16. Вещни права върху чужда вещ - суперфиция: а) същност, видове и трансформация; б) уредба в ЗС, ЗУТ, ЗДС, ЗОС; в) различията в четирите видове суперфиция; г) погасяване

Правото на строеж е ограничено вещно право, по силата, на което едно лице може да построи сграда върху чужда земя и да стане изключителен собственик на постройката. Именно правото да се притежава, да се държи постройка в чужда земя се нарича право на строеж или суперфиция. Вещно право на строеж се учредява винаги и само върху чужд имот. Не е нужно постройката да съществува реално. Право на строеж може да се учреди и преди сградата да е построена и с тази цел то най-често се учредява. Вещно право на строеж не се погасява със смъртта на своя носител, а може да се наследява и прехвърля. То не се погасява и с погиване на вещта, ако постройката погине, носителят на правото на строеж може да я построи отново, без да е нужно учредяване на ново право на строеж. Правото на строеж е самостоятелно ограничено вещно право върху чужда вещ. 
Всеки субект на гражданското право може да бъде носител на вещно право на строеж. То може да се отстъпва на физически лица и на юридически лица, на кооперации. Вещното право на строеж се учредява винаги и само върху чужд недвижим имот, който може да е публична или частна собственост. Необходимо е имотът да е в строителните граници на населеното място. Вещното право на строеж включва следните правомощия:
Право да се построи (държи) сграда в чужд имот – свежда се до право да се извърши строителство като това правомощие трябва да се упражни в 5-годишен срок. Ако не се упражни в този срок и земята е частна, то се погасява по давност.
Изключително право на собственост върху постройката- собственика на земята няма никакви права върху постройката. Нейният собственик може да я владее, ползва и разпорежда с нея, както намери за добре.
Право да ползва чуждата земя – носителя на правото на строеж може да ползва чуждата земя, доколкото това е необходимо за използване на постройката.
2. Придобиване на вещно право на строеж - способи:
Чрез сделка – най-често правната сделка ще е договор – продажба, замяна, дарение, тъй като предмет на сделката е недвижим имот и съгласно ЗЗД тя трябва да бъде извършена във формата на нотариален акт (титул за собственост) като условие за неговата действителност.
По давност – когато едно лице фактически упражнява действия, които съставляват съдържанието на вещното право на строеж през определен период от време, естествено при намерение да строи за себе си в чуждото място.
Чрез доброволна делба -  съсобствениците поделят имота така, че единият да придобие само собствеността върху постройката, а другия собствеността върху земята.
Чрез наследяване.
Особени случаите са при семейната имуществена общност.
3. Прекратяване на вещното право на строеж.
С изтичане на уговорения срок – тогава собствеността върху сградата преминава безвъзмездно върху собственика на земята.
Погасяване по давност – то се погасява в полза на собственика на земята, ако не се упражни в продължение на 5 години;
Чрез прехвърляне на вещно право на строеж – ЗС допуска едно изключение, да се прехвърля на роднини по права линия и преди да е извършен строежа;
Чрез отказ – чрез молба до кмета с нотариална заверка на подписа;
С погиване на имота.
ПРАВО НА СТРОЕЖ – ЗОС, ЗДС
Право на строеж върху недвижим имот /ЗОС/ – учредява се по решение на ОбС след проведен търг или конкурс със заповед на кмета на общината. Възможно е в определени случаи правото на строеж да се учредява със заповед на кмета на общината без решение на ОбС. Когато учреденото право на строеж е с определен срок след изтичане на същия, за който е учредено, построения обект преминава безвъзмездно в собственост на общината. Безвъзмездно право на строеж се учредява на ЮЛ на бюджетна издръжка. Въз основа на резултата от търга или конкурса /решението на ОбС/ се сключва договор с кмета на общината.
Право на строеж./ЗДС/ Учредява се безсрочно или за определен срок със заповед на обл. Управител. Учредява се възмездно от обл. У-л по местонахождение на имота след търг или конкурс при условия и ред, определени от МС. Въз основа на заповедта обл. У-л сключва договора. Правото на строеж може да се учредява безвъзмездно на ЮЛ или организации на бюджетна издръжка от обл. У-л със съгласието на МС.
ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСТРОЯВАНЕ
Определение: Правото на надстрояване и пристрояване е право на едно лице да надстрои или пристрои заварена сграда, собственост на друго лице, с етаж или свързана неделимо с нея пристройка, заедно със зимничните и тавански помещения, като стане изключителен собственик на така надстроените и функционално обособени обекти и собственик на съответен дял в общите части на сградата и на съответна част на правото за строеж.
ПНП може да се учредява и на външно за имота лице. Съдържанието на ПНП са вещните правомощия на носителя да извърши надстрояването и пристрояването съобразно ЗРП да държи така построения обект върху земя, да се разпорежда като негов изключителен собственик.
Учредяването на ПНП става с правна сделка – възмездна или безвъзмездна. То се отстъпва от собственика на земята, върху която вече има изградена постройка и се отстъпва на трето лице. Възможно е собственикът на земята да отстъпи вещно право на строеж на друго лице, а да запази за себе си право на надстрояване и пристрояване върху изградената от това лице постройка.
Придобиване  може да стане по давност; по сила на съдебно решение и др.
Прекратяване на ПНП: С изтичане на срока; С отказ от ПНП; Чрез осъществяване на надстрояването и пристрояването.