуп може да е и арбитър или вещо лице.
От субективна страна е налице пряк умисъл.
Ал. 2 – по-тежко наказуеми състави - Ако длъжностното лице е извършило някое от деянията по ал. 1, за да наруши или загдето е нарушило службата си, когато това нарушение не съставлява престъпление, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до десет хиляди лева. Случаят е когато действието или бездействието е нарушение, но не и престъпление
Ал. 3 - Ако длъжностното лице е извършило някое от деянията по ал. 1, за да извърши или загдето е извършило друго престъпление във връзка със службата, наказанието е лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева. Действието или бездействието е на собствено основание престъпление по служба. В случая наказателната отговорност ще е за реална съвкупност – престъпление по служба + пасивен подкуп.
Чл. 302 и 302а – други квалифицирани случаи
Чл. 302, т. 2 – Когато подкупът е извършен чрез изнудване и злоупотреба със служебното положение на дееца – длъжностното лице дава възможност на интересуващия се да разбере, че няма да получи нищо, докато не плати. На основание чл. 306 имаме обстоятелство, изключващо наказуемостта на далия подкуп в случаите, когато далият е бил изнуден да стори това, когато веднага е съобщил на властта.
Чл. 302, т. 4 – подкуп в големи размери.
Чл. 302а – особено големи размери и особено тежък случай. Това е един от редките случаи на затвор от 10 до 30 години.
Активен подкуп
Чл. 304
Ал. 1 – основен състав - Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е облага на длъжностно лице, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.
Предвидени са 3 варианта на изпълнителното деяние:
Даване;
Предлагане;
Обещание;
Условията и тълкуването са подобни на тези по чл. 301. Субект тук може да е всяко НОЛ.
От субективна страна е налице пряк умисъл.
Трудността при тълкуването идва от чл. 304, 2 - Ако във връзка с подкупа длъжностното лице е нарушило служебните си задължения, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до седем хиляди лева, когато това нарушение не съставлява по-тежко наказуемо престъпление. Съчетава по-тежко наказуем активен подкуп, който иначе е диференциран между ал. 2 и 3 на чл. 301. Диференциращият критерий е, че се дава подкупа и длъжностното лице нарушава служебните си задължения, но това нарушаване или не е престъпление, или, макар да е престъпление, не е по-тежко наказуемо със самия активен подкуп. Тогава отговорността е само на основание чл. 304, 2. Ако обаче във връзка с дадения подкуп длъжностното лице е извършило по-тежко наказуемо престъпление, то тогава далият подкупа ще отговаря и за подбудителство.
Посредничество
Чл. 305а - Който посредничи да се извърши някое от деянията по предходните членове, ако това не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.
Деянието се наказва само ако не представлява по-тежко престъпление – когато не се е стигнало да даване/приемане. Ако това стане ще се отговаря или за активен или за пасивен подкуп като съучастник.
Провокация
Чл. 307 - Който преднамерено създава обстановка или условия, за да предизвика предлагане, даване или получаване на подкуп с цел да навреди на онзи, който даде или приеме подкупа, се наказва за провокация към подкуп с лишаване от свобода до три години. Този състав е пример за усложнение от гледна точка на субективната страна.
От обективна страна изпълнителното деяние е създаване на обстановка или условия за даване или получаване на подкуп.
От субективна страна е налице предварителен умисъл и цели:
Да се предизвика даване, получаване или обещаване на подкуп;
Да се навреди на онзи, който приеме или даде подкуп.
Този състав трябва да се различава от чл. 306. при провокацията всичко се прави от провокатора. Иначе инициативата е от лицето, намислило да даде подкупа, или искащо да получа подкупа. В този случай няма провокация.
304б – поиска, приеме/ предложи, даде …облага, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице; 305 ал. 2 – защитник и повереник/ на тях, за да се реши в полза на противната страна или във вреда на доверителя