16. Общи престъпления по служба - нарушаване на служебните задължения, използуване на служебното положение, други състави.

Това са същински длъжностни престъпления, защото при тях е характерно, че още в основния състав е налице изискване субектът да е длъжностно лице. Наред с това те са общи длъжностни престъпления – груповият обект на посегателство са обществените отношения, произтичащи от службата на лицето, без да е необходимо да се засягат и други обекти.

нарушаване на служебните задължения
Чл. 282 – често се използва при липса за какво да се хванем (субсидиарен). 4 форми, 2 цели, 1 резултат (и 1 квалиф.).
Ал. 1 – основен състав - Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.
Предвидени са четири форми на изпълнителното деяние:
нарушаване или неизпълнение на служебните задължения – активна и пасивна форма на накърняване на служебните задължения;
превишаване на власт или права. Тук е характерно, че субектът на престъплението излиза извън своята компетентност. Превишаването може да се изрази в три типа поведение.
Когато се навлиза в правомощията на по-горестоящ орган или длъжностно лице;
Навлиза се в правомощия или функции на длъжностно лице по хоризонтала;
Решението трябва да се вземе от колективен орган, а то се взима еднолично.
Характерен е резултатът – поставяне в опасност от настъпване на немаловажни последици. Това са общественоопасни последици от типа на застрашаващите. Говори се за вредни последици, а не за вреди. Следователно те могат да са от парично или непарично естество.
От субективна страна е налице пряк умисъл и цел, която е дадена в три варианта:
→ Когато деецът цели да набави облага за себе си;
→ Когато деецът цели да набави облага за другиго;
→ Когато деецът цели да причини другиму вреда – има се предвид такава от имуществен или неимуществен характер. Под другиго и другиму се разбира ЮЛ или ФЛ.
използуване на служебното положение
Чл. 283 – основен състав - Длъжностно лице, което използува своето служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага, се наказва с лишаване от свобода до три години.
Изпълнителното деяние се изразява в използване на служебното положение.
От субективна страна имаме пряк умисъл и цел – да се набави за себе си или за другиго противозаконна облага.
Житейски казано става дума за експлоатирането на длъжностното качество на дееца без да е свързано с активно или пасивно поведение. Служебното качество се експлоатира в една извънслужебна дейност. Разиката с подкупа е, че няма дар или услуга.

Чл. 285 – основен състав – пример за причастност – допустителство по служба - Длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното престъпление.
За да се осъществи това престъпление е необходимо да има друго престъпление, извършено от друго лице. От обективна страна изпълнителното деяние се изразява в допускане подчинено на дееца лице да извърши престъпление, свързано със службата или работата. Това е бездействие. Между субекта на престъплението и този, който допуска извършването на престъплението има връзка на служебна зависимост.
Първичното престъпление може да е умишлено или по непредпазливост. Ако е умишлено, защо допустителят не отговаря за съучастие? – Длъжностното лице действа с умисъл, но бездейства, а помагачеството е активно.
От субективна страна допустителят действа умишлено.