14. Длъжностно присвояване и обсебване - обща характеристика, състави.

Длъжностно присвояване
Основния състав се съдържа в чл.201НК: "Длъжностно лице, което присвои чужди пари, вещи или други ценности, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява, се наказва за длъжностно присвояване...". Тук субектът е специален-длъжностно лице. Престъплението се извършва при пряк умисъл. Състава прилича на обсебването, но разликата е в това,че тук вещите са връчени на субекта, защото притежава специалното качество на длъжностно лице. В чл.202 и 203 са посочени квалифицираните състави на длъжностното присвояване:
1. ако за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание;
2. ако е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително;
3. ако е в големи размери;
4. ако представлява опасен рецидив;
5. ако присвоените средства са от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.
6. особено големи размери, представляващо особено тежък случай.
В чл.204 се съдържа привилегированият състав-в маловажни случаи.
В чл.205 е предвидена стимулираща норма:ако присвоените пари, вещи или ценостти бъдат внесени или заместени до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, се налага по-леко наказание.
В чл.207 и 208 са обявени за наказуеми:намирането на чужда движима вещ и в продължение на една седмица несъобщаването за нея на собственика, на властта или на този, който я е загубил,противозаконното присвояване на чужда движима вещ,попаднала у субекта случайно или по погрешка,откриване на съкровище и несъобщаване за него на властта в срок от две седмици.
Обсебване(чл.206НК)
Изпълнителното деяние е противозаконно присвояване на чужда движима вещ, която субектът владее или пази. Самото присвояване е налице,когато субектът се отрече,че вещта му е поверена от друго лице или когато се разпореди с нея.Субектът е общ и пресъплението се извършва при пряк умисъл.Обсебване има и когато част от вещта принадлежи на дееца, както и когато вещта принадлежи на дееца, но е обременена със залог и деецът се разпореди с нея неправомерно, без да запази правата на заложния кредитор, или когато деецът заложи чужда вещ, с което се затруднява удовлетворяването на кредитора.
Предвидени са квалифицирани случаи:ако обсебването е в големи размери или представлява опасен рецидив, в особено големи размери, представляващо особено тежък случай.
Ако присвоеното имущество бъде внесено или заместено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд се налага по-леко наказание-стимулираща норма.