15. Измама, документна измама - състави, отграничения. Вещно укривателство.

Измама
Основния състав:Чл.209." Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама.."
Изпълнителното деяние се извършва в следните форми:
1.възбуждане на заблуждение;
2.поддържане на заблуждение;
3.използване на заблуждение,неопитност или неосведоменост на някого.
Субектът е общ.Престъплението се извършва само пряк умисъл. В маловажни случаи се наказва по-леко.
Квалифицирани състави-чл.210 и 211:
1. ако деецът се е представил за длъжностно лице или за лице, което действува по поръка на властта;
2. ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване;
3. ако измамата е извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на неговата длъжност или пълномощие или от лице, което непосредствено извършва по занятие сделки с валута в наличност;
4. ако е извършена повторно в немаловажни случаи;
5. ако причинената вреда е в големи размери;
6. представлява опасен рецидив.

Документна измама(чл.212НК)
Изпълнителното деяние се осъществява при две форми:
1.съставяне на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ,с който се дава възможност на друго физическо лице да получи без правно основание движимо или недвижимо имущество;
2.чрез използване на такъв документ,получаване без правно основание на такова имущество.
Субектът е общ и деянието се извършва само при пряк умисъл.Квалифициращи състави са:
1. когато имуществото е от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава;
2.ако имуществото е в големи размери или деянието представлява опасен рецидив;
3.за документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.
Компютърна измама
"Който с цел да набави за себе си или за другиго облага възбуди или поддържа заблуждение у някого, като внесе, измени, изтрие или заличи компютърни данни или използва чужд електронен подпис и с това причини на него или на другиго вреда, се наказва за компютърна измама..."
Субектът е общ и престъплението се извършва само при пряк умисъл.
Друга хипотеза на компютърните измами е:"който, без да има право, внесе, измени, изтрие или заличи компютърни данни, за да получи нещо, което не му се следва."
В чл.212б се прдвижда стимулираща норма в случай,че полученото имущество бъде върнато или заместено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд.
Вещно укривателство
Чл.215 НК:" Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага укрие, придобие или спомогне да бъдат отчуждени чужди движими вещи, за които знае или предполага, че са придобити чрез престъпление или чрез друго общественоопасно деяние, се наказва..."
Субектът е общ и деянието се извършва само при пряк умисъл.Квалифицирани състави са,ако укривателството:
1. е в големи размери;
2. е с вещи, поставени под специален режим;
3. се извършва по занаят;
4. е извършено повторно или представлява опасен рецидив.